კერძო ნევროლოგია გვ. 6-10

40 Questions | Total Attempts: 118

SettingsSettingsSettings
 . 6-10 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  \ ჩამოთვლილთაგან პარკინსონიზმის სიმპტომია
  • A. 

   \ ბრადიკინეზია

  • B. 

   \ ინტენციური ტრემორი

  • C. 

   \ ჰიპერმეტრია

  • D. 

   \ სინკინეზიები

 • 2. 
  \ ჩამოთვლილთაგან პარკინსონიზმის სიმპტომია
  • A. 

   \ მოსვენების ტრემორი ხელებში

  • B. 

   \ თავის ტრემორი “არა-არა” ტიპით

  • C. 

   \ ორთოსტატიული ტრემორი

  • D. 

   \ რუბრალური ტრემორი

 • 3. 
  \ ჩამოთვლილთაგან პარკინსონის დაავადებას ახასიათებს
  • A. 

   \ მიოკლინიები

  • B. 

   \ მიკროგრაფია

  • C. 

   \ ბალიზმი

  • D. 

   \ ათეტოზი

 • 4. 
  \ ჩამოთვლილთაგან პარკინსონის დაავადების სიმპტომია
  • A. 

   \ აპროსოდია

  • B. 

   \ სკანდირებული მეტყველება

  • C. 

   \ აფონია

  • D. 

   \ რინოლალია

 • 5. 
  \ ჩამოთვლილთაგან პარკინსონის დაავადების სიმპტომია
  • A. 

   \ პროზოპლეგია

  • B. 

   \ ჰიპომიმია

  • C. 

   \ სპასტიური კისერმრუდობა

  • D. 

   \ კუნთთა ჰიპოტონია

 • 6. 
  \ პარკინსონიზმის ყველაზე მეტად მაინვალიდიზებელი სიმპტომია
  • A. 

   \ ტრემორი

  • B. 

   \ კუნთების რიგიდობა

  • C. 

   \ ჰიპოკინეზია

  • D. 

   \ სიალორეა

 • 7. 
  \ პარკინსონის დაავადებისათვის სწორია ჩამოთვლილთაგან ერთერთი
  • A. 

   \ ახასიათებს პროგრესირებადი მიმდინარეობა

  • B. 

   \ ახასიათებს დასაწყისში პროგრესირება და შემდეგ “პლატოს” სტადია

  • C. 

   \ ახასიათებს მორეციდივე-რემისიული მიმდინარეობა

  • D. 

   \ ახასიათებს სპონტანური გამოჯანმრთელება

 • 8. 
  \ პარკინსონის დაავადებისათვის სწორია ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი
  • A. 

   \ როგორც წესი იწყება ტრემორით

  • B. 

   \ ახასიათებს ასიმეტრიული დებიუტი

  • C. 

   \ ახასიათებს თავის ტრემორი

  • D. 

   \ ახასიათებს ოჯახური ანამნეზი

 • 9. 
  \ პარკინსონის დაავადებისათვის სწორია ჩამოთვლილთაგან ერთერთი
  • A. 

   \ ჰისტომორფოლოგიური მარკერია ლევის სხეულაკები

  • B. 

   \ ჰისტომორფოლოგიური მარკერია ნეიროფიბრილური გორგლები

  • C. 

   \ ჰისტომორფოლოგიური მარკერია სენილური ფოლაქები

  • D. 

   \ ჰისტომორფოლოგიური მარკერია ციტოპლაზმის ვაკუოლიზაცია

 • 10. 
  \ პარკინსონის დაავადების დროს პათოლოგიური პროცესი ძირითადადლოკალიზებულია
  • A. 

   \ თალამუსში

  • B. 

   \ შავი სუბსტანციის კომპაქტურ ნაწილში

  • C. 

   \ ჩენჩოში

  • D. 

   \ მეინერტის ბირთვში

 • 11. 
  \ პარკინსონის დაავადების დროს პათოლოგიური პროცესი ძირითადადლოკალიზებულია
  • A. 

   \ კუდიან ბირთვში

  • B. 

   \ სუბთალამურ ბირთვში

  • C. 

   \ შავ სუბსტანციაში

  • D. 

   \ დიდი ჰემისფეროების ქერქში

 • 12. 
  \ პარკინსონის დაავადების დროს დემენცია აღენიშნება
  • A. 

   \ ყველა დაავადებულს დაავადების მოგვიანებით სტადიაზე

  • B. 

   \ დაავადებულთა 30-50%-ს

  • C. 

   \ დაავადებულთა 10-25%-ს

  • D. 

   \ დემენცია საერტოდ არ ვითარდება

 • 13. 
  \Pპარკინსონის დაავადების მოგვიანებით სტადიაზე დამახასიათებელია
  • A. 

   \ ეპილეფსიური გულყრები

  • B. 

   \ ტრანზიტორული იშემიური შეტევები

  • C. 

   \ ჩართვა-გამორთვის ფენომენი

  • D. 

   \ მოუსვენარი ფეხების სინდრომი

 • 14. 
  \ პარკინსონის დაავადებისათვის დამახასიათებელია
  • A. 

   \ კუნთთა ჰიპოტონია

  • B. 

   \ დიფუზური ჰიპოტროფიები

  • C. 

   \ კუნთების სპასტიურობა

  • D. 

   \ კუნთების რიგიდობა

 • 15. 
  \ პარკინსონის დაავადებისათვის დამახასიათებელია
  • A. 

   \ ტრემორი

  • B. 

   \ მიოკლონიები

  • C. 

   \ ბალიზმი

 • 16. 
  \ პარკინსონის დაავადებისათვის დამახასიათებელია
  • A. 

   \ ქორეული ჰიპერკინეზი

  • B. 

   \ ატაქსია

  • C. 

   \ ახეიროკინეზი

  • D. 

   \ ტანდემური სიარულის დარღვევა

 • 17. 
  \Pპარკინსონის დაავადებისათვის დამახასიათებელია
  • A. 

   \ ეიფორია

  • B. 

   \ აბულია

  • C. 

   \ მუტიზმი

  • D. 

   \ დეპრესია

 • 18. 
  \ პარკინსონის დაავადება არის
  • A. 

   \ მადემიელინიზებელი დაავადება

  • B. 

   \ ანთებითი დაავადება

  • C. 

   \ დეგენერაციული დაავადება

  • D. 

   \ სისხლძარღვოვანი დაავადება

 • 19. 
  \ პარკინსონის დაავადებისათვის დამახასიათებელია ჩამოთვლილიდან ერთერთი
  • A. 

   \ ბრადიკარდია

  • B. 

   \ ექსტრასისტოლური არითმია

  • C. 

   \ ბრადიპნოე

  • D. 

   \ ორთოსტატიული ჰიპოტენზია

 • 20. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  \ პარკინსონის დაავადებისათვის დამახასიათებელია ჩამოთვლილიდან ერთერთი
  • A. 

   \ ბრადიკარდია

  • B. 

   \ ბრადიარითმია

  • C. 

   \ არტერიული ჰიპერტენზია

  • D. 

   \ ორთოსტატიული ჰიპოტენზია

 • 22. 
  \ პარკინსონის დაავადების შესახებ სწორია ჩამოთვლილიდან ერთი
  • A. 

   \ დიაგნოზის დასადგენად აუცილებელია ოჯახური ანამნეზი

  • B. 

   \ დიაგნოზის დასადგენად აუცილებელია გენეტიკური ტესტირების ჩატარება

  • C. 

   \ პარკინსონის დაავადების დიაგნოზი უპირატესად კლინიკური დიაგნოზია

  • D. 

   \ დიაგნოზის დასადგენად აუცილებელია ნეიროვიზუალიზაცია

 • 23. 
  \ პარკინსონის დაავადების შესახებ სწორია ჩამოთვლილიდან ერთი
  • A. 

   \ თავის ტვინის ტომოგრამაზე ახასიათებს დემიელინიზაცია

  • B. 

   \ თავის ტვინის ტომოგრამაზე ახასიათებს პალიდური დეგენერაციის სურათი

  • C. 

   \ თავის ტვინის ტომოგრამაზე ახასიათებს ჰიპ[ოკამპალური ატროფია

  • D. 

   \ თავის ტვინის ტომოგრამაზე სპეციფიური ცვლილებები არ ახასიათებს

 • 24. 
  \ ქორეული ჰიპერკინეზისათვის სწორია შემდეგი
  • A. 

   \ ფართოამპლიტუდიანი, სწრაფი, მოიცავს კიდურების მხოლოდ პროქსიმალურ ნაწილებს

  • B. 

   \ სტერეოტიპული, სწრაფი, მოიცავს უპირატესად მიმიკურ კუნთებს

  • C. 

   \ არასტერეოტიპული, სწრაფი, მოიცავს სხვადასხვა ჯგუფის კუნთებს

  • D. 

   \ ნელი, მოიცავს კიდურების დისტალურ ნაწილებს

 • 25. 
  \ ჰენტინგტონის დაავადება ხასიათდება დამემკვიდრების შემდეგი ტიპით
  • A. 

   \ აუტოსომურ-რეცესიული

  • B. 

   \ სქესთან შეჭიდული

  • C. 

   \ აუტოსომურ-დომინანტური

  • D. 

   \ სპორადიული დაავადებაა

Back to Top Back to top