ระเบียบ 83 การวัดประเมินผล ปพ.1 ใหม่

21 | Total Attempts: 618

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ระเบียบ 83 การวัดประเมินผล ปพ.1 ใหม่

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 83  ระเบียบ วัดผลประเมินผล + ปพ.1 ใหม่ โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ทุกข้อคือการวัดผล ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ครูผู้ช่วยเข้าสอบคนเดียว 2 จังหวัด

  • B. 

   นักเรียนร่วมกันร้องเพลงชาติ

  • C. 

   ประชาชนราวหมื่นคนร่วมชุมนุมทางการเมือง

  • D. 

   สัดส่วนของผู้มีรายได้น้อยและมากแตกต่างกัน

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของการประเมินผลทางการศึกษา
  • A. 

   ผลการวัด( Measurement)

  • B. 

   กระบวรการ (Process)

  • C. 

   เกณฑ์การพิจารณา ( criteria)

  • D. 

   การตัดสินใจ ( Decision )

 • 3. 
  การประเมินคุณภาพภายในการศึกษาขั้นพืนฐานใช้หลักการตามข้อใด
  • A. 

   XY

  • B. 

   PDCA

  • C. 

   BSC

  • D. 

   BTS

 • 4. 
  การประเมินคุณภาพภายนอกการจัดการศึกษาใช้หลักการตามข้อใด
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   BSC

  • C. 

   BTS

  • D. 

   3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ

 • 5. 
  การประเมินคุณภาพภายในมี 5 ด้านเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   คุณภาพผู้เรียน – การจัดการศึกษา – สังคมแห่งการเรียนรู้ – อัตลักษณ์ – มาตรการส่งเสริม

  • B. 

   คุณภาพพื้นฐาน – การจัดการศึกษา – สังคมแห่งการเรียนรู้ – อัตลักษณ์ – มาตรการส่งเสริม

  • C. 

   คุณภาพพื้นฐาน – การจัดการศึกษา – สังคมแห่งการเรียนรู้ – อัตลักษณ์ – มาตรฐานส่งเสริม

  • D. 

   คุณภาพพื้นฐาน – การจัดการศึกษา – สังคมแห่งการศึกษา – อัตลักษณ์ – มาตรการส่งเสริม

 • 6. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุรภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
  • A. 

   Better

  • B. 

   Together

  • C. 

   Simple

  • D. 

   Teaching & Learning

 • 7. 
  " การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน "  คือข้อใด
  • A. 

   มาตรฐานการศึกษาชาติ (แนวการจัดการศึกษา)

  • B. 

   มาตรฐานการศึกษาชาติ (การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้)

  • C. 

   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คุณภาพการจัดการศึกษา)

  • D. 

   มาตรฐานคุณภาพภายนอก (กลุ่มพื้นฐาน)

 • 8. 
  สมการข้อใดถูกต้องที่สุดในการวัดและประเมินผล
  • A. 

   Evaluation = measurement + judgement

  • B. 

   Evaluation = input + Process + output

  • C. 

   Results = output + outcome

  • D. 

   Measurement = evaluation + judgement

 • 9. 
  Teacher's Role ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ผู้ประเมิน

  • B. 

   นักวิจัย

  • C. 

   ผู้ช่วยเหลือ

  • D. 

   จัดการเรียนรู้

 • 10. 
  เครื่องมือวัดผลข้อใดมีความเป็นปรนัยน้อยที่สุด
  • A. 

   เรียงความ

  • B. 

   ถามตอบ

  • C. 

   ถูกผิด

  • D. 

   เลือกตอบ

 • 11. 
  เครื่องมือวัดผลข้อใดมีลักษณะปลายเปิด
  • A. 

   เรียงความ

  • B. 

   เลือกตอบ

  • C. 

   ถูกผิด

  • D. 

   เติมคำ

 • 12. 
  การประเมินคุณภาพผู้เรียนต้องกระทำตามข้อใดจึงจะตรงตามสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
  • A. 

   ข้อสอบ

  • B. 

   สัมภาษณ์

  • C. 

   สังเกต

  • D. 

   เยี่ยมบ้าน

 • 13. 
  หน่วยงานที่ทำหน้าที่ทดสอบการศึกษาระดับชาติ คือข้อใด
  • A. 

   สสส.

  • B. 

   สมศ.

  • C. 

   สทศ.

  • D. 

   สกศ.

 • 14. 
  ผลการเรียนใน ปพ.1 ตัวเลข 2 มีความหมายว่าอย่างไร
  • A. 

   ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

  • B. 

   ผลการเรียนพอใช้

  • C. 

   ผลการเรียนน่าพอใจ

  • D. 

   ผลการเรียนค่อนข้างดี

 • 15. 
  ทุกข้อคือโปรแกรมที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   STUDENT 44

  • B. 

   STUDENT 51

  • C. 

   PRO 6.0

  • D. 

   INTERDOG

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ปพ.1
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียน

  • B. 

   ปพ.1 ใหม่ เริ่มใช้ใน ปีการศึกษา 2555

  • C. 

   ยกเลิก ปพ.1 ประเภท แบบพิมพ์ปกติ

  • D. 

   ยกเลิก ปพ.1 ประเภทแบบพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

 • 17. 
  เอกสารควบคุม ในการวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียน

  • B. 

   ประกาศนียบัตร

  • C. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

  • D. 

   ระเบียนสะสม

 • 18. 
  เอกสารที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการในการวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ฉบับ
  • A. 

   3

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 19. 
  ปพ.ใดใช้ในการตรวจสอบการจบของนักเรียน
  • A. 

   ปพ.1

  • B. 

   ปพ.2

  • C. 

   ปพ.3

  • D. 

   ปพ.4

 • 20. 
  ใครเป็นผุ้อนุมัติการจบของนักเรียน
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สถานศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการสถานศึกษา

 • 21. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ปพ.1
  • A. 

   มี 2 ประเภท 3 แบบ

  • B. 

   มอบเอกสารตัวจริงให้กับนักเรียน

  • C. 

   ผู้จบชั้น ป.6 ให้ทำเอกสาร 2 ชุด เก็บที่โรงเรียนและส่งเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ผู้จบ ม.3 และ ม.6 ให้ทำ 3 ชุด เก็บที่โรงเรียน ส่งเขตพื้นที่ฯและสพฐ.

Back to Top Back to top