სტრატეგიული 4

41 Questions | Total Attempts: 34

SettingsSettingsSettings
Please wait...
სტრატეგიული 4

.


Questions and Answers
 • 1. 
  .რა იბეგრება ქონების გადასახადით? 
  • A. 

   სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწა

  • B. 

   დაუმონტაჟებელი მოწყობილობა

  • C. 

   დაუმთვრებელი მშენებლობა

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი;

 • 2. 
  . ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის ფინანსური რისკის სახე? 
  • A. 

   ინფორმაციული,

  • B. 

   ინფლაციური,

  • C. 

   სავალუტო,

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 3. 
  .თუ ფიზიკური პირი თვის ქონებას იყენებს ეკონომიკური საქმიანობისათვის რამდენი პროცენტით იბეგრება?  
  • A. 

   არაუმეტეს 1%-ით;

  • B. 

   0,1%-ით;

  • C. 

   2%–ით;

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 4. 
  .რა იწვევს საგადასახადო რისკს ფირმაში? 
  • A. 

   ბანკის სესხზე პროცენტის ზრდა,

  • B. 

   გადასახადების გაუქმება,

  • C. 

   მოულოდნელი წარუმატებლობა,

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 5. 
  .ჩამოთვლილთგან რომელი  არის სავალუტო რისკის სახე: 
  • A. 

   ინფლაციური რისკი,

  • B. 

   ეკონომიკური რისკი,

  • C. 

   დებიტორული რისკი,

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 6. 
  .რომელ საქმიანობაზე ვრცელდება ფინანსური ინვესტირების რისკი?  
  • A. 

   ფასიან ქაღალდების ემისიასა და შესყიდვაზე;

  • B. 

   მანქანა-მოწყობილობის შეძენაზე,

  • C. 

   მიწის ნაკვეთების შეძენაზე,

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 7. 
  .რომელ საქმიანობაზე ვრცელდება პროცენტული რისკი? 
  • A. 

   ბანკთნ ურთიერთობაზე;

  • B. 

   მომწოდებლებთნ ურთიერთობაზე

  • C. 

   მუშა-მოსამსახურეებთნ ურთიერთობაზე

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორიზე

 • 8. 
   .როგორია დასაშვები რისკი? 
  • A. 

   რისკი უფრო მცირეა, ვიდრე მოსალოდნელი მოგება,

  • B. 

   ფირმის საკუთარი სახსრები ნაკლებია რისკის მოცულობაზე,

  • C. 

   ასეთი რისკი არ არსებობს,

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 9. 
  .ფირმაში არსებული არაკვალიფიცირებული ფინანსური მენეჯმენტით, რომელი რისკები წარმოიშვება? 
  • A. 

   შიგა,

  • B. 

   გარე,

  • C. 

   შერეული ტიპის

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი;

 • 10. 
  .რას ეწოდება რისკ-მენეჯმენტი? 
  • A. 

   ფინანსური რისკების მართვას

  • B. 

   ფირმის საფინანსო განყოფილებას,

  • C. 

   ასეთი რისკი არ არსებობს

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 11. 
  .რას ნიშნავს ფინანსური რისკების მართვის ეკონომიურობა?  
  • A. 

   რომ რისკის მართვაზე გაწეული ხარჯი არც ტოლი და არც მეტი უნდა იყოს იმ დანაკარგზე, რომელსაც მოცემული რისკისაგან ველოდებით,

  • B. 

   რომ რისკი ეკონომისტმა უნდა მართოს,

  • C. 

   ფირმის რისკების თავისთავზე აღებას

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 12. 
  .ქვემოთ ჩამოთვლილთგან რომელი ითვლება ფინანსურ სიძნელედ?
  • A. 

   ეკონომიკური არამდგრადობა,

  • B. 

   საქმიანი არამდგრადობა,

  • C. 

   დაბალი ტექნიკური დონე,

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 13. 
  .რა წინაპირობებით უნდა მიხვდეს ფინანსური მენეჯერი ფირმაში არასასურველი ფინანსური მდგომარეობის დადგომას? 
  • A. 

   ფულის ნაკადების შემოსვლის შემცირებით

  • B. 

   ხელფასების მომატებით,

  • C. 

   წუნის გამოშვებით

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 14. 
  .რომელ საქმიანობას ასახავს ფირმაში ფულადი სახსრების მოძრაობა? 
  • A. 

   საფინანსო საქმიანობის,

  • B. 

   საინვესტიციო საქმიანობის,

  • C. 

   ძირითდი (საოპერაციო) საქმიანობის,

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 15. 
  .რას წარმოადგენს ფულადი სახსრების წმინდა ნაკადი?
  • A. 

   ფულადი სახსრების მიღება-გაცემას შორის სხვაობას,

  • B. 

   გათეთრებულ ფულს“

  • C. 

   საინვესტიციო საქმიანობიდან მიღებულ თანხას

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 16. 
  .ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშის რომელ ნაწილში აისახება მუშა-მოსამსახურეთათვის ხელფასის გადახდა? 
  • A. 

   ძირითდ საქმიანობაში, კერძოდ ძირითდი საქმიანობიდან ფულის გაცემის ნაკადში

  • B. 

   საინვესტიციო საქმიანობაში

  • C. 

   სააქციო საქმიანობიდან,

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 17. 
  .ჩამოთვლილთგან რომელი მაჩვენებლები განსაზღვრავენ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული ინფორმაციის სარგებლიანობის ხარისხს?
  • A. 

   შესადარისობა,საიმედოობა, არსებითობა, შესაბამისობა, აღქმადობა,

  • B. 

   საიმედოობა,

  • C. 

   შეზღუდვები არ არსებობს

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 18. 
  .ბიზნეს გეგმა წარმოადგენს:
  • A. 

   სამუშაო ინსტრუმენტს, როგორც მოქმედი, ისე ახალი წარმოების ფორმირებისას

  • B. 

   ფინანსური საქმიანობის ინსტრუმენტს

  • C. 

   სამეურმეო საქმიანობის ამსახველ დოკუმენტს

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი;

 • 19. 
  . ბიზნეს გეგმა ეხმარება ფირმას:
  • A. 

   კაპიტალის მოზიდვაში, მომავალი გეგმების განსაზღვრაში, ანალიზში, ნაკლოვანებების გამოვლენასა და ეფექტურ მუშაობაში,

  • B. 

   პროექტების მომზადებაში, ფინანსურ საქმიანობასა და ანგარიშის წარდგენაში,

  • C. 

   დაფინანსების მიღებასა და მის სწორ მართვაში,

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი;

 • 20. 
  . ბიზნეს გეგმის აუცილებლობა ჩნდება მაშინ, როცა: 
  • A. 

   კრედიტების მისაღებად ხდება განაცხადების მომზადება;საწარმოთა პრივატიზების წინადადებების დასაბუთებისას;გარე ბაზარზე გასვლისას და ინვესტიციების მოზიდვისას

  • B. 

   პროვატიზებადი და კერძო ფირმების ფასიანი ქაღალდების ემისიის შედგენისას და ანგარიშგებისნ წარდგენისას

  • C. 

   არსებული პროფილის შეცვლისას; გარე ბაზარზე გასვლისას და ინვესტიციების მოზიდვისას; საფინანსო შედეგების წარდგენისას

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი;

 • 21. 
  . ბიზნეს-გეგმის ერთ-ერთი ფუნქციაა: 
  • A. 

   კომპანიის გეგმების სარეალიზაციოდ მოიზიდოს პოტენციური პარტნიორები, რომლებიც გამოთქვავენ სურვილს ჩადონ საკუთარი კაპიტალი ან ტექნოლოგია,

  • B. 

   წარმოების გაფართოება და შედეგების აკუმულირება

  • C. 

   ორგანიზაციის რესურსების ოპტიმალური შეფასება

  • D. 

   ყველა პასუხი სწორია;

 • 22. 
  ბიზნეს-გეგმის სტრუქტურის ძირითადი ნაწილებია: 
  • A. 

   მოკლე შინაარსი,დარგში არსებული მდგომარეობის ანალიზი, ფინანსური და რესურსების ანალიზი,მარკეტინგული ანალიზი

  • B. 

   ფინანსური ანგარიშგება, მარკეტინგული ანალიზი,

  • C. 

   მარკეტინგული ანალიზი და ყველა ტიპის გეგმების შედგენა

  • D. 

   ყველა პასუხი სწორია;

 • 23. 
  . კომპანიის ორგანიზაციული გეგმა შედგება:
  • A. 

   საკუთრების ფორმა,კომპანიის მფლობელები, პარტნიორები; ხელმძღვანელები; ორგანიზაციული სტრუქტურა

  • B. 

   საკუთრების ფორმა, რესურსები და ფინანსური საქმიანობა,

  • C. 

   ფინანსური და ორგანიზაციული საქმიანობა,

  • D. 

   ყველა პასუხი სწორია;

 • 24. 
  რა მიზნებზე ამახვილებს ყურადღებას მენეჯერი? 
  • A. 

   უწყვეტობაზე, რესურსების ოპტიმიზაციაზე

  • B. 

   მუშაკთა ერთგულებაზე

  • C. 

   ინოვაციებსა და გაუმჯობესებაზე,

  • D. 

   ყველა პასუხი სწორია

 • 25. 
  . რა უნარებს ავლენს მენეჯერი? 
  • A. 

   ტექნიკურ კომპოზიციას, ზედამხედველობას, ადმინისტრირებას, კომუნიკაციას,

  • B. 

   დიაგნოზს, კონცეპტუალიზაციას,

  • C. 

   დარწმუნებას, მრავალაზროვნების მხარდაჭერას;

  • D. 

   ყველა პასუხი სწორია;