آزمون های کلاسی هفته اول کاری 96

8 | Total Attempts: 33

SettingsSettingsSettings
Please wait...
    96


Questions and Answers
 • 1. 
  چند عدد با چهار رقم اعشار داریم اگر آن را با تقریب کم تر از 0/1 گرد کنیم عدد 28/1 بدست می آید ؟ 
  • A. 

   100

  • B. 

   1000

  • C. 

   500

  • D. 

   10000

 • 2. 
  اعداد مقابل را  در نظر بگیرید ( تعداد آنها 500 تاست ) اگر هر کدام را با گرد کم تر از 1 تقریب بزنیم جمع اعداد بدست آمدهچقدر است ؟ 
  • A. 

   49

  • B. 

   1

  • C. 

   50

  • D. 

   24

 • 3. 
  سن علی با رضا 24 سال و سن رضا با حسین 26 سال و سن علی با حسین 30 سال است سن علی از معدل سن آنها چند سال بیش تر است ؟ 
  • A. 

   0/5

  • B. 

   Option2

  • C. 

   0/75

  • D. 

   0/8

 • 4. 
  پاسخ را انتخاب نمایید 
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  کدام یک در مورد شکل زیر درست است ؟ 
  • A. 

   اگر ذوزنقه متساوی الساقین باشد محیط الف و ب برابر است

  • B. 

   در هر صورت محیط الف و ب برابر هستند

  • C. 

   اگر ذوزنقه متساوی الساقین باشد مساحت الف و ب برابر است

  • D. 

   ممکن است مساحت این دو قسمت با هم برابر باشد

 • 6. 
  مساحت قسمت رنگ شده چقدر است ؟ (روبان دور تا دور شکل پیچیده است ) 
  • A. 

   80

  • B. 

   160

  • C. 

   120

  • D. 

   60

 • 7. 
  حاصل عبارت مقابل چقدر است ؟  
  • A. 

   1

  • B. 

   1/5

  • C. 

   0/5

  • D. 

   1/25

 • 8. 
  با توجه به شکل مقابل اندازه زاویه خواسته شده چند درجه است ؟ 
  • A. 

   55

  • B. 

   60

  • C. 

   65

  • D. 

   70

Back to Top Back to top