ფიზიკა მე-9 კლასი

30 | Total Attempts: 734

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ფიზიკა მე-9 კლასი

.


Questions and Answers
 • 1. 
  7500 კგ მასის ტრამვაის ვაგონი 1 მ/წმ სიჩქარით მოძრაობს. მისი კინეტიკური ენერგია იქნება:                                                                                                                  
  • A. 

   3750 ჯ

  • B. 

   3000 ჯ

  • C. 

   3500 ჯ

  • D. 

   3200 ჯ

 • 2. 
  სიმძლავრისა და დროის ნამრავლი არის:                                                                         
  • A. 

   პოტენციური ენერგია

  • B. 

   მუშაობა

  • C. 

   ძალა

  • D. 

   წნევა

 • 3. 
  ნივთიერების ტემპერატურა გამყარების პროცესში:                                                        
  • A. 

   მხოლოდ მცირდება

  • B. 

   მხოლოდ იზრდება

  • C. 

   უცვლელი რჩება კრისტალური ნივთიერებისათვის

 • 4. 
  ასანთის ღერის თავი ასანთის კოლოფზე გაკვრისას ხურდება:                                 
  • A. 

   მუშაობის შესრულებით

  • B. 

   გამოსხივებით

  • C. 

   კონვექციით

  • D. 

   თბოგამტარობით

 • 5. 
  ერთი დახრილი სიბრტყის სიგრძე 6 მ, სიმაღლე 2 მ, მეორის სიგრძე 4,5 მ,სიმაღლე 1,5 მ. რომელი დახრილი სიბრტყის გამოყენებით მოვიგებთ მეტ ძალას?                                                                                                                                        
  • A. 

   პირველით

  • B. 

   მეორით

  • C. 

   არც ერთით

  • D. 

   ორივე შემთხვევაში ერთნაირია

 • 6. 
  კუთრი სითბოტევადობის ერთეულია:                                                                           
  • A. 

  • B. 

   კგ/ჯ

  • C. 

   ჯ/კგ

  • D. 

   ჯ/კგ°C

 • 7. 
  რა სითბოს რაოდენობა უნდა გადავცეთ 2 ლ წყალს 20-დან 80°C-მდე გასათბობად? (c წყლისა არის ჯ/კგ°C)
  • A. 

   500 კჯ

  • B. 

   504 კჯ

  • C. 

   506 კჯ

  • D. 

   508 კჯ

 • 8. 
  სხეულის სიჩქარის 9-ჯერ გაზრდის შემდეგ მისი კინეტიკური ენერგია გაიზრდება:
  • A. 

   3-ჯერ

  • B. 

   9-ჯერ

  • C. 

   27-ჯერ

  • D. 

   81-ჯერ

 • 9. 
  რომელი ქვემოთ მოყვანილი სიტყვა არ აღნიშნავს ფიზიკურ მოვლენას?
  • A. 

   შეშის წვა

  • B. 

   წყლის გაცხელება

  • C. 

   ნათურის ანთება

  • D. 

   ყინულის წარმოქმნა

 • 10. 
  განსაზღვრეთ  ადამიანის  სიჩქარე  თუ  მან  თანაბარი  ნაბიჯით  30 წუთში  1,8  კმ  მანძილი გაიარა
  • A. 

   1მ/წმ

  • B. 

   10 მ /წმ

  • C. 

   3,6 კმ/სთ

  • D. 

   5 კმ/სთ.

 • 11. 
  რა  დროში  გაივლის  72 კმ / სთ  სიჩქარით  მოძრავი  ავტომობილი  144 კმ-ს?
  • A. 

   15 წთ

  • B. 

   2სთ

  • C. 

   4 სთ

  • D. 

   6 სთ

 • 12. 
  ძალის  მომენტის  ერთეულია:
  • A. 

   მეტრი*ნიუტონი.

  • B. 

   მეტრი*ჯოული.

  • C. 

   ჯოული*ვატი.

  • D. 

   ვატი*ჯოული.

 • 13. 
  რა  ძალით  აწვება  ბერკეტი  საყრდენს,  თუ  მის  მოკლე  მხარეს  მოთავსებულია  2კგ,  ხოლო  გრძელ მხარეს  3კგ მასის  ტვირთები. 
  • A. 

   6 ნ

  • B. 

   15 ნ

  • C. 

   50 ნ

  • D. 

   100 ნ

 • 14. 
  რამდენჯერ  შეიცვლება  მიზიდულობის  ძალა   დედამიწასა  და  სხეულს   შორის,  თუ  სხეული  დედამიწას,  დედამიწის   რადიუსის  ტოლი  მანძილით  დაშორდება. 
  • A. 

   მიზიდულობის ძალა 4-ჯერ შემცირდება.

  • B. 

   მიზიდულობის ძალა 2-ჯერ შემცირდება.

  • C. 

   მიზიდულობის ძალა არ შეიცვლება.

 • 15. 
  რა  კუთხით  ეცემა  მზის  სხივები  საგნებს,  რომლის  სიმაღლე  მისი  ჩრდილის  სიგრძის  ტოლია.
  • A. 

   45°

  • B. 

   60°

  • C. 

   90°

  • D. 

   120°

 • 16. 
  ბრტყელ  სარკეში  საგანსა  და  მის  გამოსახულებას  შორის  მანძილი  20სმ-ით  შემცირდა.  როგორ  შეიცვლება  მანძილი  საგანსა  და  სარკეს  შორის? 
  • A. 

   10 სმ

  • B. 

   100 სმ

  • C. 

   0,1 სმ

  • D. 

   0,2 სმ.

 • 17. 
  8 მ /წმ   სიჩქარით  მოძრავი  2 კგ  მასის  ურიკა  6 კგ   მასის   უძრავ  ურიკას   დაეჯახა,  რის  შედეგადაც ურიკები  ერთმანეთს   გადაება  და   ერთად   ამოძრავდა.  რას  უდრის   მათი   საერთო   სიჩქარე? 
  • A. 

   4 მ/ წმ

  • B. 

   2 მ/ წმ

  • C. 

   6 მ/წმ

  • D. 

   8 მ/წმ.

 • 18. 
  ავტომობილი   მოძრაობს   100 მ    რადიუსის   წრეწირზე   36 კმ /სთ   სიჩქარით.   ავტომობილის   ცენტრისკენული   აჩქარებაა;  
  • A. 

   1 მ/წმ²

  • B. 

   2 მ/წმ²

  • C. 

   3 მ/წმ²

  • D. 

   4 მ/წმ²

 • 19. 
  ზიარჭურჭლის   რომელ  მუხლშია   ფსკერზე  წნევა   მეტი?
  • A. 

   ყველაზე ვიწროში

  • B. 

   ყველაზე განიერში

  • C. 

   ერთნაირია.

 • 20. 
  სხეული ვარდება 0.4 წმ-ის განმავლობაში. რას უდრის სხეულის ვარდნის სიმაღლე?
  • A. 

   0,6 მ

  • B. 

   0,8 მ

  • C. 

   0,4 მ

  • D. 

   1,8 მ

 • 21. 
  რა   შეიძლება  მივიჩნიოთ   ათვლის  წერტილად?
  • A. 

   დედამიწის ზედაპირი

  • B. 

   დედამიწის ცენტრი

  • C. 

   ნებისმიერი სხეული

  • D. 

   არ აქვს მნიშვნელობა

 • 22. 
  ავტომობილის   სიჩქარეა   36000 მ/ სთ.გამოსახეთ  ეს   სიჩქარე    მ/ წმ- ში.
  • A. 

   1 მ/ წმ

  • B. 

   10 მ/წმ

  • C. 

   100 მ/ წმ

  • D. 

   1000 მ/ წმ.

 • 23. 
  დაფის     გვერდებია    2 მ    და    5 მ .    რამდენ   დმ2-ს   უდრის  დაფის   ფართობი?
  • A. 

   10დმ²

  • B. 

   100დმ²

  • C. 

   1000 დმ²

  • D. 

   10000დმ²

 • 24. 
  180 კგ   მასის  ვაგონი  მოძრაობს   0,12 მ/წმ2     აჩქარებით.    რა   ძალა  იწვევს   ამ   აჩქარებას?
  • A. 

   22,6 ნ

  • B. 

   21,6 ნ

  • C. 

   20,6 ნ

  • D. 

   21,7 ნ

 • 25. 
  კარუსელის   ბრუნვის   პერიოდია   4 წმ.    რას    უდრის   კარუსელის   ბრუნვის    სიხშირე?
  • A. 

   0,25 ბრ/წმ

  • B. 

   2,25 ბრ/წმ

  • C. 

   0,25 ბრ/წთ

  • D. 

   2,25 ბრ/წმ.

Back to Top Back to top