กฎหมาย 86 ปพ.1 ใหม่ 2556

22 | Total Attempts: 799

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย 86 ปพ.1 ใหม่ 2556

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 86  ปพ.1 ใหม่ โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ปพ.1 คืออะไร
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียน

  • B. 

   ประกาศนียบัตร

  • C. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

  • D. 

   แบบรายงานคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

 • 2. 
  ปพ.1 มีกี่ประเภท กี่แบบ
  • A. 

   2 ประเภท 3 แบบ

  • B. 

   3 แบบ 2 ประเภท

  • C. 

   2 ประเภท 2 แบบ

  • D. 

   3 ประเภท 3 แบบ

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ปพ.1 
  • A. 

   ปพ.1 : ป

  • B. 

   ปพ.1 : บ

  • C. 

   ปพ.1 : พ

  • D. 

   ปพ.1 : ม

 • 4. 
  หน่วยงานใดเป็นผู้จัดพิมพ์ ปพ.1
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   คุรุสภา

  • C. 

   ศธ.

  • D. 

   สกสค.

 • 5. 
  เลขที่ ของ ปพ.1 มีกี่หลัก
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   12

  • D. 

   13

 • 6. 
  ใครเป็นผู้กำหนดแบบพิมพ์เอกสาร ปพ.1
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   ศธ.

  • C. 

   สพท.

  • D. 

   คุรุสภา

 • 7. 
  เลขชุดที่ ของ ปพ.1 มีกี่หลัก
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 8. 
  การสั่งซื้อ แบบ ปพ.1 ให้กับสถานศึกษา
  • A. 

   สพท.

  • B. 

   ผอ.เขต

  • C. 

   ผอ.รร.

  • D. 

   ผู้ที่ได้รับอนุญาต

 • 9. 
  ใครเป็นผู้จัดทำบัญชีรับ-จ่าย ปพ.1
  • A. 

   ศธ. และ สพฐ.

  • B. 

   สพฐ. และ สพท.

  • C. 

   สพท. และ รร.

  • D. 

   สพฐ. และ รร.

 • 10. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ปพ.1
  • A. 

   กรณีแบบพิมพ์ ปพ.1 หาย หรือชำรุด จนใช้การไม่ได้ ให้รายงาน ผอ.เขต

  • B. 

   กรณีความเสียหายเกิดจาก สกสค. ให้รายงาน เลขาธิการ กพฐ.

  • C. 

   ให้ ผอ.รร.ดำเนินการสอบสวนและประกาศยกเลิกเอกสาร

  • D. 

   เมื่อมีการออก ปพ.1 ทุกครั้งต้องบันทึกลงในสมุดหมายเหตุรายวัน

 • 11. 
  การออกระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 พร้อมระบุในช่องหมายเหตุ ว่าดำเนินการคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใด
  • A. 

   ศธ. 616/2551

  • B. 

   ศธ. 616/2552

  • C. 

   สพฐ. 619/2552

  • D. 

   ศธ. 616/2552

 • 12. 
  ใครมิได้เป็นผู้ลงนามใน ปพ.1
  • A. 

   นายทะเบียน

  • B. 

   ครูใหญ่

  • C. 

   อาจารย์ใหญ่

  • D. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • 13. 
  สิ่งใดที่ไม่มีใน ปพ.1
  • A. 

   เลขประจำตัวประชาชน

  • B. 

   โรงเรียนเดิม

  • C. 

   โรงเรียนปัจจุบัน

  • D. 

   ชั้นเรียนสุดท้าย

 • 14. 
  หมึกที่ใช้ในการกรอก ปพ.1 สีใด
  • A. 

   ดำ

  • B. 

   น้ำเงิน

  • C. 

   ดำหรือน้ำเงิน

  • D. 

   ดำและน้ำเงิน

 • 15. 
  ตัวเลขที่ใช้ในการกรอกใน ปพ.1
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   อารบิก

  • C. 

   ฮินดูอารบิก

  • D. 

   ไทยหรือฮินดูอารบิก

 • 16. 
  กรณีเขียนผิดใน ปพ.1 ให้ปฏิบัติตามข้อใด
  • A. 

   ขีดฆ่าด้วยปากกาสีแดงเขียนใหม่ด้วยปากกาสีแดงไว้ด้านบน นายทะเบียนลงนามกำกับ

  • B. 

   ขีดฆ่าด้วยปากกาสีดำเขียนใหม่ด้วยปากกาสีแดงไว้ด้านบน ผู้บริหารลงนามกำกับ

  • C. 

   ขีดฆ่าด้วยปากกาสีแดงเขียนใหม่ด้วยปากกาสีแดงไว้ด้านบน ผู้บริหารลงนามกำกับ

  • D. 

   ขีดฆ่าด้วยปากกาสีแดงเขียนใหม่ด้วยปากกาสีดำหรือน้ำเงินไว้ด้านบน นายทะเบียนลงนามกำกับ

 • 17. 
  ข้อใด ไม่ใช่ สังกัด ใน ปพ.1
  • A. 

   สพท.

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   สกอ.

  • D. 

   สอศ.

 • 18. 
  กรณีผู้เรียนไม่เคยเข้าเรียนที่ใดมาก่อน ไม่ต้องกรอกชื่อโรงเรียนเดิม ให้ ให้ขีดด้วยเครื่องหมายใด
  • A. 

   -

  • B. 

   " "

  • C. 

   "_ "

  • D. 

   ___

 • 19. 
  การกรอกกิจกรรมนักเรียน ใน ปพ.1 ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
  • A. 

   กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

  • B. 

   กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

  • C. 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน

  • D. 

   กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์จ กิจกรรมแนะแนว

 • 20. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน ปพ.1
  • A. 

   ไม่ผ่าน

  • B. 

   ผ่าน

  • C. 

   ดี

  • D. 

   ดีเยี่ยม

 • 21. 
  หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของใคร
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   ผอ.รร.

  • C. 

   ผอ.เขต

  • D. 

   ผู้บริหาร

 • 22. 
  ปพ.1 (คอมฯ) ฉบับละกี่บาท
  • A. 

   120 บาท

  • B. 

   125 บาท

  • C. 

   130 บาท

  • D. 

   135 บาท