แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21101

10 Questions
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21101

คำสั่ง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  “ข้อมูล” หมายถึง
  • A. 

   สิ่งต่าง ๆ หรือข้อเท็จจริงที่เราสนใจ

  • B. 

   สิ่งที่ได้รับจากประสาทสัมผัส

  • C. 

   สิ่งที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  “ข้อมูลปฐมภูมิ” หมายถึง
  • A. 

   ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลแล้ว

  • B. 

   ข้อมูลที่ได้จากจุดกำเนิดของข้อมูลนั้น ๆ

  • C. 

   ข้อมูลที่ผู้อื่นได้เก็บรวบรวมหรือบันทึกไว้

  • D. 

   ผิดทุกข้อ

 • 3. 
  “สารสนเทศ” หมายถึง
  • A. 

   ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้ว

  • B. 

   ข้อมูลที่ได้จากจุดกำเนิดของข้อมูลนั้น ๆ

  • C. 

   ข้อมูลที่ผู้อื่นได้เก็บรวบรวมหรือบันทึกไว้

  • D. 

   ผิดทุกข้อ

 • 4. 
  สถิติการมาโรงเรียนสายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จัดเป็นข้อมูลชนิดใด
  • A. 

   ข้อเท็จจริง

  • B. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • C. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

  • D. 

   ข้อมูลกราฟิก

 • 5. 
  เราสามารถนำสารเทศมาใช้ประโยชน์ในด้านใด
  • A. 

   ด้านการพัฒนา

  • B. 

   ด้านการวางแผน

  • C. 

   ด้านการควบคุมและตัดสินใจ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 6. 
  ข้อใดเป็นลักษณะของสารสนเทศที่ดี
  • A. 

   ถูกต้อง สมบูรณ์

  • B. 

   น่าเชื่อถือและทันสมัย

  • C. 

   ถูกทั้งข้อ ก และ ข

  • D. 

   ผิดทั้งข้อ ก และ ข

 • 7. 
  การนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มารวบรวม เรียบเรียง คำนวณ จัดทำเป็นรายงาน ถือว่าเป็นขั้นตอนใดของการจัดการสารสนเทศ
  • A. 

   การเก็บรวบรวมข้อมูล

  • B. 

   การตรวจสอบข้อมูล

  • C. 

   การประมวลผลข้อมูล

  • D. 

   การประมวลผลข้อมูล

 • 8. 
  การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ ถือว่าเป็นขั้นตอนใดของการจัดการสารสนเทศ
  • A. 

   การเก็บรวบรวมข้อมูล

  • B. 

   การตรวจสอบข้อมูล

  • C. 

   การประมวลผลข้อมูล

  • D. 

   การดูแลรักษาข้อมูล

 • 9. 
  การคิดคำนวณค่าน้ำ ค่าไฟประจำเดือน จัดเป็นวิธีการประมวลผลแบบใด
  • A. 

   การประมวลผลแบบกลุ่ม

  • B. 

   การประมวลผลแบบทันที

  • C. 

   การประมวลผลแบบรายเดือน

  • D. 

   การประมวลผลแบบเป็นระยะ ๆ

 • 10. 
  สารสนเทศที่ผู้บริหารนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดเป็นสารสนเทศของผู้บริหารระดับใด
  • A. 

   ผู้บริหารระดับสูง

  • B. 

   ผู้บริหารระดับล่าง

  • C. 

   ผู้บริหารระดับกลาง

  • D. 

   ผู้บริหารระดับทั่วไป