ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 339 นโยบาย จุดเน้น การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 โดย อ./ผอ.นิกร ติวสอบดอทคอม

9 Questions | Total Attempts: 231

SettingsSettingsSettings
  339   2563 ./. - Quiz

ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 339 นโยบาย จุดเน้น การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 โดย อ./ผอ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีห้องสอบเสมือนจริ + สรุปเนื้อหา + เฉลย มากกว่า 1,000 ชุด ครบ ภาค กขค www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา รมว.ศธ.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
  • A. 

   การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อสังคมไทย

  • B. 

   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 

  • C. 

    ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • D. 

   การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน

 • 2. 
  นโยบายหรือกิจกรรมในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นมากที่สุด
  • A. 

   STEM

  • B. 

   Lifelong Learning

  • C. 

   Up-Skills

  • D. 

   E-learning/Teaching  Resources Platform

 • 3. 
  นโยบาย Coding เริ่มตั้งแต่ระดับใดทางการศึกษา
  • A. 

   ปฐมวัย

  • B. 

   ประถมศึกษา

  • C. 

   อาชีวศึกษา

  • D. 

   อุดมศึกษา

 • 4. 
  หลักการที่สำคัญที่สุดของจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือข้อใด
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   ประสิทธิภาพ

  • C. 

   คุณภาพและประสิทธิภาพ

  • D. 

   การบูรณาการ

 • 5. 
  จุดเน้นการศึกษาระดับก่อนอนุบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563
  • A. 

   STEM

  • B. 

   การประสานงานกับส่วนราชการและชุมชน

  • C. 

   สร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน

  • D. 

   พหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคล

 • 6. 
  STEM เป็นนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระดับใดมากที่สุด
  • A. 

   ก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ประถมศึกษา

  • C. 

   มัธยมศึกษา

  • D. 

   อาชีวศึกษา

 • 7. 
  จุดเน้นเรื่องใดไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด
  • A. 

   ภาษาแม่

  • B. 

   Active Learning

  • C. 

   1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

  • D. 

   Coding

 • 8. 
  มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ , มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรม เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเรียงลำดับได้ถูกต้องคือข้อใด
  • A. 

   ก่อนอนุบาล , มัธยมศึกษา

  • B. 

   อนุบาล , มัธยมศึกษา

  • C. 

   ประถมศึกษา , อาชีวศึกษา

  • D. 

   มัธยมศึกษา , อาชีวศึกษา

 • 9. 
  " มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตรมีงานทำ " คือจุดเน้นการศึกษาระดับใด
  • A. 

   ประถมศึกษา

  • B. 

   มัธยมศึกษา

  • C. 

   อาชีวศึกษา

  • D. 

   กศน.

Back to Top Back to top