กฎหมาย ชุด 92 นโยบายการรับนักเรียน สพฐ. ปี 2557

28 | Total Attempts: 849

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย ชุด 92 นโยบายการรับนักเรียน สพฐ. ปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 92 นโยบายการรับนักเรียน ปี 2557 6 STEP  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  นโยบายการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีกี่นโยบาย
  • A. 

   9

  • B. 

   11

  • C. 

   13

  • D. 

   15

 • 2. 
   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับทุกมาตรายกเว้นข้อใด
  • A. 

   มาตรา 10

  • B. 

   มาตรา 30

  • C. 

   มาตรา 35

  • D. 

   มาตรา 45

 • 3. 
  นโยบายการรับนักเรียน สพฐง ปี 2557 ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม

  • B. 

   ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค

  • C. 

   ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน

  • D. 

   ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพ

 • 4. 
  ผู้พิจารณา กรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คือใคร
  • A. 

   รมว.ศธ.

  • B. 

   เลขาธิการ กพฐ.

  • C. 

   ผอ.เขต

  • D. 

   ผอ.รร.

 • 5. 
  ใครกำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • A. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   สพฐ. และ กพฐ.

  • C. 

   กพฐ. และ สพป.

  • D. 

   กพท.

 • 6. 
  ใครจัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้ เข้าเรียนตามความเหมาะสม
  • A. 

   รร.

  • B. 

   สพป. และ สพม.

  • C. 

   กพท.

  • D. 

   สพฐ.

 • 7. 
  การรับนักเรียนก่อนวัยเรียน ให้รับเด็กอายุกี่ปีตามนโยบาย
  • A. 

   3 - 5 ปี

  • B. 

   4 - 5 ปี

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 3 - 5 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 4 - 5 ปี

 • 8. 
  สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุเท่าใด
  • A. 

   4-5 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 4- 5 ปี

  • C. 

   ต่ากว่า 3 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ากว่า 3 ปี

 • 9. 
  ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนากี่ด้าน
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 10. 
  เด็กที่จะต้องเข้าเรียน ชั้น ป.1 ตามนโยบาย
  • A. 

   อายุย่างเข้าปีที่ 7

  • B. 

   อายุ 7 ปี บริบูรณ์

  • C. 

   อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา

  • D. 

   อายุย่างเข้าปีที่ 7 และจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา

 • 11. 
  ข้อคำนึงนโยบายการรับนักเรียน ชั้น ม.1
  • A. 

   นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน

  • B. 

   นักเรียนได้เรียนทั่วถึง

  • C. 

   นักเรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพ

  • D. 

   นักเรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่าย

 • 12. 
  การสอบระดับชาติใดเกี่ยวข้องกับสัดส่วนการรับนักเรียนของ สพฐ.ปี 2557
  • A. 

   NT

  • B. 

   ONET

  • C. 

   GAT

  • D. 

   PAT

 • 13. 
  สัดส่วนการรับนักเรียน ชั้น ม.1 นักเรียนในเขต ต่อ นักเรียนทั่วไป คือข้อใด
  • A. 

   50 ต่อ 50

  • B. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ ไม่เกินกว่าร้อยละ 50

  • C. 

   70 ต่อ 30

  • D. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อ ไม่เกินกว่าร้อยละ 30

 • 14. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับสัดส่วนคะแนนตามนโยบายการรับนักเรียน สพฐ.ปี 2557
  • A. 

   อสอบของโรงเรียน ข้อสอบโรงเรียน ร้อยละ 80 ต่อ คะแนน O-NET 8 กลุ่มสาระ ร้อยละ 20

  • B. 

   ข้อสอบโรงเรียน ร้อยละ 20 ต่อ คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระ ร้อยละ 80

  • C. 

   ข้อสอบเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 80 ต่อ คะแนน O-NET 8 กลุ่มสาระ ร้อยละ 20

  • D. 

   ข้อสอบสพฐ. ร้อยละ 80 ต่อ คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระ ร้อยละ 20

 • 16. 
  นักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ที่โรงเรียนเดิมต้องมีผลการเรียน ม.1-ม.2-ม.3 (ภาคเรียน 1) เฉลี่ยรวม
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่า 2.0

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 2.5

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 3.0

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 3.5

 • 17. 
  สัดส่วนการรับนักเรียน ชั้น ม.4 นักเรียนเดิม ต่อ นักเรียนทั่วไป
  • A. 

   80 ต่อ 20

  • B. 

   80 ต่อ ไม่เกินร้อยละ 20

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 80 ต่อ ไม่เกินร้อยละ 20

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 80 ต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

 • 18. 
  นโยบายการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษมีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 19. 
  นโยบายการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศา ของ สพฐ.ปี 2557 ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย

  • B. 

   นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน

  • C. 

   ักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

  • D. 

   ักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ

 • 20. 
  สัดส่วนการรับนักเรียน โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนทั่วไป ต่อ นักเรียนโควต้า
  • A. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อ ไม่เกินกว่า ร้อยละ 20

  • B. 

   80 ต่อ 20

  • C. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อ ไม่เกินกว่า ร้อยละ 80

  • D. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ ไม่เกินกว่า ร้อยละ 50

 • 21. 
  การรับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู่ในร้อยละของการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   15

  • D. 

   20

 • 22. 
  โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป) ให้จัดการตามข้อใด
  • A. 

   ความต้องการของผู้เรียน

  • B. 

   ความพร้อมของโรงเรียน

  • C. 

   ความสมัครใจ

  • D. 

   ความเหมาะสม

 • 23. 
  การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส ทำตามข้อใด
  • A. 

   สภาพเหตุผลและความจาเป็นรายบุคคล

  • B. 

   สภาพเหตุผลและความจาเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์

  • C. 

   ความต้องการ สภาพเหตุผลและความจาเป็นรายบุคคล

  • D. 

   ความต้องการ สภาพเหตุผลและความจาเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์

 • 24. 
  การรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษห้องละกี่คน
  • A. 

   15

  • B. 

   16

  • C. 

   24

  • D. 

   25

 • 25. 
  14 โรงเรียน ในห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) จัดห้องเรียนละกี่คน
  • A. 

   24

  • B. 

   25

  • C. 

   30

  • D. 

   35

Back to Top Back to top