Jankův Letní Kvíz

100 otzek

Settings
Please wait...
Jankův Letní Kvíz

Po absolutním nasrání se u testu MF Dnes, který byl tuze všeobecný a prázdninový jsem se rozhodl vyhotovit vlastní kvíz, kde již nebudou znalosti aktuální před čtyřiceti lety. Přichází nová generace kvízů. Jankův kvíz. Oblasti jsou: Mezinárodní historie, právo a právní věda, cyklistika a Zdeněk Štybar, ostatní sporty a film a kultura, od každé je v testu 20 otázek. Relevantní vyplnění je pouze bez pomoci nápověd, internetu, cizích lidí a pomocné literatury. Dosavadní nejvyšší skóre je 30 bodů, tak si nelamte hlavu s pár minelami. A nepiště mi tam ty falešný jména, pak je to celý k hovnu.


Questions and Answers
 • 1. 
  První otázka oddílu "mezinárodní historie" zní: Kdo byl ministr financí Thomase Jeffersona?
  • A. 

   Albert Gallatin

  • B. 

   John Jay

  • C. 

   Alexander Hamilton

  • D. 

   Honza Fischer

 • 2. 
  Mezi kým byla uzavřena tzv. zajišťovací smlouva
  • A. 

   Mezi USA a Sovětským svazem

  • B. 

   Mezi Německem a Ruskem

  • C. 

   Mezi Rakouskem a Francií

  • D. 

   Mezi Německem a Francií

 • 3. 
  Kdo nepatřil mezi zakládající státy NATO?
  • A. 

   Norsko

  • B. 

   Portugalsko

  • C. 

   Velká Británie

  • D. 

   Španělsko

 • 4. 
  Strana šípových křížů bylo významné hnutí v
  • A. 

   Maďarsku

  • B. 

   Rumunsku

  • C. 

   Bulharsku

  • D. 

   Estonsku

 • 5. 
  Po Konradu Adenauerovi se německým spolkovým kancléřem stal
  • A. 

   Helmut Kohl

  • B. 

   Kurt-Georg Kiesinger

  • C. 

   Willy Brandt

  • D. 

   Ludwig Erhard

 • 6. 
  Současná francouzská republika je v pořadí již
  • A. 

   Třetí

  • B. 

   Čtvrtá

  • C. 

   Pátá

  • D. 

   Šestá

 • 7. 
  Dnešní společnost GE Money je dceřinnou společností firmy, která původně
  • A. 

   Byla bankou

  • B. 

   Byla průmyslovým závodem

  • C. 

   Byla přepravní společností

  • D. 

   Byla energetickou společností

 • 8. 
  Německá ústava, platná od roku 1949, se nazývá
  • A. 

   Deutsche Verfassung

  • B. 

   Grundgesetz

  • C. 

   Bundesgesetz

  • D. 

   Gründungsgesetz der Bundesdepublik Deutschland

 • 9. 
  Polské referendum "Třikrát tak" se uskutečnilo
  • A. 

   Po skončení druhé světové války

  • B. 

   Po demonstracích v roce 1956

  • C. 

   V roce 1990 jako důsledek uvolňování ve východním bloku

  • D. 

   Po demonstracích v roce 1980

 • 10. 
  Boje mezi Egyptem a Izraelem na Suezském poloostrově proběhly v roce 1973 v rámci konfliktu, který se nazýval:
  • A. 

   Suzeská krize

  • B. 

   Jomkippurská válka

  • C. 

   Šestidenní válka

  • D. 

   Třetí arabsko-izraelská válka

 • 11. 
  Prvním velitelem amerických vojsk v Koreji, který mimo jiné navrhoval vybombardovat Čínu jadernými zbraněmi, byl:
  • A. 

   Omar Bradley

  • B. 

   George S. Patton

  • C. 

   Dwight D. Eisenhower

  • D. 

   Douglas MacArthur

 • 12. 
  Sanační režim existoval
  • A. 

   V meziválečném Rakousku

  • B. 

   Ve Švcarsku za druhé světové války

  • C. 

   V letech 1956-1963 v Maďarsku

  • D. 

   V meziválečném Polsku

 • 13. 
  "Základním kamenem" evropské integrace je:
  • A. 

   Schumannův plán

  • B. 

   Schlieffenův plán

  • C. 

   1. a 2. Reinhardtův plán

  • D. 

   Plán Otto

 • 14. 
  Po Woodrowu Wilsonovi se prezidentem USA stal
  • A. 

   Calvin Coolidge

  • B. 

   Warren G. Harding

  • C. 

   Herbert Hoover

  • D. 

   Franklin Delano Roosevelt

 • 15. 
  Základním kamenem Hitlerova ekonomického programu byl:
  • A. 

   Schumannův plán

  • B. 

   Schlieffenův plán

  • C. 

   1. a 2. Reinhardtův plán

  • D. 

   Plán Otto

 • 16. 
  Lavrentij Pavlovič Berija se v sovětských dějinách proslavil jako
  • A. 

   Ministr zahraničí

  • B. 

   Předseda politbyra

  • C. 

   Ministr vnitra a šéf bezpečnosti

  • D. 

   Předseda Moskevské komunistické strany

 • 17. 
  Po Margaret Thatcherové se ministerským předsedou Velké Británie stal
  • A. 

   Tony Blair

  • B. 

   Edward Heath

  • C. 

   James Callaghan

  • D. 

   John Major

 • 18. 
  Elysejské smlouvy byly uzavřeny mezi:
  • A. 

   Velkou Británií a Francií

  • B. 

   USA a Francií

  • C. 

   Německem a Francií

  • D. 

   Zakládajícími zeměmi Evropského společenství uhlí a oceli

 • 19. 
  Dohoda Maček - Cvetković se týkala:
  • A. 

   Vystěhování Srbů a Chorvatů z bývalých zemí Jugoslávie za účelem zamezení násilí

  • B. 

   Politického uspořádání Bosny a Hercegoviny

  • C. 

   Černohorsko – srbského vyrovnání

  • D. 

   Chorvatsko-srbského vyrovnání

 • 20. 
  Zakladatelem mezinárodního sionismu byl:
  • A. 

   Wolfgang Loitzl

  • B. 

   Theodor Herzl

  • C. 

   Lion Feuchtwanger

  • D. 

   Josef Fritzl

 • 21. 
  Mezinárodní historii máte za sebou. Nyní následuje oddíl "právo a právní věda". Jaký předpis upravoval všeobecná občanská a rodinná práva v letech 1811-1949/1950?
  • A. 

   Všeobecný zákon o právech občanských a věcech společných

  • B. 

   Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

  • C. 

   Společný říšský zákon o zřízení občanském

  • D. 

   Císařský patent o právu občanském

 • 22. 
  Co je to enumerativnost veřejnoprávních pretenzí?
  • A. 

   Zásada uplatňování veřejné moci jen v případech a v míře, v jaké to stanovuje zákon

  • B. 

   Zásada upřednostňující veřejnoprávní procesy před soukromoprávními

  • C. 

   Zásada zamezující abstraktní kontrole ústavního soudu

  • D. 

   Zásada omezující pravomoci více orgánů v jedné věci

 • 23. 
  Francie je demokratickým režimem:
  • A. 

   Prezidentským

  • B. 

   Parlamentním

  • C. 

   Poloprezidentským

  • D. 

   Polylegálním

 • 24. 
  V době rozpuštění Poslanecké sněmovny parlamentu ČR (PSP ČR) vydává předpisy se silou zákona:
  • A. 

   Senát jako tzv. zákonná opatření

  • B. 

   Prezident jako tzv. dekrety

  • C. 

   Vláda jako tzv. vládní nařízení

  • D. 

   V této situaci není možno vydávat předpisy se silou zákona

 • 25. 
  Doplňující volby do Senátu vyhlašuje
  • A. 

   Předseda Senátu

  • B. 

   Prezident republiky

  • C. 

   Předseda PSP ČR

  • D. 

   Ministr vnitra

 • 26. 
  Poražená strana po úspěšném ordálu soubojem:
  • A. 

   Byla sťata na hrdle a její hlava připadla vítězi

  • B. 

   Byla na třikráte pohnána přes žhavé radlice

  • C. 

   Byla připravena o hlavu a na ní byly položeny dva peníze

  • D. 

   V případě přežitá byla zbavena svobody a majetku ve prospěch vítěze

 • 27. 
  Karlův majestát
  • A. 

   Vstoupil v platnost roku 1354

  • B. 

   Byl zničen při požáru

  • C. 

   Byl schován na Karlštejnu

  • D. 

   Byl zničen odbojnou šlechtou

 • 28. 
  Židovský kodex byl vydán
  • A. 

   V Protektorátu Čechy a Morava

  • B. 

   V nacistickém Německu

  • C. 

   Na Slovensku

  • D. 

   V Dánsku

 • 29. 
  Curator ventris byl v římském právu
  • A. 

   Opatrovník břicha

  • B. 

   Správce dědictví, pokud dědici nebyli plnoletí

  • C. 

   Správce otroků

  • D. 

   Opatrovník domácnosti

 • 30. 
  Emptio - Venditio byla v římském právu smlouvou:
  • A. 

   O zhotovení

  • B. 

   O prodeji/koupit (trhnovou)

  • C. 

   Zakládající vztah tzv. služebnosti

  • D. 

   Propouštěcí mezi synem a otcem

 • 31. 
  Základní majetkový převod, spjatý s formalismem a stvrzený cinknutím o váhy, se nazýval:
  • A. 

   Vindikace

  • B. 

   Mancipace

  • C. 

   Manumisie

  • D. 

   Injurecesse

 • 32. 
  Retroaktivita je podle právních zásad
  • A. 

   Přípustná

  • B. 

   Nepřípustná

  • C. 

   Nelze generalizovat

  • D. 

   Přípustná v rodinném právu

 • 33. 
  Součástí právní normy je
  • A. 

   Dedukce, dispozice, sankce

  • B. 

   Hypotéza, dedukce, konkluze

  • C. 

   Hypotéza, dispozice, sankce

  • D. 

   Indukce, dedukce, sankce

 • 34. 
  Nositelem a suverénem moci v parlamentní demokracii je
  • A. 

   Stát

  • B. 

   Lid

  • C. 

   Parlament

  • D. 

   Armáda

 • 35. 
  Základním zákonem Franské říše byl:
  • A. 

   Lex Theutonice

  • B. 

   Lex Carolina

  • C. 

   Lex Salica

  • D. 

   Lex Franco et Gunobada

 • 36. 
  Česká ústava je:
  • A. 

   Rigidní a polylegální

  • B. 

   Flexibilní a monolegální

  • C. 

   Flexibilní a polylegální

  • D. 

   Rigidní a monolegální

 • 37. 
  Trestní zákoním "Constitutio Criminalis Theresiana" z konce 18. století
  • A. 

   Povoluje ordály

  • B. 

   Povoluje torturu a čtvrcení

  • C. 

   Stanovuje jako jedinou formu trestu různé druhy žaláře

  • D. 

   Přesně vymezuje kompetence soudců

 • 38. 
  Občanský zákoník z roku 1964 (č. 40/1964 Sb.) je nebo byl platný
  • A. 

   Dodnes

  • B. 

   Do roku 1996

  • C. 

   Do roku 2008

  • D. 

   Do roku 1968

 • 39. 
  Zásada nullum poena sine lege stanovuje, že
  • A. 

   Není trestu bez zákonu

  • B. 

   Není zločinu bez zákonu

  • C. 

   Není soudce bez žalobce

  • D. 

   Není viny bez příčiny

 • 40. 
  Miloš Zeman
  • A. 

   Je kardinální vůl

  • B. 

   Již před zvolením do prezidentského úřadu několikrát prokázal, že není schopen porozumět ústavě ani ústavním zvyklostem

  • C. 

   Značnou část národa nasral

  • D. 

   A, B i C jsou správně

 • 41. 
  Po právu a právní vědě následují otázky zaměřené na cyklistiku a Zdeňka Štybara. Zdeněk Štybar se narodil
  • A. 

   V Plzni

  • B. 

   Ve Štříbře

  • C. 

   Ve Starém Plzenci

  • D. 

   V Táboře

 • 42. 
  Držitelem nejlepšího českého výsledku na závodě Milano - Sano Remo
  • A. 

   Zdeněk Štybar

  • B. 

   Roman Kreuziger

  • C. 

   Ján Svorada

  • D. 

   Tomáš Konečný

 • 43. 
  Tom Boonen vyhrál závod Paříž - Roubaix
  • A. 

   Jednou

  • B. 

   Dvakrát

  • C. 

   Třikrát

  • D. 

   Čtyřikrát

 • 44. 
  Zdeněk Štybar se stal mistrem světa v různých cyklistických disciplínách a kategoriích dohromady
  • A. 

   Pětkrát

  • B. 

   Šestkrát

  • C. 

   Sedmkrát

  • D. 

   Osmkrát

 • 45. 
  Fabian Cancellara, Vincenzo Nibali, Juan Antonio Flecha a Alessandro Petacchi se sešli v jednom roce v jednom týmu
  • A. 

   Radioshack - Leopard

  • B. 

   Quickstep - Innergetic

  • C. 

   Mapei - Quickstep

  • D. 

   Fassa Bortolo

 • 46. 
  Současným mistrem Rakouska v časovce je
  • A. 

   Bernhard Eisel

  • B. 

   Riccardo Zoidl

  • C. 

   Thomas Rohregger

  • D. 

   Georg Preidler

 • 47. 
  Přítelkyně Zdeňka Štybara se jmenuje
  • A. 

   Loes

  • B. 

   Tereza

  • C. 

   Ine

  • D. 

   Charlotte

 • 48. 
  Chris Froome a celý tým Sky jezdí na kolech
  • A. 

   Specialized

  • B. 

   Pinarello

  • C. 

   Giant

  • D. 

   Colnago

 • 49. 
  Mark Cavendish pochází z následující části Velké Británie
  • A. 

   Z Walesu

  • B. 

   Ze Skotska

  • C. 

   Z ostrova Man

  • D. 

   Z ostrova Jersey

 • 50. 
  Roman Kreuziger jr. je ročník narození
  • A. 

   1985

  • B. 

   1984

  • C. 

   1986

  • D. 

   1987

 • 51. 
  Vyberte možnost, která zahrnuje jen týmy, za které jezdil Zdeněk Štybar
  • A. 

   Budvar Tábor, Author Praha, Fidea, Cofidis, Omega Pharma – Quickstep

  • B. 

   Dukla Praha, Mercedes Benz – Selle Italia, Fidea, Omega Pharma – Quickstep

  • C. 

   Dukla Praha, Mr. Bookmakers, Author Praha, Fidea, Omega Pharma – Quickstep

  • D. 

   Budvar Tábor, Pallmans – Collstrop, Fidea, Saxo Bank, Omega Pharma – Quickstep

 • 52. 
  Roman Kreuziger nikdy nejel závod v
  • A. 

   Polsku

  • B. 

   USA

  • C. 

   Japonsku

  • D. 

   Austrálii

 • 53. 
  Alejandro Valverde Belmonte se za svoji kariéru nikdy nezúčastnil Gira. Nicméně i přesto má za sebou celou řadu pozoruhodných úspěchů na grand tours. Není však pravdou, že by:
  • A. 

   Strávil den ve žlutém trikotu na Tour de France

  • B. 

   Vyhrál na Tour a Vueltě dohromady více než 10 etap

  • C. 

   Vystoupil na podium pro nejlepší tři v celkové klasifikaci na Tour de France

  • D. 

   Vezl na obou závodech trikot vedoucího závodníka v součtu po více než 20 dní

 • 54. 
  Zdeněk Štybar vyhrál titul mistra České republiky v cyklokrosu v kategorii elite poprvé v roce
  • A. 

   2005

  • B. 

   2006

  • C. 

   2007

  • D. 

   2008

 • 55. 
  Žena Romana Kreuzigera:
  • A. 

   Se jmenuje Michaela a pracovala v advokátní kanceláři

  • B. 

   Se jmenuje Petra a pracovala jako masérka

  • C. 

   Se jmenuje Marie a pracovala jako tisková mluvčí Plzeňského prazdroje

  • D. 

   Se jmenuje Pavlína a nikdy doopravdy nepracovala

 • 56. 
  Seriál cyklistických kritérií pořádaných pravidelně ve středu v Plzni se nazývá
  • A. 

   Cofidis liga

  • B. 

   Super liga

  • C. 

   Tchibo liga

  • D. 

   Giant liga

 • 57. 
  Seriál rakouských pohárových závodů se nazývá:
  • A. 

   Cofidis liga

  • B. 

   Super liga

  • C. 

   Tchibo liga

  • D. 

   Giant liga

 • 58. 
  Počet titulů mistra republiky zřejmě čítá v podání Zdeňka Štybara
  • A. 

   15

  • B. 

   8

  • C. 

   11

  • D. 

   24

 • 59. 
  Adréas Klöden
  • A. 

   Je narozený v Německu a závodí s německou licencí

  • B. 

   Je narozený ve Švýcarsku a závodí s německou licencí

  • C. 

   Je narozený ve Švýcarsku a závodí se švýcarskou licencí

  • D. 

   Je narozený v Německu a závodí se švýcarskou licencí

 • 60. 
  Přilby byly zaveden povinně po incidentu
  • A. 

   V roce 2003, při kterém zahynul Andrej Kivilev

  • B. 

   V roce 1995, při kterém zahynul Fabio Casartelli

  • C. 

   V roce 2006, při kterém zahynul Isaac Galvéz

  • D. 

   V roce 2011, při kterém zahynul Wouter Weylandt

 • 61. 
  Po cyklistických otázkách se vrhneme na ostatní sporty. Martin Koukal pochází z
  • A. 

   Jilemnice

  • B. 

   Jablonce nad Nisou

  • C. 

   Liberce

  • D. 

   Žďáru nad Sázavou

 • 62. 
  Norský biatlonista, který stále jezdil v jedné záplatované kombinéze, se jmenoval:
  • A. 

   Ole Einar Bjorndalen

  • B. 

   Halvard Hanevold

  • C. 

   Frode Andresen

  • D. 

   Emil Hegle Svendsen

 • 63. 
  Norský biatlonista, který jezdí zásadně bez rukavic, se jmenuje:
  • A. 

   Dag Erik Kokkin

  • B. 

   Henrik L'Abeé-Lund

  • C. 

   Lars Berger

  • D. 

   Tarjei Boe

 • 64. 
  Které z následujících jmen nepatří polskému skokanovi na lyžích:
  • A. 

   Maciej Kot

  • B. 

   Kamil Stoch

  • C. 

   Kamil Gradek

  • D. 

   Krzystof Mietus

 • 65. 
  Mužská štafeta na 4x 400 metrů běžela na mistroství Evropy v roce 2012 v sestavě:
  • A. 

   Holuša, Lichý, Maslák, Němeček

  • B. 

   Brož, Lichý, Němeček, Maslák

  • C. 

   Holuša, Maslák, Němeček, Prorok

  • D. 

   Brož, Maslák, Němeček, Prorok

 • 66. 
  Který z následujících černých sprinterů nikdy neměl pozitivní dopingový test:
  • A. 

   Justin Gatlin

  • B. 

   Kim Collins

  • C. 

   Tyson Gay

  • D. 

   Harry Aikines-Aryeetey

 • 67. 
  Poslední olympijský vítěz ve sprintu jednotlivců v běhu na lyžích je:
  • A. 

   Rus

  • B. 

   Nor

  • C. 

   Švéd

  • D. 

   Američan

 • 68. 
  Jakému sportu se věnuje česká plavovlasá rodačka z Nymburka, jejíž přezdívka zní stejně, jako jeden ze základních druhů sushi:
  • A. 

   Atletika

  • B. 

   Basketbal

  • C. 

   Plážový volejbal

  • D. 

   Veslování

 • 69. 
  Ondřej Synek má bez jednoho centimetru poměr výšky ku váze 2:1, jeho parametry tedy jsou:
  • A. 

   199 cm a 100 kg

  • B. 

   203 cm a 102 kg

  • C. 

   197 cm a 99 kg

  • D. 

   205 cm a 103 kg

 • 70. 
  Eelco Sintnicolaas je nizozemský
  • A. 

   Motocyklista

  • B. 

   Vícebojař

  • C. 

   Rychlobruslař

  • D. 

   šermíř

 • 71. 
  Německé kvarteto Lange, Hoppe, Kuske, Putze tvořilo úspěšnou sestavu pro:
  • A. 

   Atletickou štafetu

  • B. 

   čtyřveslici bez kormidelníka

  • C. 

   čtyřbob

  • D. 

   Běh na lyžích

 • 72. 
  Hokejista Radko Gudas se během sezony 2013 stihnul v NHL proslavit zejména jako
  • A. 

   šikovný útočník

  • B. 

   Konstruktivní obránce

  • C. 

   Surový ranař

  • D. 

   Zbrklý střelec

 • 73. 
  Filip Ospalý vybojoval pro ČR medaili na olympijských hrách v
  • A. 

   Boxu

  • B. 

   Skeetu

  • C. 

   Jachtingu

  • D. 

   Triatlonu

 • 74. 
  Nejdelší série nájezdů v historii NHL proběhla v roce 2005 mezi NY Rangers a Washington Capitals. Rozhodl jí svou trefou:
  • A. 

   Jaromír Jágr

  • B. 

   Marek Malík

  • C. 

   Alexandr Ovečkin

  • D. 

   Martin Straka

 • 75. 
  Jakou medaili získal Jakub Janda na olympijských hrách v Turíně?
  • A. 

   Stříbrnou

  • B. 

   Bronzovou

  • C. 

   Zlatou

  • D. 

   žádnou

 • 76. 
  Mika Kojonkoski proslul jako
  • A. 

   Lední hokejista

  • B. 

   Pilot v rallye

  • C. 

   Běžec na lyžích

  • D. 

   Trenér Norů

 • 77. 
  Který český hokejista nikdy nezískal titul nejlepšího střelce KHL?
  • A. 

   Roman Červenka

  • B. 

   Jan Marek

  • C. 

   Jaromír Jágr

  • D. 

   Pavel Brendl

 • 78. 
  Které dva státy reprezentoval během své kariéry zatím biatlonista Jakov Fak?
  • A. 

   Jugoslávii a Slovinsko

  • B. 

   Sovětský svaz a Ukrajinu

  • C. 

   Slovinsko a Chorvatsko

  • D. 

   Slovinsko a Švýcarsko

 • 79. 
  Ve kreté disciplíně a za který stát závodí Rune Holta?
  • A. 

   Atletika, Dánsko

  • B. 

   Plochá dráha, Polsko

  • C. 

   Skoky na lyžích, Norsko

  • D. 

   Biatlon, Island

 • 80. 
  Ve které disciplíně a za který stát závodí Rune Velta?
  • A. 

   Atletika, Dánsko

  • B. 

   Plochá dráha, Polsko

  • C. 

   Skoky na lyžích, Norsko

  • D. 

   Biatlon, Island

 • 81. 
  Posledním oddílem je "kultura a umění". Které z těchto literárních děl neexistuje?
  • A. 

   Pavel mezi židy

  • B. 

   Židovka z Toleda

  • C. 

   Židovská válka

  • D. 

   Židovské zlato

 • 82. 
  Kdo hraje "šerifa" Ricka Grimese v seriálu Walking Dead?
  • A. 

   Zdeněk Štybar

  • B. 

   Andrew Lincoln

  • C. 

   George Eads

  • D. 

   Sean Bean

 • 83. 
  Jak se jmenuje laureát Nobelovy ceny za literaturu?
  • A. 

   Kenzaburo Oé

  • B. 

   Elfriede Jelinek

  • C. 

   Haruki Murakami

  • D. 

   Mo Yan

 • 84. 
  Seriál Boardwalk Empire (česky Impérium) se odehrává zejména v:
  • A. 

   30. letech v New Yorku

  • B. 

   Ve 20. letech v Atlantic City

  • C. 

   V 90. letech v Los Angeles

  • D. 

   V 50. letech v Chicagu

 • 85. 
  Autorem knihy Kronika ohlášené smrti je:
  • A. 

   Paolo Coelho

  • B. 

   Juan Marsé

  • C. 

   Gabriel García Marquéz

  • D. 

   Patxi Javier Vila

 • 86. 
  Hlavního hrdinu v připravovaném filmu podle knihy Lone Survivor ztvární:
  • A. 

   Taylor Kitsch

  • B. 

   Mark Wahlberg

  • C. 

   Gerard Butler

  • D. 

   Channing Tatum

 • 87. 
  Sugestivní černobílý snímek Oskara Reifa o problematice role muže v moderním manželství z roku 1998 se nazývá
  • A. 

   Postel

  • B. 

   Pouto

  • C. 

   Poděl

  • D. 

   Pokoj

 • 88. 
  Režisér Sergio Leone původně uvažoval do rolí, které ve filmu Tenkrát na západě obsadili nakonec Woody Strode, Jack Elam a Al Mullock, následující herce:
  • A. 

   John Wayne, James Coburn a Clint Eastwood

  • B. 

   Gian Maria Volonté, Lee Van Cleef a James Coburn

  • C. 

   Clint Eastwood, John Wayne a Eli Wallach

  • D. 

   Clint Eastwood, Lee Van Cleef a Eli Wallach

 • 89. 
  Saló aneb 120 dní Sodomy, Život je krásný, Ginger a Fred, Tenkrát na západě, Tenkrát v Americe aj. spojuje jméno kameramana:
  • A. 

   Tonino Delli Colli

  • B. 

   Massimo Dallamano

  • C. 

   Vittorio De Sica

  • D. 

   Giuseppe Rotunno

 • 90. 
  Původní skupina Briana Setzera se jmenovala:
  • A. 

   Street Cats

  • B. 

   Stray Cats

  • C. 

   Spray Cats

  • D. 

   Star Cats

 • 91. 
  Pologramotný černošský zpěvák, písničkář a kytarista, autor stylu „talking blues“, autor hitů jako Boom Boom a Boogie Chillen, hrající často jen za doprovodu kytary a dřevěného prkna se jmenuje:
  • A. 

   Muddy Waters

  • B. 

   Chuck Berry

  • C. 

   Big Joe Williams

  • D. 

   John Lee Hooker

 • 92. 
  Hlavní roli ve filmu Taken (česky 96 hodin), bývalého agenta CIA Bryana Millse, ztvárnil někdejší představitel Qui Gon Jina ze Star Wars:
  • A. 

   Hayden Christensen

  • B. 

   Ewan McGregor

  • C. 

   Liam Neeson

  • D. 

   Mark Hamill

 • 93. 
  Který z následujících filmů nenatočil Stanley Kubrick:
  • A. 

   Olověná vesta (Full Metal Jacket)

  • B. 

   Četa (Platoon)

  • C. 

   Spartakus

  • D. 

   Barry Lyndon

 • 94. 
  V populárním seriálu Jak jsem poznal vaši matku (How I Met Your Mother) hraje jednu z hlavních rolí, bezcharakterního, špatně napsaného a dětinského Barneyho, zpívající homosexuál:
  • A. 

   Neil Patrick Harrris

  • B. 

   Jonathan Tiernan-Locke

  • C. 

   David Burtka

  • D. 

   Ricky Martin

 • 95. 
  Zfilmovaný, oceňovaný, avšak nedokonečený román Francise Scotta Fitzgeralda z prostředí Hollywoodu se jmenuje:
  • A. 

   Poslední magnát (The Love of the Last Tycoon)

  • B. 

   Poslední polibek (The Last Kiss)

  • C. 

   Nežná je noc (Tender is the Night)

  • D. 

   Smysl minulého (The Sense of the Past)

 • 96. 
  Ve slavné automobilové honičce z filmu Bullittův případ (Bullitt) řídí Steve McQueen a  jeho protivník vozy:
  • A. 

   Ford Mustang a Chevrolet Camaro

  • B. 

   Iso Grifo a Ford Mustang

  • C. 

   Dodge Challenger a Chevrolet Camaro

  • D. 

   Ford Mustang a Dodge Challenger

 • 97. 
  Autorem románu Americká tragédie je
  • A. 

   Sinclair Lewis

  • B. 

   Theodore Dreiser

  • C. 

   John Dos Passos

  • D. 

   John Steinbeck

 • 98. 
  Hlavní postava z filmu Vykoupeni z věznicke Shawshank se jmenuje:
  • A. 

   Andrew Dufferson

  • B. 

   Andy Duifersne

  • C. 

   Andy Dufresne

  • D. 

   Andrew Defrasne

 • 99. 
  Autorem hudby k filmu 1492: Dobytí ráje je:
  • A. 

   Ennio Morricone

  • B. 

   Andy Williams

  • C. 

   John Williams

  • D. 

   Vangelis

 • 100. 
  A na závěr: na konci filmu Kapitán Alatriste je zobrazena bitva symbolizující definitivní úpadek španělských tercios, šlo o bitvu u
  • A. 

   Nördlingen

  • B. 

   Bílé Hory

  • C. 

   Rocroi

  • D. 

   Valenciennes