กฎ ระเบียบ ชุด 93 แนวปฏิบัติการแนะแนว ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ 2551

9 | Total Attempts: 928

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎ ระเบียบ ชุด 93 แนวปฏิบัติการแนะแนว ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ 2551

 ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 93  แนวปฏิบัติการแนะแนวตา หลักสูตรแกนกลางฯ 2551  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com 


Questions and Answers
 • 1. 
  งานแนะแนวอยู่ในโครงสร้างส่วนใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   วัตถุประสงค์

  • B. 

   กิจกรรมนักเรียน

  • C. 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  • D. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • 2. 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   กิจกรรมแนะแนว

  • B. 

   กิจกรรมลูกเสือ

  • C. 

   กิจกรรมชุมนุม

  • D. 

   กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

 • 3. 
  กระทรวงศึกษาธิการประกาศ้หลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ด้านร่างกาย

  • B. 

   ด้านความรู้

  • C. 

   ด้านคุณธรรม

  • D. 

   ด้านกระมบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • A. 

   ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายมีเวลาเรียนแตกต่างกัน

  • B. 

   กิจกรรมแนะแนวทั้ง 3 ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย จัดเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา

  • C. 

   กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียนต้องจัดให้มีโครงสร้างเวลาเหมือนกันทั้ง 3 ระดับ

  • D. 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ประถม เท่ากับ ม.ปลาย

 • 5. 
  หากท่านได้รับมอบหมายเป็นครูผู้สอนแนะแนวสิ่งใดที่ท่านไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงก็ได้ตามแนงทางการจัดกิจกรรมแนะแนวของ สพฐ.
  • A. 

   หลักการ

  • B. 

   วัตถุประสงค์

  • C. 

   จุดมุ่งหมาย

  • D. 

   การประเมิน

 • 6. 
  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม หมายถึงข้อใด
  • A. 

   กิจกรรมแนะแนว

  • B. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • C. 

   กิจกรรมนักเรียน

  • D. 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 • 7. 
  ผลการประเมินกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือ
  • A. 

   5 4 3 2 1 0

  • B. 

   มากที่สุด - มาก - ปานกลาง - น้อย - น้อยที่สุด

  • C. 

   ดีเยี่ยม - ดีมาก - พอใช้ - ควรปรับปรุง

  • D. 

   ผ่าน - ไม่ผ่าน

 • 8. 
  งานแนะแนวเป็นหน้าที่ของใคร
  • A. 

   ครูผู้สอน เพราะต้องอยู่กับเด็กเป็นประจำ

  • B. 

   ครูประจำชั้น เพราะต้องคอยช่วยเหลือดูแล

  • C. 

   ผู้บริหาร เพราะ เป็นผู้นำองค์กร

  • D. 

   ทุกคน มีส่วนเกี่ยวข้อง

 • 9. 
  เด็กชายติวสอบ อยู่โรงเรียน สพป. ที่เปิดขยายโอกาสถึง ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เขาต้องร่วมกิจกรรมแนะแนวกี่ปีจึงจะจบการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ได้
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

Back to Top Back to top