กฎหมาย 70 มาตรการประหยัด สพฐ.2555

12 | Total Attempts: 819

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย 70 มาตรการประหยัด สพฐ.2555

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 70 มาตรการประหยัด สพฐ.2555 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปี 2555 มีกี่รายการ
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   10

  • D. 

   11

 • 2. 
  จากข้อ 1 มีผลตั้งแต่วันใดเป็นต้นไป
  • A. 

   1 มกราคม 2555

  • B. 

   1 กุมภาพันธ์ 2555

  • C. 

   1 มีนาคม 2555

  • D. 

   1 เมษายน 2555

 • 3. 
  ข้อใดไม่ได้อยู่ในมาตรการประหยัด สพฐ.2555 โดยตรง
  • A. 

   ค่าเบี้ยเลี้ยง

  • B. 

   ค่าพาหนะ

  • C. 

   อาหารว่างแงะเครื่องดื่ม

  • D. 

   การใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • 4. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนติวสอบพิทยาสรรพ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด สพฐ.เดินทางจาก จ.โคราชไปร่วมประชุมที่ จ.สงขลาด้วยเครื่องบินชั้นใด
  • A. 

   Low Cost

  • B. 

   ประหยัด

  • C. 

   ชั้นสูง

  • D. 

   ชั้นหนึ่ง

 • 5. 
  ข้าราชการครูเทียบเท่าระดับใดสามารถเบิกค่าพาหนะโดยเครื่องบินได้
  • A. 

   ระดับ 6

  • B. 

   ระดับ 7

  • C. 

   ระดับ 8

  • D. 

   ระดับ 9

 • 6. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดไม่สามารถเบิกค่าโดยสารโดยรถไฟ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศได้
  • A. 

   ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

  • B. 

   ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

  • C. 

   ประเภทอำนวยการระดับต้น

  • D. 

   เทียบเท่าระดับ 6

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  • A. 

   รายการค่าเช่าที่พัก ประเภท ก พักเดี่ยวเบิกได้ไม่เกินคนละ 1,600 บาทต่อวัน

  • B. 

   รายการค่าเช่าที่พัก ประเภท ข พักคู่เบิกได้ไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่อวัน

  • C. 

   ค่าอาหาร จัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการ เบิกได้ไม่เกินคนละ 150 บาทต่อวัน

  • D. 

   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการฝึกอบรม เบิกได้ไม่เกินคนละ 50 บาทต่อวัน

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามมาตรการประหยัด สพฐ.2555 ในการจัดประชุมครู
  • A. 

   ค่าอาหารในสถานที่ราชการ ไม่เกินคนละ 80 บาทต่อมื้อ

  • B. 

   ค่าอาหารในสถานที่เอกชน ไม่เกินคนละ 150 บาทต่อมื้อ

  • C. 

   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในสถานที่ราชการ ไม่เกิน 50 บาทต่อมื้อ

  • D. 

   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในสถานที่เอกชน ไม่เกิน 50 บาทต่อมื้อ

 • 9. 
  การใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามมาตรการประหยัด สพฐ.2555 ในตำแหน่งใดต้องขออนุมัต เลขาธิการ กพฐ.ก่อน
  • A. 

   ผอ.รร.

  • B. 

   ผอ.เขต

  • C. 

   รอง ผอ.เขต

  • D. 

   ไม่ต้องขอ สามารถใช้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 • 10. 
  การซื้อและใช้วัสดุสำนักงานของ ส่วนราชการสังกัด สพฐ.ควรเป็นไปตามข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   คุ้มค่าอย่างประหยัด

  • B. 

   ประหยัดอย่างคุ้มค่า

  • C. 

   จำเป็น อย่างประหยัดและคุ้มค่า

  • D. 

   เหมาะสม จำเป็น คุ้มค่า

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรการประหยัด การใช้เครื่องปรับอากาศ
  • A. 

   เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเริ่มประชุมประมาณ 15-20 นาที

  • B. 

   เปิด-ปิดระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

  • C. 

   อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 25 องศาเซลเซียส

  • D. 

   ถ้าไม่มีผู้อยู่ในห้องประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง ควรปิดเครื่องปรับอากาศ

 • 12. 
  ควรปิดไฟช่วงพักเวลาใด
  • A. 

   12.00-12.15 น.

  • B. 

   12.00-12.30 น.

  • C. 

   12.00-12.45 น.

  • D. 

   12.00-13.00 น.

Back to Top Back to top