პათ. ანატომია - ანთება (31-72)

42 Questions | Total Attempts: 101

SettingsSettingsSettings
. - (31-72) - Quiz

თავი 5


Questions and Answers
 • 1. 
  რა მოვლენაა ტრანსციტოზი
  • A. 

   უჯრედთა მიგრაცია ენდოთელიოციტებს შორის;

  • B. 

   უჯრედის,ან მოლეკულის გავლა სხვა უჯრედის ციტოპლაზმაში;

  • C. 

   უჯრედის მოძრაობა ქიმიური გრადიენტის საწინაარმდეგოდ;

  • D. 

   დამაზიანებელი აგენტის შთანთქმის და განეიტრალების პროცესი;

 • 2. 
  რა არის უჯრედთა ქემოტაქსისი
  • A. 

   უჯრედთა მიგრაცია ენდოთელიოციტებს შორის;

  • B. 

   უჯრედის,ან მოლეკულის გავლა სხვა უჯრედის ციტოპლაზმაში;

  • C. 

   უჯრედის მოძრაობა ქიმიური გრადიენტის საწინაარმდეგოდ;

  • D. 

   დამაზიანებელი აგენტის შთანთქმის და განეიტრალების პროცესი;

 • 3. 
  რა მოვლენაა ფაგოციტოზი
  • A. 

   უჯრედთა მიგრაცია ენდოთელიოციტებს შორის;

  • B. 

   უჯრედის,ან მოლეკულის გავლა სხვა უჯრედის ციტოპლაზმაში;

  • C. 

   უჯრედის მოძრაობა ქიმიური გრადიენტის საწინაარმდეგოდ;

  • D. 

   დამაზიანებელი აგენტის შთანთქმის და განეიტრალების პროცესი;

 • 4. 
  რა არის ოპსონიზაცია
  • A. 

   უჯრედთა მიგრაცია ენდოთელიოციტებს შორის;

  • B. 

   უჯრედის,ან მოლეკულის გავლა სხვა უჯრედის ციტოპლაზმაში;

  • C. 

   მიკროორგანიზმების შეფუთვა ცილებით;

  • D. 

   დამაზიანებელი აგენტის შთანთქმის და განეიტრალების პროცესი;

 • 5. 
  რომელია ფაგოციტოზის პროცესის სწორი თანამიმდევრობა:
  • A. 

   ა) ამოცნობა და დაკავშირება, ბ) შთანთქმა, გ) შთანთქმული ნაწილაკების მონელება;

  • B. 

   ა) შთანთქმა, ბ) ამოცნობა, გ) შთანთქმული ნაწილაკების ელიმინაცია;

  • C. 

   ა) ოპსონიზაცია, ბ) ამოცნობა, გ) ადჰეზია;

  • D. 

   ა) მოკვდინება, ბ) ოპსონიზაცია, გ) ადჰეზია და შთანთქმა;

  • E. 

   ა) მონელება, ბ) შთანთქმა, გ) ადჰეზია

 • 6. 
  რა პროცესებია საჭირო იმისათვის, რომ მოხდეს ფაგოციტების მიერ მიკროორგანიზმების უკეთ ამოცნობა მიკრობის მოკვდინება;
  • A. 

   ოპსონიზაცია;

  • B. 

   მიკრობების მცირე ნაწილებად ფრაგმენტაცია;

  • C. 

   მიკრობების ლიზისი;

  • D. 

   მიკრობების მედიატორებით გააქტივება;

 • 7. 
  ქემოტაქსისის გამომწვევ ფაქტორებს ეწოდება:
  • A. 

   მეორადი მესენჯერები;

  • B. 

   ქემოატრაქტანტები;

  • C. 

   ამპლიფიკატორები;

  • D. 

   მესენჯერები;

  • E. 

   ოპსონინები

 • 8. 
  ეგზოგენურ ქემოატრაქტანტებს მიეკუთვნება:
  • A. 

   კომპლემენტის კომპონენტი- C5a, ლეიკოტრიენი4,ციტოკინები (მაგ. I -8);

  • B. 

   იმუნოგლობულინები E,G,M;

  • C. 

   შრატის ცილები, ალბუმინები, გლობულინები, ფიბრინოგენი;

  • D. 

   ბაქტერიული პროდუქტები: პეპტიდები და ლიპიდები;

  • E. 

   იმუნოგლობულინები, ალბუმინი, აქტინი და მიოზინი

 • 9. 
  ენდოგენურ ქემოატრაქტანტებს მიეკუთვნება:
  • A. 

   იმუნოგლობულინები E,G ,M;

  • B. 

   კომპლემენტის კომპონენტი- C5a, ლეიკოტრიენი B4,ციტოკინები (მაგ. IL-8);

  • C. 

   შრატის ცილები, ალბუმინები, გლობულინები, ფიბრინოგენი;

  • D. 

   ბაქტერიული პროდუქტები: პეპტიდები და ლიპიდები;

  • E. 

   იმუნოგლობულინები, ალბუმინი, აქტინი და მიოზინი

 • 10. 
  ბაქტერიოციდის მექანიზმებია:
  • A. 

   პირდაპირი და არაპირდაპირი;

  • B. 

   ჟანგბადდამოკიდებული და ჟანგბადდამოუკიდებელი;

  • C. 

   სრული და არასრული;

  • D. 

   იმუნური და ტოქსიური;

  • E. 

   რეგიონული და სისტემური

 • 11. 
  BPI და MBP- ცილები მონაწილეობენ:
  • A. 

   ჟანგბადდამოკიდებულ ბაქტერიოციდში;

  • B. 

   ჟანგბადდამოუკიდებულ ბაქტერიოციდში;

  • C. 

   ქემოტაქსისის პროცესში;

  • D. 

   მიელოპეროქსიდაზა-ჰალოიდურ ბაქტერიოციდში;

  • E. 

   მიელოპეროქსიდაზა-დამოკიდებულ ბაქტერიოციდში

 • 12. 
  რომელი ჰალოგენის თანაარსებობა არის აუცილებელი მიელოპეროქსიდაზა-დამოკიდებული ბაქტერიოციდის რეალიზაციისათვის
  • A. 

   Br;

  • B. 

   F;

  • C. 

   Cl;

  • D. 

   I;

  • E. 

   Br, F, I

 • 13. 
  მიკროორგანიზმების ჟანგბად-დამოუკიდებელი მოკვდინება ხორციელდება (აღნიშნეთ ყველაზე სრული პასუხი):
  • A. 

   მხოლოდ მიელოპეროქსიდაზა დამოკიდებელი სისტემით;

  • B. 

   მხოლოდ მიელოპეროქსიდაზა დამოუკიდებელი სისტემით;

  • C. 

   BPI, MBP-ცილებით , ლიზოციმით, ლაქტიფერინით;

  • D. 

   მიელოპეროქსიდაზა-დამოკიდებული და ჟანგბად-დამოკიდებული სისტემით;

  • E. 

   მხოლოდ ლიზოციმით და ლაქტოფერინით

 • 14. 
  ანთების უჯრედული წარმოშობის მედიატორებია:
  • A. 

   კომპლემენტის სისტემა;

  • B. 

   კინინების სისტემა;

  • C. 

   შედედების (ფიბრინოლიზური) სისტემა;

  • D. 

   იმუნოგლობულინები, ალბუმინები;

  • E. 

   ჰისტამინი, სეროტონინი, არაქიდონის მჟავას მეტაბოლიტები, ;

 • 15. 
  ანთების პლაზმური წარმოშობის მედიატორებია:
  • A. 

   კომპლემენტის სისტემა, კინინების სისტემა, შედედების (ფიბრინოლიზური) სისტემა;

  • B. 

   პროსტაგლანდინები, ჰისტამინი

  • C. 

   ლეიკოტრიენები, სეროტონინი

  • D. 

   თრომბოციტების გამააქტივებელი ფაქტორი;

  • E. 

   ციტოკინები, ლიზოსიმური ფერმენტები;

 • 16. 
  ანთების წინასწარ წარმოქმნილი (უჯრედში არსებული) მედიატორებია:
  • A. 

   კომპლემენტის სისტემა, კინინების სისტემა, შედედების (ფიბრინოლიზური) სისტემა;

  • B. 

   პროსტაგლანდინები, თრომბოქსანი, ლეიკოტრიენები,ლიპოქსინები

  • C. 

   ჰისტამინი, სეროტონინი

  • D. 

   თრომბოციტების გამააქტივებელი ფაქტორი;

  • E. 

   ციტოკინები, ლიზოსიმური ფერმენტები;

 • 17. 
  ანთების ახლად წარმოქმნილი (დე ნოვო-სინთეზირებული) მედიატორებია:
  • A. 

   კომპლემენტის სისტემა, კინინების სისტემა, შედედების (ფიბრინოლიზური) სისტემა;

  • B. 

   პროსტაგლანდინები, თრომბოქსანი, ლეიკოტრიენები, ლიპოქსინები

  • C. 

   ჰისტამინი, სეროტონინი

  • D. 

   თრომბოციტების გამააქტივებელი ფაქტორი;

  • E. 

   ციტოკინები, ლიზოსიმური ფერმენტები;

 • 18. 
  მედიატორები უჯრედზე მოქმედებენ:
  • A. 

   მათზე არსებულ რეცეპტორებზე;

  • B. 

   მემბრანის დაზიანებულ უბანზე;

  • C. 

   ციტოლემის ლიპოპროტეიდულ კომპლექსებზე;

  • D. 

   მიკროხაოებზე;

  • E. 

   მათზე არსებულ იმუნურ კომპლექსებზე;

 • 19. 
  ანთების უბანში ერთი სახის უჯრედების შეცვლა _ მეორეთი განპირობებულია:
  • A. 

   უჯრედების აპოპტ;ოზის გაძლიერებით;

  • B. 

   უჯრედების შემცირებით ანთების კერაში;

  • C. 

   მედიატორების მოქმედებით;

  • D. 

   ნეკროზული უბნების ფორმირებით;

  • E. 

   ეგზოგენური ფაქტორებით

 • 20. 
  უპირატესად სად ვითარდება კატარული ანთება:
  • A. 

   ლორწოვან გარსებზე, ლორწოს ჰიპერსეკრეციით;

  • B. 

   სეროზულ ღრუებში, კანში;

  • C. 

   სხეულის ღრუებში, თავის ტვინის გარსებში;

  • D. 

   შინაგან ორგანოებში, კანში;

  • E. 

   ყველა პასუხი სწორია

 • 21. 
  რით ხასიათდება ფსევდომემბრანული ანთება:
  • A. 

   სისხლმილების დაზიანებითა და ერითროდიაპედეზით;

  • B. 

   ლორწოვანი გარსების ფიბრინულ-ნეკროზული ანთებით;

  • C. 

   კაპსულით შემოსაზღვრული ჩირქოვანი ანთებით;

  • D. 

   დიფუზურად გავრცელებადი ჩირქოვანი ანთებით;

  • E. 

   ორგანოს,ან ქსოვილის დისცირკულაციური ნეკროზით

 • 22. 
  რით ხასიათდება ჰემორაგიული ანთება:
  • A. 

   სისხლმილების დაზიანებითა და ერითროდიაპედეზით;

  • B. 

   ლორწოვანი გარსების ანთებით, ლორწოს ჰიპერსეკრეციით;

  • C. 

   კაპსულით შემოსაზღვრული ჩირქოვანი ანთებით;

  • D. 

   დიფუზურად გავრცელებადი ჩირქოვანი ანთებით;

  • E. 

   ორგანოს, ან ქსოვილის დისცირკულაციური ნეკროზით

 • 23. 
  რით ხასიათდება აბსცესი:
  • A. 

   სისხლმილების დაზიანებითა და ერითროდიაპედეზით;

  • B. 

   ლორწოვანი გარსების ანთებით, ლორწოს ჰიპერსეკრეციით;

  • C. 

   კაპსულით შემოსაზღვრული ჩირქოვანი ანთებით;

  • D. 

   დიფუზურად გავრცელებადი ჩირქოვანი ანთებით;

  • E. 

   ორგანოს, ან ქსოვილის დისცირკულაციური ნეკროზით

 • 24. 
  რით ხასიათდება ფლეგმონური ანთება:
  • A. 

   სისხლმილების დაზიანებითა და ერითროდიაპედეზით;

  • B. 

   კაპსულით შემოსაზღვრული ჩირქოვანი ანთებით;

  • C. 

   ლორწოვანი გარსების ანთებით, ლორწოს ჰიპერსეკრეციით;

  • D. 

   დიფუზურად გავრცელებადი ჩირქოვანი ანთებით;

  • E. 

   ორგანოს,ან ქსოვილის დისცირკულაციური ნეკროზით, ბაქტერიული ინფექციის ფონზე

 • 25. 
  რით ხასიათდება მშრალი განგრენა:
  • A. 

   სისხლმილების დაზიანებითა და ერითროდიაპედეზით;

  • B. 

   ორგანოს, ან ქსოვილის დისცირკულაციური ნეკროზით;

  • C. 

   კაპსულით შემოსაზღვრული ჩირქოვანი ანთებით;

  • D. 

   დიფუზურად გავრცელებადი ჩირქოვანი ანთებით;

  • E. 

   ორგანოს, ან ქსოვილის დისცირკულაციური ნეკროზით, ბაქტერიული ინფექციის ფონზე

Back to Top Back to top