ניהול תוכנה, פרק 3

24 | Total Attempts: 230

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 , 3

שאלות למבחן ממצגת 3


Questions and Answers
 • 1. 
  בתוכנה פיננסית ישנה דרישה לאפשר המרה בין כל סוגי המטבעות העיקריים. במפרט הדרישות פורטו המטבעות אותם יש להמיר, אבל נשמט בטעות מטבע האירו, ולפיכך גם לא הוכנסה לתוכנה אפשרות המרה לאירו. לאיזה סוג בדיקה הסיכוי הטוב ביותר לגלות פגם זה בהקדם?
  • A. 

   בדיקה דינמית בה ייבדקו כל סוגי ההמרה שהתוכנה מאפשרת

  • B. 

   בדיקה סטטית של סקירת מפרט הדרישות מול הדרישות העיליות

  • C. 

   סקירת הקוד אשר תבדוק מראש את כל סוגי ההמרה שבתוכנה

  • D. 

   בדיקה אוטומטית של המרות בין כל צרופי המטבעות האפשריים בתוכנה

 • 2. 
  איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר לגבי מה שסוגי הבדיקות השונים מגלים באופן ישיר:
  • A. 

   בדיקות סטטיות מגלות כשלים, ובדיקות דינמיות מגלות טעויות

  • B. 

   בדיקות סטטיות מגלות אירועים, ובדיקות דינמיות מגלות פגמים

  • C. 

   בדיקות סטטיות מגלות פגמים, ובדיקות דינמיות מגלות אירועים

  • D. 

   בדיקות סטטיות מגלות שגיאות, ובדיקות דינמיות מגלות באגים

 • 3. 
  איזה מההיגדים הבאים נכון לגבי סקירות, בדיקות סטטיות ובדיקות דינמיות: I.    סקירות כוללות את כל הבדיקות הסטטיות לסוגיהן, אך לא להיפךII.   בדיקות דינמיות מזהות את הפגמים הגורמים לכשליםIII.  פגמים בדרישות מתגלים ביתר קלות בבדיקות דינמיותIV.  בדיקות סטטיות מגלות פגמים בשלב מוקדםV.   בדיקות סטטיות ודינמיות משלימות אלה את אלה
  • A. 

   I, II, III

  • B. 

   IV, V

  • C. 

   II, III, V

  • D. 

   I, IV

 • 4. 
  איזה מההיגדים הבאים נכון:
  • A. 

   סקירה היא תמיד רשמית

  • B. 

   סקירה זהה לביקורת

  • C. 

   ביקורת היא רשמית וסקירה איננה רשמית

  • D. 

   ביקורת היא סקירה רשמית

 • 5. 
  ​איזה מההיגדים הבאים נכון:
  • A. 

   סקירה רשמית מיועדת לאתר ולטפל במי שאחראים לפגמים

  • B. 

   סקירה רשמית מאופיינת בנהלים ודרישות מתועדים

  • C. 

   סקירה בלתי רשמית מאופיינת בנהלים ודרישות מתועדים

  • D. 

   סקירה רשמית מאופיינת בהסקת מסקנות אישיות

 • 6. 
  לקראת ביצוע סקירה רשמית נדרשנו להכין מראש את כל החומר ואת חלוקת התפקידים.– לאחר מכן התחלנו בסקירה ומצאנו בישיבות הראשונות פגמים רבים. כשהפגמים התחילו להתמעט והרגשנו שמיצינו, סיימנו את הסקירה.– כיצד ניתן להגדיר את התהליך מבחינת אמות מידה לכניסה וליציאה?
  • A. 

   בתהליך הוגדרו היטב אמות המידה לכניסה ואמות מידה ליציאה

  • B. 

   בתהליך הוגדרו היטב אמות מידה לכניסה, ובמידה מסויימת ליציאה

  • C. 

   בתהליך הוגדרו אמות מידה לכניסה, אך לא אמות מידה ליציאה

  • D. 

   אמות מידה לכניסה וליציאה נוגעות רק לבדיקות דינמיות , לא לסקירות

 • 7. 
  בתכנון סקירה רשמית יש לבצע, בין היתר:
  • A. 

   חלוקת תפקידים והגדרת אמות מידה לכניסה (בלבד)

  • B. 

   הגדרת אמות מידה לכניסה (בלבד) ווידוא שעומדים בהן

  • C. 

   הגדרת אמות מידה לכניסה וליציאה, ובחירת המסמכים שייסקרו

  • D. 

   הגדרת אמות מידה לכניסה (בלבד), ובחירת המסמכים שייסקרו

 • 8. 
  סקירה רשמית כוללת, בין היתר:
  • A. 

   הכנת רשימת פגמים אפשריים ורישום פגמים, אך לא תיקונם

  • B. 

   הכנת רשימת פגמים אפשריים, רישום פגמים, וגם תיקונם

  • C. 

   רישום פגמים, אך לא תיקונם, ואיסוף מדדים

  • D. 

   רישום פגמים וגם תיקונם, אך לא איסוף מדדים

 • 9. 
  סקירה רשמית כוללת את הפעילויות הבאות
  • A. 

   תכנון, התנעה, הכנה אישית, הערכה ורישום התוצאות, תיקונים, מעקב

  • B. 

   תכנון, הערכה ורישום של תוצאות, תיקונים, מעקב, מסקנות אישיות

  • C. 

   תכנון, התנעה, הכנה אישית, הערכה ורישום של תוצאות, סיכום כללי

  • D. 

   תכנון, התנעה, הכנה אישית, הערכה ורישום של תוצאות, מעקב אישי

 • 10. 
  איזו מהפעולות הבאות אינה נדרשת בסקירה רשמית:– תכנון, לרבות אמות מידה לכניסה וליציאה; התנעה כולל הפצת מסמכים; הכנה אישית כולל רשימה של פגמים פוטנציאליים; רישום תוצאות הישיבה כולל פגמים והמלצות; תיקון הפגמים; מעקב ובדיקת אמות המידה ליציאה.
  • A. 

   הפצת מסמכים

  • B. 

   הכנת רשימה של פגמים פוטנציאליים

  • C. 

   תיקון הפגמים

  • D. 

   כל הפעולות שנזכרו נדרשות

 • 11. 
  איזה מהבאים הוא מדד רלוונטי בתחום הבדיקות:
  • A. 

   רשימת באגים

  • B. 

   מידת הביצוע של מקרי בדיקה

  • C. 

   מידת ההצלחה של מקרי בדיקה

  • D. 

   כל התשובות נכונות

 • 12. 
  בסקירה רשמית:
  • A. 

   המנהל מבצע את ניהול הישיבה

  • B. 

   המתאם מבצע את הקצאת הזמן בלו"ז הפרויקט

  • C. 

   הרשם מתעד את הבעיות שהועלו

  • D. 

   המחבר כותב את דו"ח הסיכום

 • 13. 
  הובלתי סקירה של מסמך, כולל תכנון הסקירה, ניהול הישיבה, ומעקב (follow up) לאחר הישיבה. מי אני?
  • A. 

   מנהל (manager)

  • B. 

   מתאם (moderator)

  • C. 

   מחבר (author)

  • D. 

   רשם (scribe)

 • 14. 
  במהלך סקירת מסמך כתבתי את כל התיעוד. מי אני?
  • A. 

   מנהל (manager)

  • B. 

   מתאם (moderator)

  • C. 

   מחבר (author)

  • D. 

   רשם (scribe)

 • 15. 
  בדיון מודרך ביצע המחבר את הפעולות הבאות:– הנחה את הדיון, רשם את מהלכו, סיים את הדיון כשמצא לנכון וללא אמות מידה ליציאה, והכין דוח סקירה.– איזו פעולה שביצע אינה מומלצת?
  • A. 

   אסור שהמחבר ינחה סקירה על עבודתו

  • B. 

   אם צריך רשם, מוטב שלא יהיה המחבר

  • C. 

   בכל סקירה יש להגדיר אמות מידה ליציאה (סיום)

  • D. 

   את דו"ח הסקירה צריך להכין רשם

 • 16. 
  סקירה טכנית היא:
  • A. 

   תמיד רשמית

  • B. 

   תמיד בלתי רשמית

  • C. 

   כוללת מציאת פגמים וקבלת החלטות

  • D. 

   כוללת מדדים טכניים מפורטים

 • 17. 
  ביקורת היא, בין היתר:I.   סוג של סקירת עמיתיםII.  בלתי פורמליתIII. כוללת מתאם שאינו המחברIV. כוללת כתיבת דו"חV.  כוללת מעקב
  • A. 

   I, II, IV, V

  • B. 

   I, III, IV, V

  • C. 

   I, II, III

  • D. 

   II, III, IV

 • 18. 
  בין הגורמים התורמים להצלחת סקירות ניתן למנות את:I.  קיימים יעדים ברורים ומוגדרים מראשII. הבודקים נתפשים כמי שמביאים ערך מוסףIII. פגמים המתגלים והאחראים להם מטופלים בחומרהIV. המחבר יתכונן היטב, בידיעה שקידומו תלוי בכךV.  דגש על למידה ועל שיפור תהליכים
  • A. 

   I, II, III

  • B. 

   II, III, IV

  • C. 

   III, IV, V

  • D. 

   I, II, V

 • 19. 
  איזה מההיגדים הבאים נכון לגבי ניתוח סטטי:
  • A. 

   מגלה כשלים אך לא פגמים

  • B. 

   מבוסס על ניתוח סטטי של הדרישות

  • C. 

   עשוי לגלות חוסר עקביות בתוכנה

  • D. 

   מתבצע על תוצאות ניתוח דינמי

 • 20. 
  מורכבות ציקלומטית היא:
  • A. 

   המספר המירבי של פקודות והחלטות

  • B. 

   המספר המירבי של נתיבים לינאריים ועצמאיים

  • C. 

   סך כל הקצוות, הצמתים והחלקים המנותקים בגרף

  • D. 

   המספר המירבי של רכיבי התוכנה

 • 21. 
  איזה מההיגדים הבאים נכון לגבי כלים לניתוח סטטי:I.   משמשים בעיקר את מחברי המסמכים ואת הבודקיםII.  משמשים בעיקר את המעצבים והמפתחיםIII. עשויים לגלות קוד מת ו/או לוגיקה שגויהIV. עשויים לגלות אי התאמה לדרישות הפונקציונליותV.  עשויים לגלות אי התאמה לנהלי התכנות
  • A. 

   I, IV, V

  • B. 

   II, III, IV

  • C. 

   III, IV, V

  • D. 

   II, III, V

 • 22. 
  מה מהבאים נכון לגבי ניתוח סטטי:
  • A. 

   חושף כשלים ולא פגמים

  • B. 

   חושף פגמים ולא כשלים

  • C. 

   חושף אירועים ולא כשלים

  • D. 

   חושף כשלים ולא אירועים

 • 23. 
  ניתחנו את הקוד על ידי הרצת כלי הבודק אותו. מה ביצענו?
  • A. 

   ניתוח סטטי ולא דינמי

  • B. 

   ניתוח דינמי ולא סטטי

  • C. 

   גם ניתוח דינמי וגם ניתוח סטטי

  • D. 

   לא ניתוח סטטי ולא ניתוח דינמי

 • 24. 
  בדקנו את הדרישות של מערכת מסויימת ולאחר מכן בדקנו כיצד הן מתקיימות בעת הפעלת המערכת. מה שביצענו הוא:
  • A. 

   בדיקות סטטיות

  • B. 

   בדיקות דינמיות

  • C. 

   בדיקות דינמיות ולאחריהן סטטיות

  • D. 

   בדיקות סטטיות ולאחריהן דינמיות

Back to Top Back to top