ניהול תוכנה - פרק 4

18 | Total Attempts: 244

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ניהול תוכנה - פרק 4

.


Questions and Answers
 • 1. 
  •תנאי בדיקה יכול להיות: 
  • A. 

   אירוע שרק אחריו ניתן להתחיל בבדיקה

  • B. 

   פונקציה, תכונה, מאפיין מבני

  • C. 

   דרישה שלפיה מבצעים את הבדיקה

  • D. 

   תנאי חוזי לביצוע הבדיקה

 • 2. 
  •הדרישות ממחשבון הוגדרו כביצוע 4 פעולות החשבון היסודיות, ובהתאם נכתבו מקרי הבדיקה.–בהמשך נוספה דרישה לביצוע חזקות ושורשים ריבועיים. התברר כי יש להוסיף מקרי בדיקה  לכך, והדבר נעשה.–מה מהבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את התהליך במלואו:
  • A. 

   הוספת הדרישות גרמה למצב בו אין יותר נעקבות וכיסוי דרישות

  • B. 

   ניתוח השפעה, לאור השינוי בנעקבות, הוביל לכיסוי הדרישות החדשות

  • C. 

   הוספת דרישות לאחר כתיבת הבדיקות היא צעד שגוי, כמודגם בתהליך

  • D. 

   הוספת דרישות לאחר כתיבת הבדיקות יצרה מצב של סיכון

 • 3. 
  •איזה מההיגדים הבאים נכון לגבי התוצאות הצפויות של מקרה בדיקה:.Iהתוצאות הצפויות הן חלק חשוב של מקרה הבדיקה.IIאם התוצאות הצפויות לא הוגדרו, ייתכן מצב שתוצאה תקינה תתפרש כשגויה.IIIאם התוצאות הצפויות לא הוגדרו, ייתכן מצב שתוצאה שגויה תתפרש כתקינה.IVאת התוצאות הצפויות יש להגדיר אחרי הבדיקה, לאור תוצאותיה.Vתוצאות צפויות נקראות גם תוצאות בפועל
  • A. 

   I, II, III

  • B. 

   I, III, V

  • C. 

   II, IV, V

  • D. 

   II, III, IV

 • 4. 
  •נוהל בדיקות הוא:
  • A. 

   לוח זמנים לביצוע הבדיקות

  • B. 

   לוקח בחשבון גורמים כמו בדיקות נסיגה

  • C. 

   מוגדר בשלב תכנון הבדיקות ומגדיר את לוח הזמנים שלהן

  • D. 

   מוגדר בשלב יישום הבדיקות, ומגדיר את רצף פעולות הבדיקה

 • 5. 
  בתוכנת מחשבון עלינו לבדוק, בין היתר:I. פעולה תקינה של המקש "="II. פעולת מקש "+"III. יכולת להיכנס למערכת באמצעות סיסמאIV. יכולת להקליד מספרים.•מהו סדר נוהל הבדיקות הנכון לשם כך:
  • A. 

   I > II > III > IV

  • B. 

   IV > III > II > I

  • C. 

   III > IV > II > I

  • D. 

   III > IV > I > II

 • 6. 
  •איזה מהבאים נכון:
  • A. 

   טכניקות קופסה שחורה כוללות רק בדיקות פונקציונליות

  • B. 

   טכניקות מבוססות ניסיון משמשות לבדיקת כיסוי התוכנה

  • C. 

   יש לשמור על הפרדה בין טכניקות קופסה שחורה, לבנה, ומבוססות ניסיון

  • D. 

   אפשר לשלב בדיקות קופסה לבנה או שחורה עם טכניקות מבוססות-ניסיון

 • 7. 
  •במחשבון המבצע את 4 פעולות החשבון העיקריות עבור מספרים שלמים בין 100- (מינוס 100) ל-100, איזה מהבאים מהווה מדגם ובו פריט אחד של ערכי קלט מכל מחלקת שקילות?
  • A. 

   100-, 100

  • B. 

   100-, 34-, 0, 55, 100

  • C. 

   170-, 60-, 0, 40, 210

  • D. 

   150-, 100-, 50-, 50, 100, 150

 • 8. 
  •בתוכנת ניהול ציונים הערכים החוקיים לציון G הם 0-100, כאשר התוכנה מצמידה לערכים המספריים גם ציון מילולי: G<60 נכשל, 60-74 מספיק, 75-84 טוב, 85-94 טוב מאד, 95-100 מעולה. ניתן להזין רק מספרים שלמים. איזה מהבאים מהווה מדגם ובו פריט אחד של ערכי קלט מכל מחלקת שקילות?
  • A. 

   30, 42, 65, 81, 87, 97, 99

  • B. 

   10-, 42, 65, 81, 87, 98, 102

  • C. 

   0, 42, 65, 81, 87, 97, 100

  • D. 

   0, 60, 75, 85, 95, 100

 • 9. 
  •בתוכנת ניהול ציונים הערכים החוקיים לציון G הם 0-100, כאשר התוכנה מצמידה לערכים המספריים גם ציון מילולי: G<60 נכשל, 60-74 מספיק, 75-84 טוב, 85-94 טוב מאד, 95-100 מעולה. ניתן להזין רק מספרים שלמים. איזה מהבאים מכסה את ערכי הגבול של כל מחלקות השקילות?
  • A. 

   30, 42, 65, 81, 87, 97, 99

  • B. 

   -1, 0, 60, 61, 75, 76, 85, 86, 95, 96, 100, 101

  • C. 

   10-, 42, 65, 81, 87, 98, 102

  • D. 

   -1, 0, 59, 60, 74, 75, 84, 85, 94, 95, 100, 101

 • 10. 
  •במחשבון המבצע את 4 פעולות החשבון העיקריות עבור מספרים שלמים בין 100- (מינוס 100) ל-100, איזה מהבאים מכסה את ערכי הגבול וגם ערכים מדגמיים של כל מחלקות השקילות?
  • A. 

   170-, 100-, 99-, 60-, 1-, 0, 1, 40, 99, 100, 210

  • B. 

   102-, 100-, 1-, 0, 1, 100, 102

  • C. 

   170-, 101-, 100-, 60-, 1-, 0, 1, 40, 100, 101, 210

  • D. 

   101-, 100-, 1-, 0, 1, 100, 101

 • 11. 
  •תוכנה המפעילה כספומט בודקת אם הסכום שהוקלד אינו עובר את המקסימום המותר (2,000), אם הוא אינו עובר את היתרה בחשבון, ואם הוא מתחלק ב-100. איזה צירוף של הנתונים הבאים נותן טבלת החלטה שלמה לכללים עסקיים אלו:.Iהסכום קטן/שווה 2,000: כן – לא, אשר – אל תאשר.IIהסכום = 2,000: אשר.IIIהסכום קטן/שווה ליתרה: כן – לא, אשר – אל תאשר.IVהסכום מתחלק ב-100: כן – לא, אשר – אל תאשר.Vהסכום = 100: אשר
  • A. 

   II, III, V

  • B. 

   I, III, V

  • C. 

   II, III, IV

  • D. 

   I, III, IV

 • 12. 
  •בדיקות החלף מצבים הן:
  • A. 

   טכניקת קופסה לבנה המתייחסת לחילופי מצבים בקוד

  • B. 

   טכניקה מבוססת-ניסיון על סמך הכרת החילופים הנפוצים

  • C. 

   טכניקת קופסה שחורה הבודקת החלפי מצבים תקפים

  • D. 

   טכניקת קופסה שחורה הבודקת החלפי מצבים תקפים ובלתי תקפים

 • 13. 
  •איזה מהבאים נכון:
  • A. 

   מקרה שימוש הוא סוג של מקרה בדיקה

  • B. 

   ממקרה שימוש נגזרת לרוב סדרת מקרי בדיקה

  • C. 

   ממקרה בדיקה נגזרת לרוב סדרת מקרי שימוש

  • D. 

   אין שום קשר בין מקרי שימוש למקרי בדיקה

 • 14. 
  •איזה מהבאים נכון:
  • A. 

   כיסוי משפטים של 100% מבטיח כיסוי החלטות של 100%

  • B. 

   כיסוי משפטים של 100% מבטיח כיסוי החלטות של 80%

  • C. 

   כיסוי החלטות של 100% מבטיח כיסוי משפטים של 100%

  • D. 

   כיסוי החלטות של 100% אינו מבטיח כיסוי משפטים של 100%

 • 15. 
  •איזה מהבאים נכון:
  • A. 

   כיסוי משפטים של 100% מבטיח כיסוי החלטות של 100%

  • B. 

   כיסוי החלטות של 80% אינו מבטיח כיסוי משפטים של 80% או יותר

  • C. 

   כיסוי החלטות של 80% מבטיח כיסוי משפטים של 80% או יותר

  • D. 

   כיסוי החלטות של 100% אינו מבטיח כיסוי משפטים של 100%

 • 16. 
  ניתנים שני קטעי הקוד הבאים. איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון בנוגע אליהם:(כלומר, מבין הבאים יש 3 משפטים נכונים ואחד שאינו נכון: מהו?) Program I:if A > B then  execute Function_X1() else    If K>L  execute Function_X2()  else  execute Function_Y1()  endif endif execute Function_Y2()Program II: if D > E then  execute Function_X1() execute Function_X2()endifexecute Function_Y1() execute Function_Y1() 
  • A. 

   נדרשים לפחות 3 מקרי בדיקה להשיג 100% כיסוי משפטים (statement coverage) לקטע I

  • B. 

   נדרשים לפחות 3 מקרי בדיקה להשיג 100% כיסוי החלטות (decision coverage) לקטע I

  • C. 

   נדרשים לפחות 2 מקרי בדיקה (test case) להשיג 100% כיסוי משפטים (statement coverage) לקטע II

  • D. 

   נדרשים לפחות 2 מקרי בדיקה להשיג 100% כיסוי החלטות (decision coverage) לקטע II

 • 17. 
  •בודקת מנוסה התבקשה לבצע בדיקות מבוססות-ניסיון בתוכנה למשך יום אחד. הבודקת הכינה רשימת פגמים שחזרו על עצמם בבדיקות קודמות, ואשר היתה בטוחה שלפחות חלקם יחזרו גם הפעם, וחקרה אם אכן כך אירע.–איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר:
  • A. 

   פרק הזמן המינימלי היעיל לבדיקות מבוססות-ניסיון הוא שבוע

  • B. 

   הבודקת ביצעה בדיקות חוקרות

  • C. 

   הבודקת ביצעה ניחוש טעויות

  • D. 

   הבודקת ביצעה בדיקות חוקרות, אך לא בדיקות מבוססות-ניסיון

 • 18. 
  •מנהלת בדיקות הכינה תכנית בדיקות לתוכנה של קביעת תורים למרפאות. לשם כך היא חקרה את נוהל הזמנת התורים ואישורם, וכן את מיגוון הגילים והמחלות של הפונים, והתמחויות הרופאים השונים, ובהתאם לכך תיכננה בקפידה את הבדיקות.–איזה מהמשפטים הבאים מתאר באופן הנכון ביותר את פעולתה:
  • A. 

   המנהלת שילבה טכניקה רפואית עם הרגולציה של רשויות הבריאות

  • B. 

   המנהלת שילבה טכניקה מונחית תהליך עם טכניקה מונחית נתונים

  • C. 

   המנהלת שילבה בדיקות חוקרות עם טכניקות לתקנים רפואיים

  • D. 

   המנהלת הכינה נוהל בדיקות המבוסס על תקנים רפואיים

Back to Top Back to top