ข้อสอบ ชุด 4 เอกวิทยาศาlตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา

14 Questions | Total Attempts: 189

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 4 l

ข้อสอบ ชุด 4 เอกวิทยาศาlตร์ ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโลก
  • A. 

   เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สาม

  • B. 

   มีพื้นน้ำ 2 ส่วน หรือ 71% และมีพื้นดิน 1 ส่วน

  • C. 

   ดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารมีเพียงดวงเดียว

  • D. 

   แกนโลกจะเอียง 23.5 องศา

 • 2. 
  Magma พบได้ที่ชั้นใดของโลก
  • A. 

   Crust

  • B. 

   Mantle

  • C. 

   Outer core

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  บรรยากาศตั้งแต่ชั้นใดเป็นต้นไปที่ไม่เหมาะกับมนุษย์
  • A. 

   โทรโพสเฟียร์

  • B. 

   สตาร์โตวเฟียร์

  • C. 

   มีโซสเฟียร์

  • D. 

   ไอโอโนสเฟียร์

 • 4. 
  นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส  กล่าวว่าสิ่งใดคือศูนย์กลางของจักรวาล
  • A. 

   ดวงอาทิตย์

  • B. 

   โลก

  • C. 

   ดวงดาว

  • D. 

   ไม่มี

 • 5. 
  หน่วยของระยะทางในดาราศาสตร์ คือ ปีแสง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   อัตราเร็วแสงที่มีค่า 299,792.45 กิโลเมตร/วินาที

  • B. 

   9.46 x 10 ยกกำลัง 10

  • C. 

   9.4607e12 กิโลเมตร

  • D. 

   หน่วยดาราศาสตร์ = 0.30660 พาร์เซก

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   กลางวันกลางคืน เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง

  • B. 

   ฤดูกาล เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองในขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

  • C. 

   น้ำขึ้นน้ำลง เกิดจากแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

  • D. 

   ข้างขึ้นข้างแรม เกิดจากดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง

 • 7. 
  ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรงกลาง เรียกว่า
  • A. 

   จันทรุปราคา

  • B. 

   สุริยุปราคาเต็มดวง

  • C. 

   สุริยุปราคาบางส่วน

  • D. 

   สุริยุปราคาวงแหวน

 • 8. 
  เรียงลำดับดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและไกลมากที่สุดตามลำดับได้ถูกต้อง
  • A. 

   ดาวพุธ - ดาวศุกร์ - ดาวโลก - ดาวอังคาร - ดาวพฤหัส - ดาวเสาร์ - ดาวยูเรนัส - ดาวเนปจูน - ดาวพลูโต

  • B. 

   ดาวพลูโต - ดาวพุธ - ดาวศุกร์ - ดาวโลก - ดาวอังคาร - ดาวพฤหัส - ดาวเสาร์ - ดาวยูเรนัส - ดาวเนปจูน

  • C. 

   ดาวศุกร์ - ดาวศุกร์ - ดาวโลก - ดาวอังคาร - ดาวพฤหัส - ดาวเสาร์ - ดาวยูเรนัส - ดาวเนปจูน - ดาวพลูโต

  • D. 

   ดาวศุกร์ - ดาวเสาร์- ดาวโลก - ดาวอังคาร - ดาวพฤหัส - ดาวยูเรนัส - ดาวเนปจูน - ดาวพลูโต

 • 9. 
  ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า Titan  อยู่ที่ดาวเคราะห์ใด
  • A. 

   Mercury

  • B. 

   Venus

  • C. 

   Saturn

  • D. 

   Jupiter

 • 10. 
  มีลักษณะและองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดในระบบสุริยะ
  • A. 

   ดาวเคราะห์น้อย

  • B. 

   Mars

  • C. 

   Jupiter

  • D. 

   Neptune

 • 11. 
  Solar Nebular เป็นทฤษฎีของใคร
  • A. 

   จอร์ช ไซมอน โอห์ม

  • B. 

   โครอล วอน เวียร์เซกเกอร์

  • C. 

   ไซมอน ลาเพลส

  • D. 

   นิวตัน

 • 12. 
  ข้อใดเรียงลำดับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ปัญหา - สังเกตุ - สมมติฐาน - รวบรวมข้อมูล - สรุป

  • B. 

   สังเกตุ - ปัญหา - รวบรวมข้อมูล - สมมติฐาน - สรุป

  • C. 

   สังเกตุ - สรุป -สมมติฐาน - รวบรวมข้อมูล - สรุป

  • D. 

   สังเกตุ - ปัญหา - สมมติฐาน -รวบรวมข้อมูล - สรุป

 • 13. 
  หากท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์เมื่อทำการศึกษาหาความรู้แล้วพบว่าข้อสรุปไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ท่านจะทำอย่างไร
  • A. 

   สรุปแล้วศึกษาเรื่องใหม่

  • B. 

   ตั้งสมมติฐานใหม่

  • C. 

   ศึกษาผลการสำรวจหรือทดลองใหม่

  • D. 

   สอบถามผู้รู้เพื่อการยืนยันข้อมูล

 • 14. 
  13 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศษสตร์ ข้อใดเรียงลำดับไม่ถูกต้อง
  • A. 

   สังเกตุ - การวัด - การจำแนกประเภท

  • B. 

   ความสัมพันธ์ - คำนวณ - สื่อสาร

  • C. 

   ลงความเห็น - พยากรณ์ - ตั้งสมมติฐาน

  • D. 

   ควบคุมตัวแปร - ทดลอง - กำหนดนิยาม

Back to Top Back to top