ข้อสอบ ชุด 319 จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว.ศธ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ โดย ติวสอบดอทคอม

10 Questions | Total Attempts: 764

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 319 ..

Www.tuewsob.com ข้อสอบรับราชการ ภาค กข รอบรู้ ชุด 319  จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว.ศธ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม


Questions and Answers
 • 1. 
  จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ยึดสิ่งใด
  • A. 

   คสช.

  • B. 

   คณะรัฐมนตรี

  • C. 

   ยุทธศาสตร์ชาติ

  • D. 

   ASEAN

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
  • A. 

   การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

  • B. 

   ความมั่นคง

  • C. 

   การผลิต พัฒนากำลังคน

  • D. 

   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  • E. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค

 • 3. 
  จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ศึกษาธิการธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การผลิต พัฒนากำลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  • B. 

   ความมั่นคง

  • C. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  • D. 

   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • E. 

   การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

 • 4. 
  Thailand 4.0  เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายทางการศึกษาข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ความมั่นคง

  • B. 

   การผลิต พัฒนากำลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  • C. 

   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  • D. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  • E. 

   การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

 • 5. 
  กิจกรรมหรือโครงการใดแตกต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   ยกระดับภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0

  • B. 

   โรงงานเป็นโรงเรียน

  • C. 

   No Child Left Behind

  • D. 

   ผลิตกำลังคน รองรับ New S-Curve

  • E. 

   STEM Education

 • 6. 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวข้องกับนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ทางการศึกษาข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ความมั่นคง

  • B. 

   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  • C. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  • D. 

   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน ฯ

  • E. 

   การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

 • 7. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  โรงเรียน ICU เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  • B. 

   ความมั่นคง

  • C. 

   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  • D. 

   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน

  • E. 

   การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

 • 9. 
  ศึกษาธิการภาบนโยบายทางการศึกษาข้อใดมากที่สุดคและศึกษาธิการจังหวัดน่าจะเกี่ยวข้องกั
  • A. 

   การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

  • B. 

   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน

  • C. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค

  • D. 

   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  • E. 

   การผลิต พัฒนากำลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 • 10. 
  ข้อใดจับคู่ นโยบายการศึกษา และกิจกรรมไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ความมั่นคง : การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์

  • B. 

   การผลิต พัฒนากำลังคน ฯ : Boot Camp

  • C. 

   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

  • D. 

   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค : Echo English

  • E. 

   การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ : บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็ก

Back to Top Back to top