กฎหมาย ชุด 87 พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2557

10 | Total Attempts: 557

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย ชุด 87 พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 87 พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2557 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่เกิน
  • A. 

   2,525,000,000,000 บาท

  • B. 

   2,252,000,000,000 บาท

  • C. 

   2,552,000,000,000 บาท

  • D. 

   25,250,000,000,000 บาท

 • 2. 
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นงบประมาณแบบ
  • A. 

   สมดุล

  • B. 

   ขาดดุล

  • C. 

   เกินดุล

  • D. 

   เกินดุลและขาดดุล

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพรบ.นี้
  • A. 

   แก้ไขปัญหาต่างๆ ทางเศรษฐกิจและสังคม

  • B. 

   เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน

  • C. 

   ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

  • D. 

   การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 • 4. 
  การขยายตัวทางเศรษฐกิจของปี 2556
  • A. 

   ร้อยละ 4.0 – 5.0

  • B. 

   ร้อยละ 4.2 – 5.2

  • C. 

   ร้อยละ 2.3 - 3.3

  • D. 

   ร้อยละ 5.0 - 6.0

 • 5. 
  อัตราเงินเฟ้อ ปี 2556
  • A. 

   ร้อยละ 2.3 - 3.3

  • B. 

   ร้อยละ 3.0 - 4.0

  • C. 

   ร้อยละ 3.5 - 4.0

  • D. 

   ร้อยละ 2.0 - 3.0

 • 6. 
  แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวประมาณ
  • A. 

   ร้อยละ 4.0 – 5.0

  • B. 

   ร้อยละ 4.5 – 5.0

  • C. 

   ร้อยละ 5.0 – 5.5

  • D. 

   ร้อยละ 5.0 – 6.0

 • 7. 
  แนวโน้ม ปี 2557 อัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 
  • A. 

   2.5 - 3.7

  • B. 

   2.7 - 3.7

  • C. 

   3.7 - 3.9

  • D. 

   4.0 - 4.5

 • 8. 
  ยุทธศาสตร์ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 มีกี่ยุทธศาสตร์
  • A. 

   4

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 9. 
  ยุทธศาสตร์ใดใช้เงินงบประมาณมากที่สุด
  • A. 

   การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

  • B. 

   เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  • C. 

   ความมั่นคงแห่งรัฐ

  • D. 

   การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

 • 10. 
  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ (Smart Farmer) อยู่ในยุทธศาสตร์ใด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

Back to Top Back to top