ข้อสอบทฤษฎี วิชาเทคโนโลยีสารส��

20
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือ ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ในรูปแบบของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆ 
  • A. 

   ข้อมูล

  • B. 

   สารสนเทศ

  • C. 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูล
  • A. 

   เกษราชอบทำขนม

  • B. 

   มารตีเป็นนางพยาบาล

  • C. 

   วิไลรัมภาสอบได้เกรด 4.00

  • D. 

   กระถินเป็นแม่บ้านแม่เรือน

 • 3. 
  ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ข้อมูล

  • B. 

   สารสนเทศ

  • C. 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • D. 

   คอมพิวเตอร์

 • 4. 
  ข้อใดคือสารสนเทศ
  • A. 

   วรินทรเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

  • B. 

   จิรายุศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิต

  • C. 

   เจมส์ มาร์ เคยร่วมเข้าประกวดเดอะสตาร์ ปี 7

  • D. 

   นักร้องชายมีส่วนสูงเฉลี่ย 180 ซม.

 • 5. 
  เทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ข้อมูล

  • B. 

   สารสนเทศ

  • C. 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ด้านการศึกษา
  • A. 

   การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม

  • B. 

   ระบบการลงทะเบียนเรียน

  • C. 

   การเรียนการสอนผ่าน E-learning

  • D. 

   ระบบบัตรนัดพบแพทย์

 • 7. 
  ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
  • A. 

   การวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ

  • B. 

   การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม

  • C. 

   การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตร

  • D. 

   การขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์

 • 8. 
  ข้อใดคือองค์ประกอบที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้
  • A. 

   Hardware , Software , Peopleware

  • B. 

   Hardware , Application Software , PeoPleware

  • C. 

   Hardware , System Software , Peopleware

  • D. 

   Hardware , Application Software , System Software

 • 9. 
  ข้อใดคือความหมายขององค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
  • A. 

   Hardware

  • B. 

   Software

  • C. 

   Peopleware

  • D. 

   User

 • 10. 
  ชุดคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป  เพื่อควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง  และคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Application Software

  • B. 

   System Software

  • C. 

   Peopleware

  • D. 

   Hardware

 • 11. 
  ข้อใดคือขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
  • A. 

   รับข้อมูล พิมพ์ข้อมูล รายงานผล

  • B. 

   รวบรวมข้อมูล พิมพ์ข้อมูล แสดงผลข้อมูล

  • C. 

   รับข้อมูล ประมวลผล แสดงผลข้อมูล

  • D. 

   รับข้อมูล ประมวลผล ปรับปรุงข้อมูล

 • 12. 
  ข้อใดคืออุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
  • A. 

   คีย์บอร์ด ไมค์ ลำโพง

  • B. 

   คีย์บอร์ด เมาส์ หูฟัง

  • C. 

   หูฟัง ไมค์ สแกนเนอร์

  • D. 

   ลำโพง จอมอนิเตอร์ เครื่องพิมพ์

 • 13. 
  ข้อใดคือความหมายของ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (User)
  • A. 

   บุคคลที่รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพงานและความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์และออกแบบภาพใหม่

  • B. 

   บุคคลที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปให้เหมาะกับความต้องการ

  • C. 

   บุคคลที่ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมตามรายละเอียดและข้อกำหนดที่ ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ

  • D. 

   บุคคลผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการออกแบบ การพัฒนา การดูแลการตลาด และการบำรุงรักษาเว็บไซต์

 • 14. 
  โปรแกรม Microsoft PowerPoint เหมาะกับงานประเภทใด
  • A. 

   เหมาะกับงานสร้างตาราง

  • B. 

   เหมาะกับงาานสร้างฐานข้อมูล

  • C. 

   เหมาะกับงานเอกสาร การประมวลคำ

  • D. 

   เหมาะกับงานนำเสนอ

 • 15. 
  ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  • A. 

   ใส่สูตรในการคำนวณลงไปในงานนำเสนอได้

  • B. 

   ใส่ SmartArt ลงไปในงานนำเสนอได้

  • C. 

   ใส่ื เสียง ลงไปในงานนำเสนอได้

  • D. 

   ใส่ื VDO ลงไปในงานนำเสนอได้

 • 16. 
  แถบเครื่องมือที่เลือกนี้คือแถบเครื่องมือใด
  • A. 

   Office button

  • B. 

   Title Bar

  • C. 

   Ribbon

  • D. 

   Quick Access Toolbar

 • 17. 
  ถ้าต้องการใช้งานภาพที่มีอยู่ในโปรแกรมควรเลือกเมนูใด
  • A. 

   Insert >>> Picture

  • B. 

   Insert >>> Clip Art

  • C. 

   Insert >>> Shape

  • D. 

   Insert >>> SmartArt

 • 18. 
  ถ้าต้องการให้วัตถุในงานนำเสนอเล่นตามลำดับควรเลือกใช้คำสั่งใด
  • A. 

   On Click

  • B. 

   With Previous

  • C. 

   After Previous

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 19. 
  ถ้าต้องการให้งานนำเสนอเปลี่ยนจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่งแบบอัตโนมัติพร้อมทั้งตั้งเวลาควรไปที่ใด
  • A. 

   Transition Sound

  • B. 

   Transition Speed

  • C. 

   On Mouse Click

  • D. 

   Automatically After

 • 20. 
  ถ้าต้องการเปลี่ยนสีให้กับ Shape ควรไปที่เครื่องมือใด
  • A. 

   Shape fill

  • B. 

   Shape styles

  • C. 

   Shape outline

  • D. 

   Shape effects