გინეკოლოგია მეოთხე ნაწილი 50 ტესტი.დ.გორაძე

50 Questions | Total Attempts: 318

SettingsSettingsSettings
გინეკოლოგია მეოთხე ნაწილი 50 ტესტი.დ.გორაძე - Quiz

წარმატებები.დ.გორაძე


Questions and Answers
 • 1. 
  მესამე პერიოდის აქტიური მართვა გულისხმობს ოქსიტოცინისინტრამუსკულარულ ინექციას ნაყოფის გამოძევებიდან:
  • A. 

   ერთი წუთის განმავლობაში

  • B. 

   ხუთი წუთის განმავლობაში

  • C. 

   ათი წუთის განმავლობაში

  • D. 

   თხუთმეტი წუთის განმავლობაში

 • 2. 
  ჩამოთვლილთაგან რა დოზირებით უკეთდება მშიბიარეს კუნთებშიოქტიცოტინი მესამე პერიოდის აქტიური მართვის დროს?
  • A. 

   ხუთი ერთეული

  • B. 

   ათი ერთეული

  • C. 

   თხუთმეტი ერთეული

  • D. 

   ოცი ერთეული

 • 3. 
  რომელ ქმედებას ვაწარმოებთ ოქსიტოცინის ინექციის, ჭიპლარისგადაკვანძვის და გადაკვეთის შემდეგ?
  • A. 

   პლაცენტის გამოჭყლეტვა კრედე-ლაზარევიჩის წესით

  • B. 

   ჭიპლარის კონტროლირებადი ტრაქცია

  • C. 

   შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია

  • D. 

   პლაცენტის მოცილების ნიშნების დადგენა

 • 4. 
  მშობიარობის მესამე პერიოდის აქტიური მართვისას გამოძევდა მომყოლი.ჩამოთვლილთაგან რა სიხშირით უნდა წარმოებდეს საშვილოსნოს მასაჟი ორისაათის განმავლობაში?
  • A. 

   5 წუთში ერთჯერ

  • B. 

   15 წუთში ერთჯერ

  • C. 

   25 წუთში ერთჯერ

  • D. 

   35 წუთში ერთჯერ

 • 5. 
  ჩამოთვლილი ტონომოტორული პრეპარატებიდან რომლის გამოყენების დროსუფრო მეტად არის დამახასითებელი არტერიული წნევის მომატებამშობიარეებსა და მელოგინეებში?
  • A. 

   ოქციტოცინი

  • B. 

   ენზაპროსტი

  • C. 

   მიზოპროსტოლი

  • D. 

   მეთილერგობრევინი

 • 6. 
  მომყოლის და ადრეული ლოგინობის ხანის სისხლდენის დროს სხვაპირველადი ღონისძიებების პარალელურად აუცილებელია ადექვატურიინფუზური თერაპიის გადაუდებელი დაწყება. ჩამოთვლილთაგან რომელიხსნარითაა უმჯობესი ინფუზური თერაპიის დაწყება?
  • A. 

   რეოპოლიგლუკინი

  • B. 

   ფიზიოლოგიური ხსნარი

  • C. 

   გლუკოზის 5%-იანი ხსნარი

  • D. 

   ნატრიუმის ბიკარბონატი

 • 7. 
  სახეზეა მოჭარბებული სისხლოვანი გამონადენი ადრეული ლოგინობისხანაში. მობილიზებულ იდაყვის ვენაში სასწრაფოდ დაიწყო 0,9%ფიზიოლოგიური ხსნარის წვეთოვანი გადასხმა. საინფუზიოდ გამოსაყენებელიკრისტალოიდების და სისხლის დანაკარგის მოცულობათა შორის უმჯობესიადავიცვათ შემდეგი პროპორციები:
  • A. 

   1 მლ. კრისტალოიდი : 1 მლ. სისხლის დანაკარგი

  • B. 

   2 მლ. კრისტალოიდი : 1 მლ. სისხლის დანაკარგი

  • C. 

   3 მლ. კრისტალოიდი : 1 მლ. სისხლის დანაკარგი

  • D. 

   4 მლ. კრისტალოიდი : 1 მლ. სისხლის დანაკარგი

 • 8. 
  მიმდინარეობს მომყოლის პერიოდის აქტიური მართვა. განმეორებითნაწარმოები ჭიპლარის კონტროლირებადიDტრაქციის მიუხედავად მომყოლისგამოძევება ვერ ხერხდება. საშოსმხრივი გასინჯვით არც საშოში და არცსაშვილოსნოს ყელში პლაცენტის ქსოვილი არ ისინჯება. ჩამოთვლილთაგან რასამეანო ჩარევას უნდა მიმართოს მეანმა?
  • A. 

   საშვილოსნოს ღრუში ხელით შესვლა, პლაცენტის მოცილება და მომყოლის გამოტანა

  • B. 

   ჭიპლარის განმეორებითი კონტროლირებადი ტრაქცია

  • C. 

   კრედეს წესის გამოყენება

  • D. 

   ინტრავენურად ტონომოტორული პრეპარატების შეყვანა

 • 9. 
  მომყოლის პერიოდის სისხლდენის გამო ნაწარმოები იქნა საშვილოსნოსღრუში ხელით შესვლა პლაცენტის მოცილების და მომყოლის გამოძევებისმიზნით. ოპერაციის მსვლელობისას ირკვევა, რომ “ხერხისებური” მოძრაობითგაძნელებულია პლაცენტის აშრევება საშვილოსნოს კედლიდან, ხოლო საშოდანსისხლოვან გამონადენს არ ეტყობა შემცირების ტენდენცია. ჩამოთვლილთაგანრომელ გართულებასთან გვაქვს საქმე?
  • A. 

   პლაცენტის მჭიდრო მიმაგრება

  • B. 

   საშვილოსნოს ატონია

  • C. 

   პლაცენტის ნაწილების რეტენცია საშვილონოს ღრუში

  • D. 

   პლაცენტის მიხორცება

 • 10. 
  მომყოლის პერიოდის სისხლდენის გამო მეანის მიერ ნაწარმოები იქნასაშვილოსნოს ღრუში ხელით შესვლა პლაცენტის მოცილებისა და მომყოლისგამოძევების მიზნით. ოპერაციის მსვლელობაში დადგინდა პლაცენტისმიხორცების არსებობა. ჩამოთვლილთაგან რა სამეანო ტაქტიკას უნდა მიმართოსმეანმა?
  • A. 

   პლაცენტის მოცილების განმეორებითი ენერგიული მცდელობა

  • B. 

   საშვილოსნოს გარეგანი მასაჟი

  • C. 

   გადაუდებელი ლაპარატომია – ჰისტერექტომიის ჩატარებით

  • D. 

   ტონომოტორული საშუალებების ი/ვ შეყვენა ერთჯერედად და წვეთოვნად.

 • 11. 
  გამოძევებული მომყოლის დათვალიერებისას აღმოჩნდა პლაცენტისდეფექტის არსებობა, კერძოდ მის პერიფერიულად, ზომით 3X3 სმ-ზე.ჩამოთვლილთაგან რა ღინისძიებებს უნდა მიმართთოს მეანმა?
  • A. 

   საშვილოსნოს ღრუში ხელით შესვლა, პლაცენტის ჩარჩენილი ქსოვილების მოცილება და გამოტანა

  • B. 

   მოცდითი ტაქტიკა

  • C. 

   საშვილოსნოს გარეგანი მასაჟი

  • D. 

   ტონომოტორული საშუალებების გამოყენება

 • 12. 
  ადრეულ ლოგინობის ხანაში მიტანილ იქნა ეჭვი სისხლდენისკოაგულოპათიურ ხასიათზე. სასწრაფოდ ჩატარდა კოაგულაციური ექსპრესტესტი. ჩამოთვლილთაგან რომელი უფრო მიუთითებს კოაგულოპათიურდარღვევებზე?
  • A. 

   თრომბი არ წარმოიქმნება 1 წუთის შემდეგ

  • B. 

   თრომბი არ წარმოიქმნება 3 წუთის შემდეგ

  • C. 

   თრომბი არ წარმოიქმნება 5 წუთის შემდეგ

  • D. 

   თრომბი არ წარმოიქმნება 7 წუთის შემდეგ

 • 13. 
  ადრეულ ლოგინობის ხანაში ადგილი აქვს მოჭარბებულ სისხლოვანგამონადენს საშოდან. საშვილოსნო არ არის მკვეთრად კონტურირებული, დუნეა,მაგრამ რეაგირებს მექანიკურ, ქიმიურ, თერმულ, ელექტრულ გაღიზიანებებზე.ჩამოთვლილთაგან რომელი დიაგნოზი შეეფარდება ხსენებულ სიტუაციას?
  • A. 

   საშვილოსნოს ჰიპოტონია

  • B. 

   საშვილოსნოს ატონია

  • C. 

   საშვილოსნოს ინერცია

  • D. 

   საშვილოსნოს სუბინვოლუცია

 • 14. 
  რომელი ქვემოთჩამოთვლილი პრეპარატის რექტალური დანიშვნა არისგამართლებული და ეფექტური ჰიპოტონური სისხლდენების მკურნალობისპროცესში?
  • A. 

   პაპავერინი

  • B. 

   ბუსკოპანი

  • C. 

   ჰემოროლი

  • D. 

   მიზოპროსტოლი

 • 15. 
  ადრეული ლოგინობის ხანა გართულდა ჰიპოტონური სისხლდენითსაშვილოსნოდან. ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს პირველი რიგისღონისძიებებს?
  • A. 

   საშვილოსნოს გარეგანი მასაჟი და ტონომოტორული საშუალებების ი/ვ შეყვანა

  • B. 

   საშვილოსნოს “მუშტზე” მასაჟი

  • C. 

   ჰისტერექტომია

  • D. 

   საშვილოსნოს ბიმანუალური კომპრესია

 • 16. 
  სახეზეა ადრეული ლოგინობის ხანის სისხლდენა საშვილოსნოს ჰიპოტონიისგამო. სისხლის დანაკაგმა მიაღწია 400 მლ. სისხლდენა გრძელდება.ჩამოთვლილთაგან რომელი სამეანო ჩარევა უნდა იქნას ნაწარმოები აღნიშნულსიტუაციაში?
  • A. 

   ლაპარატომია

  • B. 

   საშვილოსნოს ღრუში ხელით შესვლა და “მუშტზე” მასაჟი

  • C. 

   უტეროტონიკების ინექცია

  • D. 

   საშვილოსნოს გარეგანი მასაჟი

 • 17. 
  ადრეულ ლოგინობის ხანაში საშვილოსნოდან დაწყებული ჰიპოტონურისისხლდენის გამო ნაწარმოები იქნა საშვილოსნოს ღრუში ხელით შესვლა და“მუშტზე” მასაჟი. პარალელურად რა უნდა გაუკეთდეს მელოგინესზემოხსენებული სამეანო ჩარევის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით?
  • A. 

   უტეროტონიკების ი/ვ შეყვანა ერთჯერადად და წვეთოვნად

  • B. 

   შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია

  • C. 

   ყინულის ღრუბელის მოთავსება მუცლის წინა კედელზე

  • D. 

   ასკორბინის მჟავის ი/ვ ინექცია

 • 18. 
  ადრეულ ლოგინობის ხანაში პაციენტს დაეწყო ჰიპოტონური სისხლდენასაშვილოსნოდან. ჩაუტარდა ადექვატური ეტაპობრივი ღონისძიებებისაშვილსონოს ღრუში ხელით შესვლის და “მუშტზე” მასაჟის ჩათვლით.ხანმოკლე პაუზის შემდეგ სისხლოვანი გამონადენი კვლავ განახლდა. სისხლისსაერთო დანაკარგმა ამ დროისთვის შეადგინა 1000-1200 მლ. ჩამოთვლილთაგანრომელი სამეანო ჩარევა უნდა იქნას წარმოებული დაუყონებლივ?
  • A. 

   ოქსიტოცინის განმეორებით ი/ვ შეყვანა

  • B. 

   განმეორებითი “მუშტზე” მასაჟი

  • C. 

   საშვილოსნოს ყელზე ცირკულარულად მომჭერების დადება

  • D. 

   ლაპარატომია, შემდგომი ჰისტერექტომიით

 • 19. 
  ადრეული ლოგინობის ხანა გართულდა ჰიპოტონური სისხლდენით,რომელმაც მიიღო არაკონტროლირებადი (მასიური) ხასიათი. სისხლის საერთოდანაკარგმა შეადგინა 1000-1200 მლ. მელოგინე მზადდება ურგენტულილაპარატომიისთვის. როგორც დროებითი ღონისძიება, ნაწარმოები იქნა მუცლისაორტის მიჭყლეტა მუცლის წინა კედლიდან. ჩამოთვლილი მეთოდებიდანრომელი ითვლება ასევე ქმედით, დროებით ღონისძიებად სისხლდენისშესაჩერებლად ლაპარატომიის წინ?
  • A. 

   საშვილოსნოს ბიმანუალური კომპრესია

  • B. 

   გარეგანი მასაჟი

  • C. 

   უტეროტონიკების განმეორებითი ი/ვ შეყვანა

  • D. 

   ცივი ღრუბელი მუცლის წინა კედელზე

 • 20. 
  ადრეული ლოგინობის ხანის მასიური ჰიპოტონური სისხლდენის გამოკეთდება გადაუდებელი ლაპარატომია. სახეზეა თრომბოჰემორაგიულისინდრომის ბიოქიმიური და კლინიკური ნიშნები. ჩამოთვლილთაგანმართებულად უნდა ჩაითვალოს ოპეარციული ჩარევის შემდეგი მასშტაბი:
  • A. 

   საშვილოსნოს საშოსზედა ამპუტაცია

  • B. 

   საშვილოსნოს მაგისტრალური სისხლძარღვების გადაკვანძვა

  • C. 

   საშვილონოს ექსტირპაცია

  • D. 

   საშვილოსნოს დეფუნდაცია

 • 21. 
  კლიტორის არეში დეფექტის დროს მისი მთლიანობის აღდგენისასაუცილებელია შემდეგი პირობის დაცვა:
  • A. 

   შარდსადენში წინასწარ კათეტერის ჩადგმა

  • B. 

   გაკერვა ხდება რექტალური კონტროლით

  • C. 

   ჭრილობის ირგვლივ უტეროტონიკების ინექცია

  • D. 

   კლიტორის ჭრილობაზე ყინულიანი ბუშტის აპლიკაცია

 • 22. 
   რბილის სამშობიარო გზების დათვალიერებისას აღმოჩნდა შორისის ღრმაჩახევა. რექტალური გასინჯვით სწორი ნაწლავის კედელი და სფინქტერი მთელი.შორისის რომელი ხარისხის ჩახევას აქვს ადგილი?
  • A. 

   I ხარისხის

  • B. 

   II ხარისხის

  • C. 

   III ხარისხის

  • D. 

   ცენტრალური ჩახევა

 • 23. 
  შორისის მესამე ხარისხის ჩახევის დროს შორისის მთლიანობის აღდგენაუნდა დაიწყოს:
  • A. 

   საშოს ლორწოვანის გაკერვით

  • B. 

   შორისის კუნთების გაკერვით

  • C. 

   სწორი ნაწლავის კედლის და სფინქტერის გაკერვით

  • D. 

   შორისის კანის გაკერვით

 • 24. 
  ჩამოთვლილი მეთოდებიდან რომელი იხმარება საშვილოსნოს ყელის ჩახევისხარისხის დასადგენად?
  • A. 

   სარკეებით გასინჯვა

  • B. 

   რექტალური გასინჯვა

  • C. 

   საშოსმხრივი გასინჯვა

  • D. 

   რექტო-ვაგინალური გასინჯვა

 • 25. 
  ჩამოთვლილთაგან საშვილოსნოს ყელის რომელი ხარისხის ჩახევის დროსარის აუცილებელი ნაწარმოები იქნას საშვილოსნოს ღრუს ხელით რევიზია?
  • A. 

   I ხარისხის ჩახევა

  • B. 

   II ხარისხის ჩახევა

  • C. 

   III ხარისხის ჩახევა

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.