ბიოქიმია - ლიპიდები (61-90)

30 | Total Attempts: 869

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბიოქიმია - ლიპიდები (61-90)

Questions and Answers
 • 1. 
  რომელი ფერმენტი შლის ქილომიკრონებისა და VLDL-ის ტრიაცილგლიცეროლებს?  
  • A. 

   HMG-CoA-რედუქტაზა

  • B. 

   ლიპოპროტეინლიპაზა

  • C. 

   TG-ლიპაზა

  • D. 

   ფოსფოლიპაზა

 • 2. 
  აცეტილ-CoA-კარბოქსილაზას ალოსტერული ინჰიბიტორია:  
  • A. 

   აცეტილ-CoA

  • B. 

   პალმიტოილ-CoA

  • C. 

   მალონილ-CoA

  • D. 

   აცეტოძმარმჟავა

 • 3. 
  თორმეტგოჯა ნაწლავში ლიპიდების ემულსირებას ახორციელებს:  
  • A. 

   მარილმჟავა

  • B. 

   ნაღველი

  • C. 

   ნაწლავის წვენი

  • D. 

   კუჭის წვენი

 • 4. 
  მიუთითეთ დებულება, რომელიც არ ახასიათებს კეტოსხეულების მეტაბოლიზმს:  
  • A. 

   მათი უტილიზაცია არ მიმდინარეობს ღვიძლში;

  • B. 

   მიტოქონდრიაში [NADH/NAD+] განსაზღვრავს სისხლში ბეტა-ჰიდროქსიბუტირატისა და აცეტოაცეტატის ფარდობას;

  • C. 

   [NADH/NAD+] მაღალი ფარდობის შემთხვევაში სისხლში მატულობს აცეტოაცეტატის კონცენტრაცია;

  • D. 

   ჰიპერკეტონემია იწვევს კეტოაციდოზს;

 • 5. 
  რომელი ფერმენტის დაბალი აქტივობა შეიძლება გახდეს სიმსუქნის გამომწვევი მიზეზი?  
  • A. 

   ტრიაცილგლიცეროლლიპაზას

  • B. 

   ლიპოპროტეინლიპაზას

  • C. 

   დიაცილგლიცეროლლიპაზას

  • D. 

   ფოსფოლიპაზას

 • 6. 
  რომელი ნაერთი მონაწილეობს მიტოქონდრიებში ცხიმოვანმჟავების ელონგაციაში?  
  • A. 

   აცეტილ-CoA

  • B. 

   ლაქტატი

  • C. 

   მალონილ-CoA

  • D. 

   მალატი

 • 7. 
  ლიპოპროტეინლიპაზას სუბსტრატია:  
  • A. 

   VLDL-ში არსებული ტრიაცილგლიცეროლები

  • B. 

   HDL-ში არსებული ტრიაცილგლიცეროლები

  • C. 

   LDL-ში არსებული ტრიაცილგლიცეროლები

  • D. 

   საკვებისმიერი ტრიაცილგლიცეროლები;

 • 8. 
  სისხლის პლაზმის ლიპოპროტეინების სტრუქტურისათვის არ არის დამახასიათებელი:  
  • A. 

   ბირთვი შედგება არაპოლარული ლიპიდებისაგან;

  • B. 

   ბირთვი გარშემორტყმულია ერთშრიანი გარსით, რომლის ფოსფოლიპიდებისა და ქოლესტეროლის პოლარული თავები გარეთა ზედაპირზეა მოთავსებული;

  • C. 

   აპოლიპოპროტეინი ინტეგრირებულია ფოსფოლიპიდურ გარსში ან ამ გარსის ზედაპირზეა მოთავსებული;

  • D. 

   ბირთვი შედგება აპოლიპოპროტეინებისაგან;

 • 9. 
  ორგანიზმში ქოლესტეროლის გარდაქმნისას არ წარმოიქმნება:  
  • A. 

   კორტიკოსტეროიდები

  • B. 

   ნაღვლის მჟავები

  • C. 

   სასქესო ჰორმონები

  • D. 

   ნუკლეინის მჟავები

 • 10. 
  რომელი ნაერთი არ წარმოადგენს ქოლესტეროლის ბიოსინთეზის ინტერმედიატს?  
  • A. 

   მევალონატი

  • B. 

   იზოპენტენილპიროფოსფატი

  • C. 

   ციტრატი

  • D. 

   HMG-CoA

 • 11. 
  რომელი ცხიმოვანმჟავადან სინთეზდება ორგანიზმში სხვა ცხიმოვანმჟავები?  
  • A. 

   ოლეინის

  • B. 

   ლინოლის

  • C. 

   ლინოლენის

  • D. 

   პალმიტინის

 • 12. 
  სისხლის პლაზმის რომელი ლიპოპროტეინი აინჰიბირებს ქოლესტეროლის ბიოსინთეზს?  
  • A. 

   VLDL

  • B. 

   HDL

  • C. 

   IDL

  • D. 

   LDL

 • 13. 
  პლაზმის რომელ ლიპოპროტეინთანაა დაკავშირებული ფერმენტი ლეციტინქოლესტეროლაცილტრანსფერაზა (LCAT) ?
  • A. 

   VLDL

  • B. 

   HDL

  • C. 

   LDL

  • D. 

   IDL

 • 14. 
  რომელი ნივთიერების ჰიდროლიზის შედეგად წარმოიქმნება თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავები?  
  • A. 

   ჰისტონების

  • B. 

   ტრიაცილგლიცეროლების

  • C. 

   ქრომოპროტეინების

  • D. 

   ფოსფოპროტეინების

 • 15. 
  რომელი ნაერთი წარმოადგენს ყველა სტეროიდის წინამორბედს?  
  • A. 

   ჰემოგლობინი

  • B. 

   მიოგლობინი

  • C. 

   ქოლესტეროლი

  • D. 

   ალბუმინი

 • 16. 
  რომელი ნივთიერების ჰიდროლიზით არ მიიღება გლიცეროლი?  
  • A. 

   ტრიაცილგლიცეროლის

  • B. 

   მონოაცილგლიცეროლის

  • C. 

   დიაცილგლიცეროლის

  • D. 

   ქოლესტეროლის ეთერების

 • 17. 
  რამდენ ნახშირბადატომს შეიცავს პალმიტინმჟავა?  
  • A. 

   12

  • B. 

   14

  • C. 

   16

  • D. 

   18

 • 18. 
  რა როლს ასრულებს ციტრატი ლიპიდების მეტაბოლიზმში?  
  • A. 

   უზრუნველყოფს აცეტილ-CoA-ს ტრანსპორტს ციტოზოლიდან მიტოქონდრიაში;

  • B. 

   აინჰიბირებს აცეტილ-CoA-კარბოქსილაზას;

  • C. 

   მისგან მიღებული ოქსალოაცეტატი ამარაგებს უჯრედებს CoA -ით;

  • D. 

   აინჰიბირებს მალიკ-ფერმენტს;

 • 19. 
  აცეტილ-CoA-კარბოქსილაზას ალოსტერული აქტივატორია:  
  • A. 

   ციტრატი

  • B. 

   პალმიტოილ-CoA

  • C. 

   აცეტილ-CoA

  • D. 

   მალონილ-CoA

 • 20. 
  ტრიაცილგლიცეროლების ბიოსინთეზში არ მონაწილეობს:  
  • A. 

   გლიცეროლ-3-ფოსფატი

  • B. 

   ფოსფატიდმჟავა

  • C. 

   ლიზოფოსფატიდმჟავა

  • D. 

   აცეტოაცეტატი

 • 21. 
  რა გავლენას ახდენს ინსულინი ლიპიდების ცვლაზე?  
  • A. 

   თრგუნავს შიგაუჯრედულ ლიპოლიზს;

  • B. 

   ხელს უშლის ცხიმოვან ქსოვილში ტრიაცილგლიცეროლების დეპონირებას;

  • C. 

   იწვევს აცეტილ-CoA-კარბოქსილაზას სინთეზის რეპრესიას;

  • D. 

   ეწინააღმდეგება გლუკოზას გარდაქმნას ცხიმებად;

 • 22. 
  ქოლესტეროლის ბიოსინთეზის სიჩქარის განმსაზღვრელი საფეხურია:  
  • A. 

   აცეტოაცეტილ-CoA-სა და აცეტილ-CoA-ს კონდენსაცია ბეტა–ჰიდროქსი-ბეტამეთილგლუტარილ-HMG-CoA-ს) მისაღებად;

  • B. 

   HMG-CoA-ს აღდგენა მევალონატად;

  • C. 

   მევალონატის გარდაქმნა ორ აქტივირებულ იზოპრენად;

  • D. 

   ფარნეზილპიროფოსფატის წარმოქმნა;

 • 23. 
  ცხიმოვანი მჟავების ბეტა-დაჟანგვისთვის მართებული დებულებაა:  
  • A. 

   ეს პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს საკვების მიღებისთანავე;

  • B. 

   მისი ინტენსივობა არაა დამოკიდებულია ქსოვილის ტიპზე და მეტაბოლურ სტატუსზე;

  • C. 

   ცხიმოვანი მჟავები ენერგიას აქტიურად იყენებს თავის ტვინი და ერითროციტი

  • D. 

   გრძელჯაჭვიანი ცხიმოვანი მჟავები იჟანგებიან მიტოქონდრიაში;

 • 24. 
  პალმიტოილ-CoA-ს ბეტა−დაჟანგვის შესახებ მცდარი დებულებაა:  
  • A. 

   ბეტა-დაჟანგვის საბოლოო პროდუქტია ენოილ-CoA

  • B. 

   პალმიტოილ –CoA-ს ბეტა-დაჟანგვას ესაჭიროება 7 ციკლი;

  • C. 

   ამ დროს მიიღება 7 NADH და 7FADH2

  • D. 

   1 მოლი პალმიტატის დაჟანგვით შესაძლებელია 106 მოლი ATP-ის მიღება;

 • 25. 
  რომელი მოლეკულური კომპლექსის სახით გადაიტანება საკვებით მიღებული ლიპიდები ნაწლავის სანათურიდან ნაწლავის ეპითელური უჯრედების ზედაპირზე?  
  • A. 

   VLDL-ის

  • B. 

   ცხიმოვანი მჟავა/გლობულინის კომპლექსის

  • C. 

   ცხიმოვანი მჟავა/ალბუმინის კომპლექსის

  • D. 

   ნაღვლის მარილების მიცელას

Back to Top Back to top