ข้อสอบกลางภาคปลาย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

20 | Total Attempts: 557

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 .5

ข้อสอบจำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์​)ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ก. เป็นจดหมายที่รับส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

  • B. 

   ข. การเขียนจดหมายเหมือนการพิมพ์ในโปรแกรมMicrosoft Word

  • C. 

   ค. การส่งจดหมายต้องมีที่อยู่ผู้รับ เรียกว่า Email Name

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์)รูปแบบใดไม่ถูกต้อง
 • 3. 
  ข้อใดคือชนิดของการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์)
  • A. 

   ก. รับส่งผ่านโปรแกรม Microsoft Office Outlook

  • B. 

   ข. รับส่งผ่าน Website เช่น yahoo sanook gmail

  • C. 

   ค. รับส่งผ่าน Web Brower เช่น Internet Explorer , Google Chrome

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  ข้อใดคือข้อดีของGmail
  • A. 

   ก. มีสแปมน้อยกว่า มีการแชทในตัว ฟรี

  • B. 

   ข. มุมมองการสนทนา มีการค้นหา พื้นที่ค่อนข้างจำกัด

  • C. 

   ค. มีความปลอดภัยน้อย ใช้ได้สะดวกทุกที่ ฟรี

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 5. 
  ข้อใดเป็นรูปแบบการสมัครที่ถูกวิธี
  • A. 

   ก. อายุในการสมัครไม่ต่ำกว่า 20 ปี

  • B. 

   ข. ปีที่สมัครต้องใส่ปีคริสตศักราช

  • C. 

   ค. ต้องใส่ให้ครบทุกช่องจึงจะสมัครได้

  • D. 

   ง. ช่องชื่อผู้ใช้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • 6. 
  ข้อใดเป็นเงื่อนไขของการแนบไฟล์
  • A. 

   ก. แนบไฟล์ได้ครั้งละหลายไฟล์

  • B. 

   ข. แนบไฟล์ได้หลายรูปแบบเช่น ไฟล์โปรแกรม Microsoft PowerPoint ไฟล์เพลง ไฟล์วีดิโอ

  • C. 

   ค. แนบไฟล์และสามารถส่งได้พร้อมกันหลายๆ คน

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวถึงคำว่าสำเนาลับได้ถูกต้อง
  • A. 

   ก. เป็นช่องที่ใส่อีเมล์ผู้รับคนเดียว

  • B. 

   ข. เป็นช่องที่ใส่อีเมล์สำเนาไปให้บุคคลอื่นอีก

  • C. 

   ค. เป็นช่องที่ใส่อีเมล์สำเนาที่คนอื่นไม่ทราบแต่ผู้ที่อยู่ในช่องสำเนาลับทราบว่าส่งถึงใครบ้าง

  • D. 

   ง. เป็นช่องที่ใส่อีเมล์สำเนาที่คนอื่นทราบแต่ผู้ที่อยู่ในช่องสำเนาลับไม่ทราบว่าส่งถึงใครบ้าง

 • 8. 
  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ Social Network
  • A. 

   ก. Communicate

  • B. 

   ข. Network

  • C. 

   ค. Definition

  • D. 

   ง. Connection

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของ Social Network แบบIdentity Network   ที่เผยแพร่ตัวตน
  • A. 

   ก. Facebook

  • B. 

   ข. Hi5

  • C. 

   ค. My Space

  • D. 

   ง. Wikipedia

 • 10. 
  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของ Social Network แบบ Collaboration Network   ร่วมกันทำงาน   
  • A. 

   ก. You tube

  • B. 

   ข. Wikipedia

  • C. 

   ค. Google Map

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 11. 
  ข้อใดคือ 10 อันดับ Social Network 
  • A. 

   ก. Pantip Facebook

  • B. 

   ข. Hi5 Sanook

  • C. 

   ค. Kapook Blogger

  • D. 

   ง. Twitter Teenee

 • 12. 
  ข้อใดกล่าวถึงข้อดีของ Social Network  ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ก. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างปลอดภัยมาก

  • B. 

   ข. เป็นคลังความรู้ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมาก

  • C. 

   ค. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับคนอื่น

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 13. 
  ข้อใดกล่าวถึงข้อเสีย Social Network  ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ก. เป็นช่องทางในการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ง่าย

  • B. 

   ข. ข้อมูลของสมาชิกง่ายต่อการตรวจสอบ

  • C. 

   ค. มีความปลอดภัยสูง

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 14. 
  โปรแกรม Microsoft Excel  เหมาะสำหรับงานประเภทใด
  • A. 

   ก. งานพิมพ์เอกสาร

  • B. 

   ข. งานคำนวณ

  • C. 

   ค. งานนำเสนอ

  • D. 

   ง. งานตกแต่งภาพ

 • 15. 
  ข้อใดคือลักษณะของ โปรแกรม Microsoft Excel 
  • A. 

   ก. แบ่งเอกสารเป็นเฟรม

  • B. 

   ข. แบ่งหน้าเอกสารเป็นแถวและคอลัมน์

  • C. 

   ค. แบ่งหน้าเอกสารเป็นสไลด์

  • D. 

   ง. แบ่งหน้าเอกสารว่าง

 • 16. 
  ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel  2007 นี้ เรียกว่าอะไร
  • A. 

   ก. มุมมอง

  • B. 

   ข. แถบเลื่อน

  • C. 

   ค. ย่อ/ขยาย

  • D. 

   ง. แผ่นงาน

 • 17. 
  เซลล์ที่ทำเครื่องหมายสีเหลี่ยมสีแดงเรียกว่าเซลล์
  • A. 

   ก. A6

  • B. 

   ข. 6D

  • C. 

   ค. 6A

  • D. 

   ง. D6

 • 18. 
  การเปลี่ยนสีของตารางต้องเลือกใช้เครื่องมือใด
  • A. 

   ก. หมายเลข 1

  • B. 

   ข. หมายเลข 2

  • C. 

   ค. หมายเลข 3

  • D. 

   ง. หมายเลข 4

 • 19. 
  เนื้อหารูปแบบใดไม่สามารถใช้การเรียงลำดับอัตโนมัติได้
  • A. 

   ก. ก ข ค

  • B. 

   ข. 1 2 3

  • C. 

   ค. มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

  • D. 

   ง. จันทร์ อังคาร พุธ

 • 20. 
  การพิมพ์วันที่ ต้องพิมพ์ในรูปแบบใดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ต้องการได้
  • A. 

   ก. 1/1/2013

  • B. 

   ข. 1/1/2556

  • C. 

   ค. 1/ม.ค./2013

  • D. 

   ง. 1/ม.ค./2556

Back to Top Back to top