ข้อสอบ ความรรอบรู้ ชุด 350 โครงการไทยนิยม

7 Questions | Total Attempts: 754

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  350

ข้อสอบ  ภาค กข ความรอบรู้ ชุด 350 โครงการไทยนิยม โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com ใช้พัฒนาความรู้และเตรีย สอบราชการ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และอื่น 


Questions and Answers
 • 1. 
  โครงการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน มีชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   นิยมไทย ยั่งยืน

  • B. 

   ไทยนิยม ไทยยั่งยืน

  • C. 

   ไทยยั่งยืน นิยมไทย

  • D. 

   ไทยนิยม ยั่งยืน

 • 2. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโครงการไทยนิยมของรัฐบาล
  • A. 

   3 คณะ 4 ส่วน 6 ภาค 9 กรอบงาน

  • B. 

   4 คณะ 3 ส่วน 5 ภาค 10 กรอบงาน

  • C. 

   4 คณะ 5 ส่วน 6 ภาค 9 กรอบงาน

  • D. 

   3 คณะ 4 ส่วน 4 ภาค 10 กรอบงาน

 • 3. 
  หใดสำคัญที่สุดในโครงการไทยนิยมของรัฐบาล
  • A. 

   คนไทยไม่ทิ้งกัน

  • B. 

   สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง

  • C. 

   วิถีไทยวิถีพอเพียง

  • D. 

   รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโครงการไทยนิยม
  • A. 

   สร้างจิตสำนึกรักในความเป็นไทยและพัฒนาก้าวไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

  • B. 

   พัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง

  • C. 

   สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน

  • D. 

   บูรณาการการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ

 • 5. 
  กลไกการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมในข้อใดเกี่ยวข้องกับ บวร มากที่สุด
  • A. 

   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

  • B. 

   คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับอำเภอ/จังหวัด

  • C. 

   ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

  • D. 

   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายโครงการไทยนิยมของรัฐบาล
  • A. 

   77 จังหวัด

  • B. 

   878 อำเภอ

  • C. 

   7,463 ตำบล/เทศบาล

  • D. 

   81,084 หมู่บ้าน/ชุมชน

 • 7. 
  กทรวงหลักที่รับผิดชอบโครงการไทยนิยมฯ ของรัฐบาลคือข้อใด
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   กระทรวงมหาดไทย

  • C. 

   กระทรวงเกษตรและดิจิทัล

  • D. 

   กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Back to Top Back to top