กฎหมาย 72 พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2556

13
กฎหมาย 72 พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2556

ข้อสอบออนไลน์ กฏหมาย ชุด 72 พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2556  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  งบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  • A. 

   สองล้านสี่แสนล้านบาท

  • B. 

   สองล้านสี่แสนล้านล้านบาท

  • C. 

   สองล้านห้าแสนล้านบาท

  • D. 

   สองล้านห้าสนล้านล้านบาท

 • 2. 
  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี 2555
  • A. 

   ร้อยละ 5.0 - 6.0

  • B. 

   ร้อยละ 5.5 - 6.5

  • C. 

   ร้อยละ 6.0 - 6.5

  • D. 

   ร้อยละ 5.5 - 6.0

 • 3. 
  GDP ปี 2556
  • A. 

   ร้อยละ 4.0 - 5.0

  • B. 

   ร้อยละ 4.5 - 5.0

  • C. 

   ร้อยละ 5.0 - 5.5

  • D. 

   ร้อยละ 5.5-6.0

 • 4. 
  อัตราเงินเฟ้อ ปี 2555
  • A. 

   ร้อยละ 3.0 - 4.0

  • B. 

   ร้อยละ 3.5 - 4.0

  • C. 

   ร้อยละ 4.0 - 4.5

  • D. 

   ร้อยละ 4.5 - 5.0

 • 5. 
  ข้อใดหมายถึง  พรบ.งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  • A. 

   1 หลักการ 4 นโยบาย 8 ยุทธศาสตร์

  • B. 

   1 หลักการ 4 นโยบาย 9 ยุทธศาสตร์

  • C. 

   2 หลักการ 8 นโยบาย 8 ยุทธศาสตร์

  • D. 

   2 หลักการ 8 นโยบาย 9 ยุทธศาสตร์

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่นโยบายงบประมาณ พ.ศ.2556
  • A. 

   ให้ความสำคัญนโยบายเร่งด่วน 16 เรื่อง

  • B. 

   เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานควบคู่กับการพิจารณาแหล่งเงินอื่น

  • C. 

   สร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

  • D. 

   ดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 • 7. 
  กระทรวงใดได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงที่สุด
  • A. 

   ศึกษาธิการ

  • B. 

   มหาดไทย

  • C. 

   กลาโหม

  • D. 

   คมนาคม

 • 8. 
  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พรบ.งบประมาณ 2556
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ใน พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2556
  • A. 

   เร่งด่วน

  • B. 

   ความมั่นคงแห่งรัฐ

  • C. 

   ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

  • D. 

   การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

 • 10. 
  การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ 
  • A. 

   8,875.0 ล้านบาท

  • B. 

   8,875.8 ล้านบาท

  • C. 

   8,875.9 ล้านบาท

  • D. 

   8,876.9 ล้านบาท

 • 11. 
  พรบ.งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สนับสนุนชั้นใด
  • A. 

   ป.1

  • B. 

   ป.1 , ม.4

  • C. 

   ป.1 , ม.1 , ม.4

  • D. 

   ป.1 , ป.2 , ม.1

 • 12. 
  ข้อใด ไม่อยู่ใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  • B. 

   การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

  • C. 

   การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

  • D. 

   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 • 13. 
  นโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในยุทธศาสตร์ใด
  • A. 

   1

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

Related Quizzes