ბიოქიმია - ლიპიდები (31-60)

30 | Total Attempts: 912

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბიოქიმია - ლიპიდები (31-60)

Questions and Answers
 • 1. 
  აცილ-CoA ენოილ-CoA ამ რეაქციას აკატალიზებს:
  • A. 

   აცილ-CoA დეჰიდროგენაზა;

  • B. 

   სუქცინატდეჰიდროგენაზა;

  • C. 

   აცილ-CoA -სინთეტაზა;

  • D. 

   ბეტა-ჰიდროქსიაცილ CoA-დეჰიდროგენაზა;

 • 2. 
  რამდენი მოლეკულა აცეტილ-CoA წარმოიქმნება პალმიტინმჟავას ბეტა-დაჟანგვისას?
  • A. 

   6

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   12

 • 3. 
  ბეტა–დაჟანგვის რამდენი აქტია საჭირო პალმიტინმჟავას დასაჟანგად?
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   10

  • D. 

   12

 • 4. 
  ATP-ის რამდენი მაკროერგული ბმის ჰიდროლიზია საჭირო აცილ-CoA სინთეტაზური რეაქციისათვის?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   6

 • 5. 
  რომელი ნაერთის სახით ჩაერთვება კრებსის ციკლში კენტნახშირბადატომიანი ცხიმოვანმჟავების ბეტა–დაჟანგვისას წარმოქმნილი პროპიონილ-CoA?
  • A. 

   აცეტილ-CoA

  • B. 

   ბუტირილ-CoA

  • C. 

   სუქცინილ-CoA

  • D. 

   ალფა-კეტოგლუტარატი

 • 6. 
  ცხიმოვანმჟავების ბიოსინთეზი იწყება:
  • A. 

   სუქცინილ-CoA დან

  • B. 

   აცეტილ-CoA დან

  • C. 

   აცეტოაცეტატიდან

  • D. 

   სუქცინატიდან

 • 7. 
  რომელი ნაერთი მონაწილეობს ციტოპლაზმაში ცხიმოვანმჟავების 2 ნახშირბადატომით დაგრძელებაში?
  • A. 

   ლაქტატი

  • B. 

   მალატი

  • C. 

   პროპიონატი

  • D. 

   მალონილ-CoA

 • 8. 
  რამდენი მოლეკულა აცეტილ-CoA არის საჭირო პალმიტინმჟავას სინთეზისათვის?
  • A. 

   6

  • B. 

   8

  • C. 

   10

  • D. 

   12

 • 9. 
  რამდენ მოლეკულა NADPHს აწვდის პალმიტინმჟავას ბიოსინთეზს პენტოზაფოსფატური ციკლი?
  • A. 

   3

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 10. 
  რომელი მადეკარბოქსილირებელი დეჰიდროგენაზა მონაწილეობს პალმიტინმჟავას ბიოსინთეზში?
  • A. 

   პირუვატდეჰიდროგენაზა

  • B. 

   იზოციტრატდეჰიდროგენაზა

  • C. 

   ალფა-კეტოგლუტარატდეჰიდროგენაზა

  • D. 

   მალიკ-ფერმენტი

 • 11. 
  აცეტილ-CoA კარბოქსილაზას კოფერმენტია:
  • A. 

   ბიოტინი

  • B. 

   B6

  • C. 

   TPP

  • D. 

   B2

 • 12. 
  რომელი ლიპოპროტეინია ApoC და ApoE-ს მომწოდებელი სრულფასოვანი ქილომიკრონების ფორმირებისათვის?
  • A. 

   LDL

  • B. 

   VLDL

  • C. 

   HDL

  • D. 

   IDL

 • 13. 
  რა არის დამახასიათებელი ლიპოპროტეინლიპაზასათვის?
  • A. 

   იგი ლოკალიზებულია HDL-ზე;

  • B. 

   იგი აქტივდება ჰეპარინით და ApoA-ით;

  • C. 

   მისი მოქმედებით ლიპოპროტეინებში შემავალი TGდან წარმოიქმნება გლიცეროლი და FFA

  • D. 

   მასზე ინსულინი არავითარ გავლენას არ ახდენს;

 • 14. 
  რომელ აპოლიპოპროტეინს შეიცავს ქილომიკრონის ნაშთი?
  • A. 

   ApoC და ApoE

  • B. 

   ApoB-48

  • C. 

   ApoC-I და ApoD

  • D. 

   ApoB-100

 • 15. 
  რომელ აპოლიპოპროტეინს შეიცავს “მოუმწიფებელი” VLDL?
  • A. 

   ApoB-100

  • B. 

   ApoA

  • C. 

   ApoE

  • D. 

   ApoD

 • 16. 
  რომელი აპოპროტეინების დამატებით ხდება VLDL-ის მომწიფება სისხლში?
  • A. 

   ApoB-100 და ApoC

  • B. 

   ApoC და ApoE

  • C. 

   ApoE და ApoA

  • D. 

   ApoC-I და ApoB-48

 • 17. 
  რომელი ლიპოპროტეინია ApoE და ApoC-ს წყარო სრულფასოვანი VLDL-ის მომწიფებისას?
  • A. 

   LDL

  • B. 

   ქილომიკრონი

  • C. 

   HDL

  • D. 

   IDL

 • 18. 
  რომელი ლიპოპროტეინია IDL-ის წინამორბედი?
  • A. 

   ქილომიკრონი

  • B. 

   VLDL

  • C. 

   HDL

  • D. 

   LDL

 • 19. 
  რომელი ლიპოპროტეინია ყველაზე მდიდარი ქოლესტეროლით?
  • A. 

   LDL

  • B. 

   HDL

  • C. 

   IDL

  • D. 

   VLDL

 • 20. 
  სად არ მიმდინარეობს გლიცეროლის დაჟანგვა?
  • A. 

   ღვიძლში

  • B. 

   ნაწლავებში

  • C. 

   სარძევე ჯირკვალში

  • D. 

   ცხიმოვან ქსოვილში

 • 21. 
  რომელი ნაერთის სახით ჩაერთვება გლიცეროლი გლიკოლიზში?
  • A. 

   პირუვატის

  • B. 

   დიჰიდროქსიაცეტონფოსფატის

  • C. 

   ლაქტატის

  • D. 

   ფოსფოენოლპირუვატის

 • 22. 
  რა გარდაქმნა უძღვის წინ გლიცეროლის გამოყენებას მეტაბოლურ გზებში?
  • A. 

   აცეტილირება

  • B. 

   ურიდილირება

  • C. 

   მეთილირება

  • D. 

   ფოსფორილირება

 • 23. 
  რომელი ფერმენტი ააქტივებს გლიცეროლს?
  • A. 

   გლიცეროლ-3-ფოსფატდეჰიდროგენაზა

  • B. 

   გლიცერალდეჰიდფოსფატდეჰიდროგენაზა

  • C. 

   გლიცეროლკინაზა

  • D. 

   ყველა მათგანი

 • 24. 
  რომელი ჰორმონი აძლიერებს ტრიაცილგლიცეროლების ბიოსინთეზსა და დეპონირებას?
  • A. 

   გლუკაგონი

  • B. 

   კორტიკოსტეროიდები

  • C. 

   თიროქსინი

  • D. 

   ინსულინი

 • 25. 
  ქოლესტეროლის ბიოსინთეზის პროცესი ლოკალიზებულია:
  • A. 

   ციტოზოლში

  • B. 

   მიტოქონდრიებში

  • C. 

   ბირთვში

  • D. 

   გოლჯის აპარატში

Back to Top Back to top