ข้อสอบ อ.นิกร ชุด 344 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

10 Questions | Total Attempts: 804

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 . 344 2562

ข้อสอบภาค กขค ชุด 344 พระราชพิธีและคราสัญล กษณ์บรมราชาภิเษก  2562 โดย อ./ผอ.นิกร ติวสอบดอทคอม 


Questions and Answers
 • 1. 
  กำหนดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   6 เมษายน ที่จะมีพลีกรรม ตักน้ำทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

  • B. 

    4 พฤษภาคม ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิ เฉลิมพระแท่นบรรจถรณ์

  • C. 

   2 พฤษภาคม เชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง ประกาศการบรมราชาภิเษก โดยจะมีคณะรัฐมนตรีร่วมด้วย

  • D. 

   6 พฤษภาคม เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้า

 • 2. 
  อยู่ตรงกลาง พื้นอักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป็นสีของวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร คือส่วนใดของตราสัญลักษณ์
  • A. 

   พระมหาพิชัยมงกฎ 

  • B. 

   อักษรพระปรมาภิไธย

  • C. 

   พระแสงขรรค์ชัยศรี

  • D. 

   ธารพระกร

 • 3. 
  อักษรพระปรมาภิไธย ในตราสัญลักษณ์ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   มปร

  • B. 

   พปร

  • C. 

   วปร

  • D. 

   มปร

 • 4. 
  สีซึ่งเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ ในตราสัญ,ักษณ์คือข้อใด
  • A. 

   เหลือง

  • B. 

   ทอง

  • C. 

   น้ำเงินเข้ม

  • D. 

   แสด

 • 5. 
  ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชน
  • A. 

   สีน้ำเงิน

  • B. 

   สีเหลือง

  • C. 

   สีทอง

  • D. 

   สีแดง

 • 6. 
  ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงข้อใด
  • A. 

   พระแสงขรรค์ชัยศรี

  • B. 

   พระมหาพิชัยมงกฎ

  • C. 

   พระแส้จามรีกับพัดวาลวิชนี 

  • D. 

   ฉลองพระบาทเชิงงอน

 • 7. 
   ทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภยันตราย 
  • A. 

   พระแสงขรรค์ชัยศรี 

  • B. 

   พระแส้จามรีกับพัดวาลวิชนี

  • C. 

   ฉลองพระบาทเชิงงอน

  • D. 

   พระมหาพิชัยมงกฎ

 • 8. 
  ทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ 
  • A. 

   พระมหาพิชัยมงกฎ

  • B. 

   พระแสงขรรค์ชัยศรี 

  • C. 

   ฉลองพระบาทเชิงงอน 

  • D. 

   พระแส้จามรีกับพัดวาลวิชนี

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   สีทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชน 

  • B. 

   พระมหาพิชัยมงกฎ หมายถึง ทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภยันตราย 

  • C. 

   ธารพระกร หมายถึง ทรงดำรงราชธรรมเพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคง

  • D. 

   ฉลองพระบาทเชิงงอน หมายถึง ทรงทำนุบำรุงปวงประชาทั่วรัฐสีมาอาณาจักร 

 • 10. 
  สิ่งที่ไม่อนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับคือข้อใด
  • A. 

   แก้วน้ำ

  • B. 

   อาคาร

  • C. 

   สิ่งของเล่น

  • D. 

   หมวก

Back to Top Back to top