ติวสอบ กฎหมาย 79 พรบ.การศึกษา V 3 6 Step

20
ติวสอบ กฎหมาย 79 พรบ.การศึกษา V 3 6 Step

ข้อสอบออนไลน์ 6 STEP กฎหมาย ชุด 79 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เวอร์ชั่น 6 STEP โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีจำนวนตามข้อใด
  • A. 

   4 หมวด

  • B. 

   6 มาตรา

  • C. 

   4 หมวด 81 มาตรา

  • D. 

   9 หมวด 78 มาตรา

 • 2. 
  " กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต " คือความหมายของข้อใด
  • A. 

   การศึกษา

  • B. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   การศึกษาภาคบังคับ

  • D. 

   การศึกษาตลอดชีวิต

 • 3. 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานมีระยะเวลากี่ปี
  • A. 

   6

  • B. 

   9

  • C. 

   12

  • D. 

   15

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ระบบการศึกษาไทย
  • A. 

   การศึกษาในระบบ

  • B. 

   การศึกษานอกระบบ

  • C. 

   การศึกษาตามอัธยาศรัย

  • D. 

   การศึกษาตลอดชีวิต

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ แนวการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   เป็นการศึกษาตลอดชีวิต

  • B. 

   การกระจายอำนาจ

  • C. 

   การศึกษาเพื่อปวงชน

  • D. 

   การมีส่วนร่วม

 • 6. 
  การบริหารและการจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือ SBM ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
  • A. 

   การกระจายอำนาจ

  • B. 

   การพึ่งตนเอง

  • C. 

   การมีส่วนร่วม

  • D. 

   ความคุ้มค่า

 • 7. 
  การนับอายุนักเรียนเข้าเรียนนับตามข้อใด
  • A. 

   ปีการศึกษา

  • B. 

   ปีปฏิทิน

  • C. 

   ปีสากล

  • D. 

   ปี ค.ศ.

 • 8. 
  หัวใจของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ คือมาตราใด
  • A. 

   12

  • B. 

   13

  • C. 

   22

  • D. 

   23

 • 9. 
  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน คือข้อใด
  • A. 

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

  • B. 

   4 ด้าน 11 มาตรฐาน 75 ตัวบ่งชี้

  • C. 

   5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้

  • D. 

   4 ด้าน 15 มาตรฐาน 56 ตัวบ่งชี้

 • 10. 
  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก คือ
  • A. 

   3 กลุ่ม 11 ตัวบ่งชี้

  • B. 

   3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้

  • C. 

   4 กลุ่ม 11 ตัวบ่งชี้

  • D. 

   4 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้

 • 11. 
  กลุ่มในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
  • A. 

   พื้นฐาน

  • B. 

   อัตลักษณ์

  • C. 

   มาตรการส่งเสริม

  • D. 

   คุณภาพผู้เรียน

 • 12. 
  ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาต่าง ๆ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้สอน

  • C. 

   อาจารย์

  • D. 

   คณาจารย์

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   กพฐ.

  • B. 

   กอ.

  • C. 

   กอศ.

  • D. 

   สภาการศาสนาและวัฒนธรรม

 • 14. 
  " ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสฯ " ตรงกับข้อใด
  • A. 

   เด็กชายแดง นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนรัฐ

  • B. 

   เด็กหญิงขาว นักเรียน ป.3 โรงเรียนเอกชน

  • C. 

   เด็กหญิงฟ้า ไม่ได้เรียนกับเพื่อนแต่พ่อและแม่สอนเองที่บ้าน

  • D. 

   นายปื๊ด นักเรียนอาชีว ปี 2 ช่างไฟฟ้า

 • 15. 
  การประเมินคุณภาพภายในใช้กระบวนการใด
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   BSC

  • C. 

   BTS

  • D. 

   FCIL

 • 16. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
  • A. 

   Better

  • B. 

   Togetther

  • C. 

   Symple

  • D. 

   Action

 • 17. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับการประเมินผู้เรียนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติน้อยที่สุด
  • A. 

   พัฒนาการผู้เรียน

  • B. 

   การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ

  • C. 

   สังเกตพฤติติกรรม

  • D. 

   เวลาร่วมกิจกรรม

 • 18. 
  มาตรฐานการศึกษาชาติเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้

  • B. 

   4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้

  • C. 

   3 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้

  • D. 

   4 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้

 • 19. 
  นโยบายการรับนักเรียน ปี 2556 มีการสอบวัดความรู้ใน 5 สาระการเรียนรู้ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   วิทยาศษสตร์

  • C. 

   คณิคศาสตร์

  • D. 

   การงานอาชีพฯ

 • 20. 
  สัดส่วนคะแนนของการสอบและผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ในการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อปี 2556 เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   80 ต่อ 20

  • B. 

   60 ต่อ 40

  • C. 

   50 ต่อ 50

  • D. 

   40 ต่อ 60