Pagbasa

19

Settings
Please wait...
Pagbasa

Questions and Answers
 • 1. 
  Mata lang ang ginagamit at walang tunog na maririnig.
 • 2. 
  Paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina.
 • 3. 
  Pinaraanang pagbasa ang pinakamabilis sa pagbasa na nakakaya ng isang tao.
 • 4. 
  Pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag.
 • 5. 
  Ito ang pinakamabagal na pagbasa at ginagamit ito sa mahihirap na seleksyon.
 • 6. 
  Sino? Saan? Ano? Kailan? Paano? Bakit?
 • 7. 
  Iugnay ang teksto sa iyong kaalaman at karanasan
 • 8. 
  Gumagamit ng bibig, bukod sa mga mata kaya may tunog at pagsasalita.
 • 9. 
  Mahahalagang bahagi lamang ng isang teksto ang binabasa batay sa layunin ng bumabasa. Ito ang pinakamahalagang kasanayan ng isang ganap na mambabasa
 • 10. 
  Linawin kung tama o mali ang iyong ginawang mga hula o ang iyong mga sagot sa iyo ring mga tanong.
 • 11. 
  Hulaan ang sagot sa mga tanong na nabuo sa iyong isipan.
 • 12. 
  Husgahan ang mga element ng teksto
 • 13. 
  Pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo
 • 14. 
  Paghahatol ng kawastuhan, kahusayan, at halaga ng tekstong binasa
 • 15. 
  Ito ang pormula para sa pagbasa.
 • 16. 
  Simulang basahin ang teksto sa pagkatapos na mapili ang pamamaraang angkop sa layunin mo.
 • 17. 
  Basahing muli ang teksto upang matiyak kung nakuha ang mga kasagutan sa mga tanong.
 • 18. 
  Ayusin ang mga ideyang napili upang magamit sa maayos na paguulat
 • 19. 
  Bumuo ng mga tanong sa isipan hinggil sa tekstong binabasa.