ข้อสอบ ชุด 319 จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว.ศธ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ โดย ติวสอบดอทคอม

10 Questions

Settings
Please wait...
 319 ..

Www.tuewsob.com ข้อสอบรับราชการ ภาค กข รอบรู้ ชุด 319  จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว.ศธ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม


Questions and Answers
 • 1. 
  จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ยึดสิ่งใด
  • A. 

   คสช.

  • B. 

   คณะรัฐมนตรี

  • C. 

   ยุทธศาสตร์ชาติ

  • D. 

   ASEAN

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
  • A. 

   การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

  • B. 

   ความมั่นคง

  • C. 

   การผลิต พัฒนากำลังคน

  • D. 

   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  • E. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค

 • 3. 
  จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ศึกษาธิการธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การผลิต พัฒนากำลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  • B. 

   ความมั่นคง

  • C. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  • D. 

   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • E. 

   การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

 • 4. 
  Thailand 4.0  เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายทางการศึกษาข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ความมั่นคง

  • B. 

   การผลิต พัฒนากำลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  • C. 

   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  • D. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  • E. 

   การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

 • 5. 
  กิจกรรมหรือโครงการใดแตกต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   ยกระดับภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0

  • B. 

   โรงงานเป็นโรงเรียน

  • C. 

   No Child Left Behind

  • D. 

   ผลิตกำลังคน รองรับ New S-Curve

  • E. 

   STEM Education

 • 6. 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวข้องกับนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ทางการศึกษาข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ความมั่นคง

  • B. 

   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  • C. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  • D. 

   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน ฯ

  • E. 

   การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

 • 7. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  โรงเรียน ICU เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  • B. 

   ความมั่นคง

  • C. 

   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  • D. 

   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน

  • E. 

   การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

 • 9. 
  ศึกษาธิการภาบนโยบายทางการศึกษาข้อใดมากที่สุดคและศึกษาธิการจังหวัดน่าจะเกี่ยวข้องกั
  • A. 

   การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

  • B. 

   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน

  • C. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค

  • D. 

   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  • E. 

   การผลิต พัฒนากำลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 • 10. 
  ข้อใดจับคู่ นโยบายการศึกษา และกิจกรรมไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ความมั่นคง : การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์

  • B. 

   การผลิต พัฒนากำลังคน ฯ : Boot Camp

  • C. 

   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

  • D. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค : Echo English

  • E. 

   การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ : บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็ก