გენეტიკა(81-121)

40 Questions | Total Attempts: 244

SettingsSettingsSettings
Please wait...
(81-121)

Yoommm 


Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\    ჩამოთვლილიდან    რომელია    გენის    ექსპრესიის    მარეგულირებელი თანამიმდევრობა?          
  • A. 

   ეგზონი;

  • B. 

   ინტრონი;

  • C. 

   ენეტიკური კოდი;

  • D. 

   საილენსერი.

 • 2. 
  \\\\ ჩამოთვლილიდან რომელი თანამიმდევრობა მონაწილეობს გენის ექსპრესიის რეგულაციაში?        
  • A. 

   ეგზონი;

  • B. 

   ინტრონი;

  • C. 

   გენეტიკური კოდი;

  • D. 

   ლოკუსის მაკონტროლებელი უბანი.

 • 3. 
  \\\\ ჩამოთვლილიდან რომელი უბნები გვხვდება გენის სტრუქტურულ ნაწილში?        
  • A. 

   ენჰანსერი და პრომოტორი;

  • B. 

   პრომოტორი და საილენსერი;

  • C. 

   პრომოტორი და ეგზონი;

  • D. 

   ეგზონი და ინტრონი.

 • 4. 
  \\\\  ჩამოთვლილიდან  გენის  რომელი  უბნის  ინფორმაციაა  წარმოდგენილი პოლიპეპტიდის სახით?        
  • A. 

   ინტრონის;

  • B. 

   ენჰანსერის;

  • C. 

   ეგზონის;

  • D. 

   საილენსერის.

 • 5. 
    \\\\  ჩამოთვლილიდან  ადამიანის  რომელი  გენის  შემადგენლობაში  გვხვდება ინტრონები დაახლოებით 99%-იანი სიხშირით?        
  • A. 

   ჰემოგლობინის;

  • B. 

   ჰექსოზამინიდაზას;

  • C. 

   დისტროფინის;

  • D. 

   ინსულინის.

 • 6. 
  \\\\ რა ეწოდება ი-რნმ-ში ჩაწერილი ინფორმაციის დეკოდირებას?        
  • A. 

   ტრანსკრიპცია;

  • B. 

   ელონგაცია;

  • C. 

   ინიციაცია;

  • D. 

   ტრანსლაცია.

 • 7. 
  \\\\ გენის რომელი უბანი შეიცავს ტრანსკრიპციის დაწყებაზე პასუხისმგებელ ნუკლეოტიდთა თანმიმდევრობებს?        
  • A. 

   ეგზონი;

  • B. 

   ენჰანსერი;

  • C. 

   პრომოტორი;

  • D. 

   საილენსერი.

 • 8. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელ ნივთიერებას ემატება  ქიმიური “კეპი”?        
  • A. 

   რნმ-ის პირველად ტრანსკრიფტს;

  • B. 

   ტ-რნმ-ს;

  • C. 

   რ-რნმ-ს;

  • D. 

   პოლიპეპტიდს.

 • 9. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან როდის ემატება რნმ-ს ქიმიური “კეპი”?        
  • A. 

   ტრანსლაციის დროს;

  • B. 

   სპლაისინგის დროს;

  • C. 

   პროცესინგის ბოლოს;

  • D. 

   ტრანსკრიპციის შემდეგ.

 • 10. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი ამინმჟავები კოდირდება უნიკალური ერთადერთი კოდონით?        
  • A. 

   ალანინი და არგინინი;

  • B. 

   ცისტეინი და გლუტამინი;

  • C. 

   მეთიონინი და ტრიფტოფანი;

  • D. 

   სერინი და ლიზინი.

 • 11. 
  \\\\  ჩამოთვლილთაგან რა სახის ცვლილებებს იწვევს ჩAთ- ბოქსის რომელიმე ელემენტის მუტაცია ტრასკრიფციის დროს?        
  • A. 

   მკვეთრ დაქვეითებას;

  • B. 

   მკვეთრ ამაღლებას;

  • C. 

   მკვეთრ აჩქარებას;

  • D. 

   მკვეთრ შეჩერებას.

 • 12. 
  \\\\  ჩამოთვლილთაგან ჩAთ-ბოქსი ტრასკრიფციის სასტარტო წერტილიდან რამდენი ნუკლეოტიდური წყვილით არის დაშორებული?        
  • A. 

   რამდენიმე ერთეული;

  • B. 

   რამდენიმე ათეული;

  • C. 

   რამდენიმე ასეული;

  • D. 

   რამდენიმე ათასეული.

 • 13. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან როგორ იცვლება  ალტერნატიული სპლაისინგით ადამიანის გენომის 25000 გენში შემავალი ინფორმაცია?      
  • A. 

   მცირდება მნიშვნელოვნად;

  • B. 

   იზრდება მნიშვნელოვნად;

  • C. 

   მცირდება უმნიშვნელოდ;

  • D. 

   იზრდება უმნიშვნელოდ.

 • 14. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რა გზით ხორციელდება რნმ-ის პირველადი ტრანსკრიფტიდან მომწიფებული რნმ-ის წარმოქმნა?        
  • A. 

   ეგზონების ელიმინაციით;

  • B. 

   ეგზონების შეერთებით;

  • C. 

   სპლაისინგის გარეშე;

  • D. 

   პროცესინგის გარეშე.

 • 15. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რა გზით ხორციელდება რნმ-ის პირველადი ტრანსკრიფტიდან მომწიფებული რნმ-ის წარმოქმნა?        
  • A. 

   პროცესინგის შედეგად;

  • B. 

   ეგზონების ელიმინაციით;

  • C. 

   ინტრონების შეერთებით;

  • D. 

   სპლაისინგის გარეშე.

 • 16. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რა გზით ხორციელდება რნმ-ის პირველადი ტრანსკრიფტიდან მომწიფებული რნმ-ის წარმოქმნა?        
  • A. 

   ინტრონების ელიმინაციით;

  • B. 

   ეგზონების ელიმინაციით;

  • C. 

   სპლაისინგის გარეშე;

  • D. 

   პროცესინგის გარეშე.

 • 17. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი პროცესი არ ხდება სომატური რეკონსტრუირების დროს?  
  • A. 

   ამოჭრილი ნაწილების ჩასმა დნმ-ის სხვა უბანში

  • B. 

   დნმ-ის გარკვეული თანამიმდევრობების ამოჭრა;

  • C. 

   რნმ-სპლაისინგი და პროცესინგი;

  • D. 

   უჯრედებში გენების ხელახალი აწყობა

 • 18. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი პროცესი მიმდინარეობს სომატური რეკონსტრუირების დროს?        
  • A. 

   რნმ-პროცესინგი;

  • B. 

   რნმ-სპლაისინგი;

  • C. 

   გენების ხელახალი აწყობა;

  • D. 

   პოსტტრანსლაციური პროცესინგი.

 • 19. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი პროცესებით არის განპირობებული ანტისხეულების მრავალფეროვნება?        
  • A. 

   რნმ-პროცესინგით;

  • B. 

   სომატური რეკონსტრუირებით;

  • C. 

   რნმ-სპლაისინგი;

  • D. 

   ტრანსლაციით.

 • 20. 
  \\\\  ჩამოთვლილთაგან, როგორ მოქმედებენ ტრანსკრიფციაზე  ენჰანსერები? იწვევენ პროცესის:        
  • A. 

   ინიცირებას;

  • B. 

   გაძლიერებას;

  • C. 

   შენელებას;

  • D. 

   ინჰიბირებას.

 • 21. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რა თანამიმდევრობა შეიძლება იყოს ლოკალიზებული ტრანსკრიფციის სასტარტო წერტილიდან ორივე (5’ ან 3’) მხარეს?        
  • A. 

   პრომოტორი;

  • B. 

   ენჰანსერი;

  • C. 

   თAთA-ბლოკი;

  • D. 

   პრაიმერი.

 • 22. 
  \\\\ რნმ-სპლაისინგისაგან განსხვავებით სომატური რეკონსტრუირების დროს ჩამოთვლილთაგან დნმ-ის რომელი მონაკვეთების ამოჭრა ხდება?          
  • A. 

   ეგზონების;

  • B. 

   ინტრონების;

  • C. 

   გენების სეგმენტების;

  • D. 

   პრომოტორული თანმიმდევრობების.

 • 23. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელ ნივთიერება განიცდის  პროცესინგს?        
  • A. 

   პირველადი რნმ;

  • B. 

   მომწიფებული რნმ;

  • C. 

   ტ-რნმ;

  • D. 

   რ-რნმ.

 • 24. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერება განიცდის პოსტტრანსლაციურ პროცესინგს?        
  • A. 

   ცილა;

  • B. 

   პირველადი რნმ;

  • C. 

   მომწიფებული რნმ;

  • D. 

   ტ-რნმ.

 • 25. 
  \\\\ ჩამოთვლილთაგან  რამდენ სტრუქტურულ გენს შეიცავს ადამიანის გენომი?        
  • A. 

   10 000;

  • B. 

   15 000;

  • C. 

   20 000;

  • D. 

   25 000.

Back to Top Back to top