กฎหมาย 74 พรฏ.ระเบียบข้าราชการครู กทม.2550

13 | Total Attempts: 198

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย 74 พรฏ.ระเบียบข้าราชการครู กทม.2550

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 74 พรฎ.ระเบียบข้าราชการครู กทม.2550   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  พระราชกฤษฎ๊กา ระเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 ประกาศใช้วันใด
  • A. 

   23 ธันวาคม 2547

  • B. 

   24 ธันวาคม 2547

  • C. 

   22กุมภาพันธ์ 2550

  • D. 

   23 กุมภาพันธ์ 2550

 • 2. 
  พระราชกฤษฎ๊กา ระเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับวันใด
  • A. 

   23 ธันวาคม 2547

  • B. 

   24 ธันวาคม 2547

  • C. 

   22 กุมภาพันธ์ 2550

  • D. 

   23 กุมภาพันธ์ 2550

 • 3. 
  พรฎ.ระเบียบข้าราชการ กทม. พ.ศ.2550 มีกี่มาตรา
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 4. 
  ตำแหน่งข้าราชการครู กทม.มีกี่ประเภท
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 5. 
  ข้าราชการครู กทม.มีกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   3

  • B. 

   6

  • C. 

   10

  • D. 

   11

 • 6. 
  ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร อยู่ในตำแหน่งตามข้อใด
  • A. 

   มาตรา 5 ก (1)

  • B. 

   มาตรา 5 ก (2)

  • C. 

   มาตรา 5 ก (3)

  • D. 

   มาตรา 5 ข (1)

 • 7. 
  ตำแหน่งตามข้อใด ไม่มีในข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
  • A. 

   ครู

  • B. 

   รองศาสตราจารย์

  • C. 

   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

  • D. 

   ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ ก.ก. กำหนด

 • 8. 
  ตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเป็นตำแหน่งที่มีวิทยฐานะได้กี่วิทยฐานะ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประเภทและตำแหน่งของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
  • A. 

   2 ประเภท 9 ตำแหน่ง

  • B. 

   3 ประเภท 11 ตำแหน่ง

  • C. 

   2 ประเภท 9 ตำแหน่ง

  • D. 

   3 ประเภท 11 ตำแหน่ง

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
  • A. 

   อาจารย์

  • B. 

   ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์

  • C. 

   รองศาสตราจารย์

  • D. 

   ศาสตราจารย์

 • 11. 
  หากท่านสอบได้เป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานครผู้มีอำนาจใสนการบรรจุแต่งตั้งท่านคือข้อใด
  • A. 

   ปลัดกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบ ก.ก.

  • B. 

   ปลัดกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบ ก.ก. และ ก.ค.ศ.เขต

  • C. 

   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบ ก.ก.

  • D. 

   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยอนุมัติ ก.ก.

 • 12. 
  ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรฎ.ระเบียบข้าราชการครู กทม. พ.ศ.2550
  • A. 

   ปลัดกรุงเทพมหานคร

  • B. 

   ปลัดกระทรวงมหาดไทย

  • C. 

   รมว.มหาดไทย

  • D. 

   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • 13. 
  ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้ พรฎ.ระเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550
  • A. 

   ล้าสมัย

  • B. 

   สอดคล้อง

  • C. 

   ล้าสมัย และเพื่อความสอดคล้อง

  • D. 

   เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสม

Back to Top Back to top