กฎหมาย ชุด 86 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ + เด่นน่าออก

20 | Total Attempts: 3459

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย ชุด 86 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ + เด่นน่าออก

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 88 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับ นพิการ พ.ศ.2556 + เด่นน่าออก  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
   พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีกี่ฉบับ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 2. 
  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
  • A. 

   15 พฤษภาคม 2556

  • B. 

   16 พฤษภาคม 2556

  • C. 

   17 พฤษภาคม 2556

  • D. 

   18 พฤษภาคม 2556

 • 3. 
  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2556 มีการยกเลิก พรบ.ตัวเดิมกี่มาตรา
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 4. 
  จากข้อ 3 หมายถึงมาตราใด
  • A. 

   มาตรา 3 , 11

  • B. 

   มาตรา 3 , 12

  • C. 

   มาตรา 11 , 12

  • D. 

   มาตรา 12 , 13

 • 5. 
  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2556 มีกี่มาตรา
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   7

 • 6. 
  ผู้รักษาการตาม พรบ.นี้คือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • 7. 
  ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของ "ครูการศึกษาพิเศษ"
  • A. 

   ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีที่ผ่านการประเมินทักษะการสอนคนพิการตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนด และปฏิบัติหน้าที่สอน จัดการศึกษา นิเทศ หรือหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

  • B. 

   ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีที่ผ่านการประเมินทักษะการสอนคนพิการตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนด และปฏิบัติหน้าที่สอน จัดการศึกษา นิเทศ หรือหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

  • C. 

   ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีที่ผ่านการประเมินทักษะการสอนคนพิการตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนด และปฏิบัติหน้าที่สอน จัดการศึกษา นิเทศ หรือหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

  • D. 

   ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีขึ้นไป และครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีที่ผ่านการประเมินทักษะการสอนคนพิการตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนด และปฏิบัติหน้าที่สอน จัดการศึกษา นิเทศ หรือหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

 • 8. 
  ครูที่มีวุฒิตามข้อใดไม่สามารถเป็นครูการศึกษาพิเศษได้
  • A. 

   วุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี

  • B. 

   วุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรี

  • C. 

   วุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีและผ่านการประเมินทักษะการสอนคนพิการ

  • D. 

   วุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาโท

 • 9. 
  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีกี่คน
  • A. 

   24

  • B. 

   27

  • C. 

   28

  • D. 

   29

 • 10. 
  ประธาน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ คือ
  • A. 

   รมว.ศธ.

  • B. 

   รมช.ศธ.

  • C. 

   รมว.มท.

  • D. 

   รมช.มท.

 • 11. 
  ข้อใด คือสัดส่วนที่ถูกต้องของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ รองประธาน ต่อ กรรมการโดยตำแหน่ง ต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • A. 

   1 ต่อ 2 ต่อ 21

  • B. 

   1 ต่อ 10 ต่อ 14

  • C. 

   2 ต่อ 10 ต่อ 13

  • D. 

   2 ต่อ 10 ต่อ 14

 • 12. 
  จากข้อ 11 ข้อใด ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง
  • A. 

   อธิบดีกรมการแพทย์

  • B. 

   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • C. 

   อธิบดีกรมส่งเสริมสุขภาพจิต

  • D. 

   อธิบดีกรมสุขภาพจิต

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  • A. 

   ด้านการบริหารการศึกษา

  • B. 

   ด้านสังคมสงเคราะห์

  • C. 

   ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

  • D. 

   ด้านสื่อและเทคโนโลยีสรสนเทศ

 • 14. 
  ผู้แทนขององค์การคนพิการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีกี่คน
  • A. 

   ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่าเจ็ดคน

  • C. 

   ไม่เกินกว่าเจ็ดคน

  • D. 

   ตั้งแต่เจ็ดคน

 • 15. 
  อายุการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 อยู่ในตำแหน่งต่อได้ไม่เกินกี่วันนับแต่ พรบ.นี้ใช้บังคับ
  • A. 

   90 วัน

  • B. 

   90 วันทำการ

  • C. 

   120 วัน

  • D. 

   120 วันทำการ

 • 16. 
  หตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
  • A. 

   ความพอเพียง

  • B. 

   ความไม่เพียงพอ

  • C. 

   ความขาดแคลน

  • D. 

   ความขาดแคลนสาขาโดยตรง

 • 17. 
  ใครเป็นผู้อนุญาตการลาของ ผอ.เขต
  • A. 

   ผอ.เขต

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   ก.ค.ศ

  • D. 

   เลขาธิการ กพฐ.

 • 18. 
  ครู ติวสอบ สังกัด สพป.นม.2 ออกจากราชการครูไปรับราชการทหารต้องขอกลับเข้ารับการครู ภายใน
  • A. 

   90 วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร

  • B. 

   90 วันนับถัดจากวันพ้นจากราชการทหาร

  • C. 

   180 วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร

  • D. 

   180 วันทำการ นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร

 • 19. 
  ข้าราชการครูท่านใดออกจากราชการไปแล้วไม่สามารถกลับเข้ารับราชการครูได้อีก
  • A. 

   ครู ก อายุ 50 ปี ลาออกปี 2553 ขอกลับปี 2556

  • B. 

   ครู ข บรรจุครูผู้ช่วย ปี 2556 ลาออก 2557 ขอกลับ 2558

  • C. 

   ครู ค ลาออก สมัคร สส.กทม.เขต 12 วันที่ 22 มิย 2556 ไม่ได้รับเลือกเป็น สส. ขอกลับ 19 ส.ค.2556

  • D. 

   ครู ง ลาติดตามคู่สมรส ตั้งแต่ 22 มิย 2556 ขอกลับ 22 กย 2556

 • 20. 
  ครูติวสอบถูกให้ออกไปรับราชการทหารที่เขาพระวิหาร วันที่ 22 มิย 2556 พ้นจากราชการทหาร 22 กรกฎาคม 2556 มาทำงานสอนที่โรงเรียน 22 สิงหาคม 2556 ในรอบครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ครูติวสอบจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อใด
  • A. 

   ครึ่งขึ้น

  • B. 

   หนึ่งขึ้น

  • C. 

   ไม่ได้เลื่อนขั้น

  • D. 

   ร้อยละ 3 ของเงินเดือน

Back to Top Back to top