თავის მიდამო (91-120)

30 | Total Attempts: 587

SettingsSettingsSettings
Please wait...
თავის მიდამო (91-120)

Questions and Answers
 • 1. 
  სახის გვერდითი მიდამო მოისაზღვრება ქვევიდან:
  • A. 

   ყვრიმალის რკალი და თვალბუდის ზედა კიდე

  • B. 

   ყვრიმალის რკალი და თვალბუდის ქვედა კიდე

  • C. 

   ქვედა ყბის ქვედა კიდე

  • D. 

   ზედაყბის ალვეოლური მორჩის ქვედა კიდე

 • 2. 
  სახის გვერდითი მიდამო იყოფა:  
  • A. 

   თვალბუდისა და ლოყის მიდამოდ

  • B. 

   ყბა-ყურ-საღეჭ და ლოყის მიდამოდ

  • C. 

   თვალბუდის ქვედა და ყბა-ყურ-საღეჭ მიდამოდ

  • D. 

   ცხვირისა და პირის მიდამოდ

 • 3. 
  ქვედა ყბის უკანა ფოსო შემოსაზღვრულია, უკნიდან:  
  • A. 

   შიგნითა სასმენი ხვრელით და პლატიზმით

  • B. 

   სადგისისებრი მორჩით და სადგის-ინის კუნთის დასაწყისით

  • C. 

   დვრილისებრი მორჩითა და მკერდ-ლავიწ-დვრილისებრი კუნთის დასაწყისით

  • D. 

   გარეთა სასმენი ხვრელით და ტრაპეციული კუნთით

 • 4. 
  ყბა-ყურის ჯირკვალი იძლევა მორჩს:  
  • A. 

   ინისქვეშა ჯირკვლისაკენ

  • B. 

   ქვედაყბისქვეშა ჯირკვლისაკენ

  • C. 

   პირის კარიბჭისაკენ

  • D. 

   ხახის გვერდითი სივრცისკენ

 • 5. 
  სახის ნერვი გამოდის:  
  • A. 

   სადგის-დვრილისებრი ხვრელიდან

  • B. 

   წვეტიანი ხვრელით

  • C. 

   ოვალური ხვრელით

  • D. 

   მრგვალი ხვრელით

 • 6. 
  ყბა-ყურის ჯირკვლის სადინარი კანზე პროეცირდება:  
  • A. 

   ყურის წინა ჭავლიდან ცხვირის ფრთამდე გავლებული ხაზის უკანა მესამედში

  • B. 

   ყურის წინა ჭავლიდან ცხვირის ფრთამდე გავლებული ხაზის შუა მესამედში

  • C. 

   ყურის წინა ჭავლიდან ცხვირის ფრთამდე გავლებული ხაზის წინა მესამედში

  • D. 

   ყურის წინა ჭავლიდან პირის ნაპრალის კუთხემდე გავლებული ხაზის შუა მესამედში

 • 7. 
  სახის ჩირქოვანი პროცესები ვენების გზით შეიძლება გავრცელდეს:  
  • A. 

   ტვინის მაგარი გარსის ვენურ სინუსებზე და ტვინის გარსებზე

  • B. 

   წინა შუასაყარში

  • C. 

   შუბლის მიდამოში

  • D. 

   კეფის მიდამოში

 • 8. 
  სახის ღრმა მიდამოს მრავალრიცხვოვანი ვენები ქმნის:  
  • A. 

   ფარისებრ კენტ წნულს

  • B. 

   ხერხემლის გარეთა ვენურ წნულს

  • C. 

   კისრის ღრმა ვენურ წნულს

  • D. 

   ფრთისებრ წნულს

 • 9. 
  შუბლ-თხემ-კეფის მიდამოს უკანა საზღვარია:  
  • A. 

   კეფის გარეთა შემაღლება და გარეთა სასმენ ხვრელზე გავლებული ხაზი

  • B. 

   კეფის დიდი ხვრელის უკანა კიდე

  • C. 

   კეფის გარეთა შემაღლება და ქედის ზედა ხაზი

  • D. 

   ქედის ზედა და ქვედა ხაზები

 • 10. 
  რომელი შრეები შედის სკალპის შემადგენლობაში?  
  • A. 

   ქალასარქველის ძვლები ძვლისაზრდელასთან ერთად

  • B. 

   შუბლისა და კეფის კუნთები ძვლისაზრდელა

  • C. 

   კანი, კანქვეშა ქსოვილი და ქალასარქველის ძვლები

  • D. 

   კანი, კანქვეშა ქსოვილი და მყესოვანი აბჯარი

 • 11. 
  სად არის მოთავსებული საფეთქლის მიდამოს მეორე შემაერთებელქსოვილოვანი შრე?  
  • A. 

   საფეთქლის კუნთსა და საკუთარ ფასციას შორის

  • B. 

   ზედაპირული ფასციის ორ ფურცელს შორის

  • C. 

   საფეთქლის ზედაპირულ და საკუთარ ფასციებს შორის

  • D. 

   საფეთქლის ფასციის ზედაპირული და ღრმა ფურცლებს შორის

 • 12. 
  თავის ჭრილობა შეიძლება იყოს:  
  • A. 

   დიდი და პატარა

  • B. 

   ვერტიკალური და ჰორიზონტალური

  • C. 

   განივი და ირიბი

  • D. 

   შეღწეული და შეუღწეველი

 • 13. 
  კრონლეინის სქემით სად გაავლებენ წინა ვერტიკალურ ხაზს.  
  • A. 

   დვრილისებრი მორჩის უკანა კიდიდან

  • B. 

   საფეთქელ-ქვედაყბის სახსრიდან

  • C. 

   ყვრიმალის რკალის ბოლო წერტილიდან

  • D. 

   ყვრიმალის რკალის შუა წერტილიდან

 • 14. 
  რომელი ნერვებია კეფის მიდამოში?  
  • A. 

   კეფის გარეთა და შიგნითა ნერვები

  • B. 

   კეფის მცირე და დიდი ნერვები

  • C. 

   კეფის მცირე და საშუალო ნერვები

  • D. 

   კეფის წინა და უკანა ნერვები

 • 15. 
  სად მდებარეობს საფეთქლის მიდამოს მესამე შემაერთებელქსოვილოვანი სივრცე:  
  • A. 

   ზედაპირულ და საკუთარ ფასციებს შორის

  • B. 

   საფეთქლის ძვლის ძვლისაზრდელას ქვეშ

  • C. 

   საფეთქლის ფასციის ორ ფურცელს შორის

  • D. 

   საფეთქლის კუნთსა და საფეთქლის ფასციას შორის

 • 16. 
  ქალასარქველის ძვლებიდან სისხლის დენას აჩერებენ:  
  • A. 

   ვაზელინის პასტით

  • B. 

   თაფლის სანთლის პასტით

  • C. 

   რევერდენის ნემსით

  • D. 

   სისხლძარღვთა მომჭერებით

 • 17. 
  თავის სიგრძეა:  
  • A. 

   მანძილი ყვრიმალის რკალებს შორის

  • B. 

   მანძილი წარბზედა რკალებს შორის

  • C. 

   მანძილი ნაზიონიდან ბრეგმამდე

  • D. 

   მანძილი გლაბელადან კეფის ძვლის ყველაზე დაშორებულ წერტილამდე

 • 18. 
  ქალასარქველის რბილი ქსოვილების სისხლძარღვები და ნერვები თითოეულ მხარეზე ქმნიან:  
  • A. 

   3 კონას

  • B. 

   6 კონას

  • C. 

   5 კონას

  • D. 

   7 კონას

 • 19. 
  ქალასარქველის ძვალი შედგება:    
  • A. 

   გარეთა და შიგნითა კომპაქტური ფირფიტებისაგან, რომელთა შორისაა მყესოვანი აბჯარი

  • B. 

   გარეთა და შიგნითა კომაქტური ფირფიტებისაგან, რომელთა შორის მდებარეობს ლიმფოიდური ქსოვილი

  • C. 

   გარეთა და შიგნითა კომპაქტური ფირფიტებისაგან, რომელთა შორის მდებარეობს დიპლოე

  • D. 

   გარეთა და შიგნითა კომპაქტური ფირფიტებისაგან, რომელთა შორის მდებარეობს ფაშარი ცხიმოვანი ქსოვილი

 • 20. 
  ზედა საგიტალური სინუსი მოთავსებულია:  
  • A. 

   ნათხემის კარავში

  • B. 

   დიდი ტვინის ნამგლის ბოლოში

  • C. 

   დიდი ტვინის ნამგლის ზედა კიდეში

  • D. 

   დიდი ტვინის ნამგლის დასაწყისში

 • 21. 
  კრონლეინის მიხედვით სად გაავლებენ უკანა ვერტიკალურ ხაზს:  
  • A. 

   დვრილისებრი მორჩის წინა კიდიდან

  • B. 

   საფეთქელ-ქვედა ყბის სახსრიდან

  • C. 

   დვრილისებრი მორჩის უკანა კიდიდან

  • D. 

   ყვრიმალის რკალის შუა წერტილიდან

 • 22. 
  შუბლ-თხემ-კეფის მიდამოს წინა საზღვარია:  
  • A. 

   თვალბუდის ზედა კიდე

  • B. 

   თვალბუდის მედიალური კუთხე

  • C. 

   თვალბუდის ლატერალური კუთხე

  • D. 

   თვალბუდის ქვედა კიდე

 • 23. 
  რა განაპირობებს ქალასარქველის არეში სკალპირებული ჭრილობის განვითარების შესაძლებლობას:  
  • A. 

   მყესოვანი აბჯრის მტკიცე კავშირი ძვლისაზრდელასთან და სუსტი კავშირი კანთან

  • B. 

   მყესოვანი აბჯრის მტკიცე კავშირი კანთან და სუსტი კავშირი ძვლისაზრდელასთან

  • C. 

   კანქვეშა ქსოვილში ცხიმოვანი ჯირკვლების დიდი რაოდენობა

  • D. 

   თავის ინდივიდუალური ფორმა

 • 24. 
  რომელ ჯირკვალში გაივლის საფეთქლის ზედაპირული არტერია და ყურსაფეთქლის ნერვი:  
  • A. 

   ნუშისებრ ჯირკვალში

  • B. 

   ყბა-ყურის ჯირკვალში

  • C. 

   ენისქვეშა ჯირკვალში

  • D. 

   ქვედაყბისქვეშა ჯირკვალში

 • 25. 
  მღვიმოვან სინუსს წინიდან ერთვის:  
  • A. 

   სახის ვენა და არტერია

  • B. 

   გარეთა საუღლე ვენა და კუთხის არტერია

  • C. 

   თვალბუდის ზედა და ქვედა ვენები

  • D. 

   შიგნითა საძილე არტერია და ვენა

Back to Top Back to top