इयत्ता 5 वी मराठी

20 Questions | Total Attempts: 46

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 5

. सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  प्र.१) रिकाम्या जागा भरा. तुझिया.....…तन मन धन मी वाहियले.      
  • A. 

   हात 

  • B. 

   पायी 

  • C. 

   मनी 

  • D. 

   मज

 • 2. 
  मला आवडे तुझा......               
  • A. 

   विसावा

  • B. 

   अगाई

  • C. 

   संतोष

  • D. 

   माय.

 • 3. 
  माय या कवितेचे कवी.....          
  • A. 

   सुदाम

  • B. 

   संजीवनी मराठे 

  • C. 

   वसंत बापट

  • D. 

   सदाशिव माळी

 • 4. 
  माय.......                      
  • A. 

   मराठी

  • B. 

   अहिराणी 

  • C. 

   माझी

  • D. 

   तुझ्या. 

 • 5. 
  तुझे......अन तुझी पाखरे.         
  • A. 

   आखरे

  • B. 

   झरे 

  • C. 

   चालणे

  • D. 

   बोलणे   

 • 6. 
  मोहन माला........                      
  • A. 

   हाताची 

  • B. 

   पायाची 

  • C. 

   शब्दाची

  • D. 

   गोडीची.  

 • 7. 
  जे ओठी ते......                         
  • A. 

   पाटी 

  • B. 

   हाती 

  • C. 

   अंगणी

  • D. 

   डोक्या.

 • 8. 
  अखंड.......राहियले.                  
  • A. 

   पाहून

  • B. 

   लाजून

  • C. 

   रंगुनी

  • D. 

   आवडून।

 • 9. 
  तुझ्या......मिळते मी.                    
  • A. 

   सोबत 

  • B. 

   माघे

  • C. 

   पुढे 

  • D. 

   स्वरूपा.

 • 10. 
  गंध.........
  • A. 

   साजरा 

  • B. 

    लाजरा 

  • C. 

    हसरा 

  • D. 

   घाण  

 • 11. 
   प्र.२) गटात न बसणारे शब्द ओळखा.     गाय, म्हैस, माकड, पेन.   
  • A. 

   गाय

  • B. 

   म्हैस

  • C. 

   माकड

  • D. 

   पेन

 • 12. 
  हात , पाय ,नाक, झाडू.   
  • A. 

   हात

  • B. 

   पाय

  • C. 

   नाक

  • D. 

   झाडू

 • 13. 
  आई , बाबा , आजी , राजा.  
  • A. 

   आई

  • B. 

   बाबा

  • C. 

   आजी

  • D. 

   राजा

 • 14. 
  कबडी,खो-खो , कॅरम,क्रिकेट 
  • A. 

   कबड्डी

  • B. 

   खो-खो

  • C. 

   कॅरम

  • D. 

   क्रिकेट

 • 15. 
  राजु , शामु , रामू , काजू 
  • A. 

   राजू

  • B. 

   शामू

  • C. 

   रामू

  • D. 

   काजू

 • 16. 
  प्र.२.ब) समानार्थी शब्द लिहा.   क्रीडा ....  
  • A. 

   किटक 

  • B. 

   खेळ

  • C. 

   कपडे

  • D. 

   हात

 • 17. 
  माय....   
  • A. 

   आई

  • B. 

   आजी

  • C. 

   मावशी

  • D. 

   काकू

 • 18. 
  गहिरे.....                              
  • A. 

   खोल

  • B. 

   उंच

  • C. 

   घट्ट

  • D. 

   लहान

 • 19. 
  निर्झर.....                                     
  • A. 

   नदी

  • B. 

   पाणी

  • C. 

   तलाव

  • D. 

   झरा

 • 20. 
  कटुता.....   
  • A. 

   कडवटपणा

  • B. 

   उंच

  • C. 

   लहान

  • D. 

   जवळचा

Back to Top Back to top