סילבוס: פרק 6 ושאלות לבחינה

14 | Total Attempts: 191

SettingsSettingsSettings
Please wait...
: 6

Type description here.


Questions and Answers
 • 1. 
  •איזה מהפעולות הבאות אינה שייכת בדרך כלל לכלי תומך בדיקות:
  • A. 

   יצירת נתוני בדיקה

  • B. 

   ניהול הבדיקות

  • C. 

   דיווח ומעקב אחר ביצוע הבדיקות

  • D. 

   גיבוש הגישה לבדיקות

 • 2. 
  •כלים תומכי בדיקות, משמשים, בין היתר, לצורך:.Iהרצת בדיקות אוטומטיות.IIתכנון בדיקות ידניות.IIIעיצוב בדיקות ידניות.IVקביעת אסטרטגיה לבדיקות.Vהשוואת נתונים
  • A. 

   I, II, III, IV

  • B. 

   II, III, IV, V

  • C. 

   I,II, III, V

  • D. 

   I, III, IV, V

 • 3. 
  •איזה מההיגדים הבאים נכון:.Iכלי בדיקות מיועדים רק לבודקים.IIכל כלי בדיקות תומך רק בפעילות מוגדרת אחת.IIIאפקט הגשושית (probe effect) הוא השפעת הבדיקות על הכלי (הגשושית).IVכשהביצועים מואטים עקב הפעלת כלי בדיקות ביצועים, זהו אפקט גשושית.Vאפקט הגשושית עשוי להשפיע גם על מדידות כיסוי הקוד
  • A. 

   I, II

  • B. 

   II, III

  • C. 

   III, IV

  • D. 

   IV, V

 • 4. 
  •בחברת תוכנה השתמשו בכלי לשם ניהול הדרישות, קישורן לבדיקות, מעקב אחר הרצת הבדיקות, מדידת כמות הבדיקות שהורצו מתוך סך הבדיקות, מדידת מספר הבדיקות שנכשלו עקב באגים, ומדידת מספר הדרישות שנבדקו בהצלחה (ושנבדקו בכלל).–איזה מהתיאורים הבאים הוא הפחות מתבטא במידע דלעיל:
  • A. 

   הכלי משמש לטיפול בנעקבות

  • B. 

   הכלי משמש לניהול הבדיקות

  • C. 

   הכלי משמש לניהול הבאגים במערכת

  • D. 

   הכלי משמש לקביעת הכיסוי שהשיגו הבדיקות

 • 5. 
  •במהלך פיתוח תוכנה נעשה שימוש בכלים למטרות הבאות:.Iסקירה של הדרישות.IIסקירה של הקוד.IIIניתוח של הקוד.IVחישוב של כיסוי הקוד.Vחישוב של הסיבוכיות   איזה מהתשובות הבאות כוללת רק פעילות בדיקות סטטית:
  • A. 

   I, II, III, IV

  • B. 

   I, II, III, V

  • C. 

   II, III, IV, V

  • D. 

   I, II, IV, V

 • 6. 
  •בודקת הפעילה כלי להרצת בדיקות, והקליטה בדיקה ידנית מראשיתה ועד סופה. בהמשך, בכל בדיקת נסיגה (רגרסיה) הורצה אותה בדיקה באופן אוטומטי. בדור הבא של המוצר חלו שינויים קלים באובייקט הנבדק, שחייבו שינוי מקביל בבדיקה. איזו מהקביעות הבאות נכונה :.Iהדבר מוכיח שאין להקליט בדיקות לצורך שימוש עתידי.IIניתן לשנות את הבדיקה על ידי עריכת הסקריפט שלה.IIIניתן להקליט את הבדיקה מחדש ללא צורך בעריכת הסקריפט.IVכל התרחיש דמיוני: אין זה מעשי להקליט בדיקות ידניות.Vהפיכת בדיקה ידנית לאוטומטית לצורך רגרסיה היא נוהל מקובל
  • A. 

   I, II, V

  • B. 

   I, III, V

  • C. 

   I, II, IV

  • D. 

   II, III, V

 • 7. 
  •בפרויקט תוכנה נעשה שימוש בכלי למדידת כיסוי והתברר כי הושג כיסוי משפטים של 80%. איזה מההיגדים הבאים נכון:.I80% ממשפטי הדרישות (requirements) כוסו על ידי הבדיקות.IIבכך הושג כיסוי תנאים מרובים של 80%.IIIבכך הושג כיסוי תנאים של 40%.IVכלים כאלו יכולים למדוד גם כיסויים מסוגים נוספים.Vלאור התוצאה, הכיסוי נמדד באמצעים לא פולשניים (non-intrusive)
  • A. 

   I, IV

  • B. 

   IV

  • C. 

   II, III

  • D. 

   V

 • 8. 
  •כלי ניתוח דינמי:
  • A. 

   הם ביסודם כלי ניתוח סטטי אותם מריצים באופן דינמי

  • B. 

   עשויים לגלות דליפות זיכרון (memory leaks)

  • C. 

   משמשים לניתוח דינמי של מסמכים

  • D. 

   הינם זהים לכלי ניפוי באגים (debugging)

 • 9. 
  •בעת בדיקת אתר אינטרנט השתמשה בודקת בכלי אשר דימה מספר גדל והולך של משתמשים בו-זמניים, עד אשר ביצועי האתר ירדו מתחת לרף מינימלי שהוגדר; המספר המירבי שבו ביצועי האתר היו עדיין סבירים הוגדר כמספר המירבי של משתמשים במערכת. לאחר מכן השתמשה הבודקת בכלי שני אשר דימה את מספר המשתמשים המירבי, וזאת לאורך זמן ותוך הקטנת משאבי המערכת המוקצים לאתר. 
  • A. 

   הכלי הראשון בו השתמשה הבודקת היה כלי בדיקות מאמץ, והשני כלי ניטור משאבים.

  • B. 

   הכלי השני היה כלי בדיקות מאמץ, והראשון כלי ניטור משאבים.

  • C. 

   הכלי הראשון היה כלי בדיקות עומסים, והשני כלי בדיקות מאמץ.

  • D. 

   שני הכלים הם סוגים של כלי ניטור משאבים.

 • 10. 
  •חברה הכניסה לשימוש כלי תמיכה בבדיקות. לאחר שנה התברר כי מרבית הבודקים אינם משתמשים בכלי: חלקם משום שטרם עברו הכשרה כי היתה רק אחת כזו, חלקם משום ששאלות שהיפנו לספק לא נענו, וחלקם משום ששידרגו למערכת הפעלה חדשה, אשר אינה נתמכת בידי הכלי. אלו סיכונים התממשו בתרחיש שתואר:.Iאומדן-חסר של המשאבים הנדרשים להטמעת הכלי.IIאומדן-חסר של המאמץ שנדרש לתחזק את מה שהכלי מייצר.IIIהיענות נמוכה של הספק לפניות בנושא תמיכה.IV ציפיות לא מציאותיות מהכלי.Vהתממשות של סיכון בלתי צפוי
  • A. 

   I, II, III

  • B. 

   III, IV, V

  • C. 

   I, II, IV

  • D. 

   I, III, V

 • 11. 
  •חברה רכשה כלי ניתוח סטטי והחלה להשתמש בו לגבי הקוד הקיים שלה, שהינו גדול מאד; לשם ביצוע הדרגתי, יושם הכלי תחילה רק על אחד משלושת רכיבי התוכנה. הכלי הוציא כמות התראות כה גדולה שפשוט לא ניתן היה לטפל בה, ולכן נזנח. איזה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הנכונה ביותר את הבעיה:
  • A. 

   אומדן-חסר של המאמץ הנדרש להטמעת הכלי

  • B. 

   יישום בלתי הדרגתי של כלי הניתוח

  • C. 

   היעדר תמיכה מצד הספק

  • D. 

   התממשות של סיכון בלתי צפוי

 • 12. 
  •תסריט בדיקות של מערכת, שבה עשרות מחלקות שקילות, ניתן באופן נפרד לבודק ולבודקת, על מנת שיבדקו אותו באופן בלתי תלוי וכך יושג אמון רב יותר בתוצאות הבדיקה.–הבודקת השתמשה בכלי המייצר נתונים תוך כדי הרצה, על סמך פרמטרים הקובעים שבכל הרצה ייבדקו כל ערכי הקצה, וכן לפחות ערך נוסף אחד מכל מחלקת שקילות.–הבודק הזין לקובץ אקסל נתונים המייצגים את כל מחלקות השקילות: ערכי קצה וערך ביניים כלשהו לכל מחלקה.
  • A. 

   הבודקת השתמשה בטכניקה מונחית נתונים, והבודק בטכניקה מונחית מילות מפתח.

  • B. 

   הבודק השתמש בטכניקה מונחית נתונים, והבודקת בטכניקה מונחית מילות מפתח.

  • C. 

   הבודקת השתמשה בטכניקת בדיקות דינמית, והבודק בטכניקה סטטית.

  • D. 

   הבודקת השתמשה בטכניקה מונחית נתונים, וגם הבודק בטכניקה מונחית נתונים.

 • 13. 
  •לקראת רכישת כלי לתמיכה בבדיקות, נבדקו הנושאים הבאים. איזה מהם (אחד או שניים) הכי פחות רלוונטי:.Iעד כמה ארגון הבדיקות בשל להכנסת הכלי.IIעד כמה ארגון הבדיקות עצמאי ביחס לפיתוח.IIIעד כמה הכלי אפקטיבי ספציפית לתוכנה הנבדקת.IVעד כמה התשתית הקיימת מתאימה להפעלת הכלי.Vעד כמה ספק הכלי מבוסס מבחינה כלכלית ועסקית
  • A. 

   I, III

  • B. 

   II

  • C. 

   IV, V

  • D. 

   V

 • 14. 
  •בין הגורמים התורמים להטמעה מוצלחת של כלי, איזה מהבאים (אחד או שניים) הכי פחות רלוונטי:.Iפריסה הדרגתית של הכלי בארגון.IIהתאמת תהליכים ושיפורם כדי שיתאימו לשימוש בכלי.IIIניטור השימוש בכלי ומידת התועלת המופקת ממנו.IVתמיכה בצוות הבדיקות המשתמש בכלי.Vבדיקת ספק הכלי מבחינה כלכלית ועסקית
  • A. 

   I, III

  • B. 

   II

  • C. 

   IV, V

  • D. 

   V

Back to Top Back to top