ข้อสอบ รอบรู้ ชุด 316 โรงเรียนประชารัฐ แผนการศึกษาชาติใหม่ พรบ.งบประมาณ 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12

11 Questions | Total Attempts: 2586

SettingsSettingsSettings
  316  . 2560  12 - Quiz

ข้อสอบ รอบรู้ ชุด 316 โรงเรียนประชารัฐ แผนการศึกษาชาติใหม่ พรบ.งบประมาณรายจ่าย 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12


Questions and Answers
 • 1. 
  โรงเรียนประชารัฐเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  • A. 

   ผู้ปกครอง

  • B. 

   รัฐ

  • C. 

   เอกชน

  • D. 

   ประชาสังคม

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ความร่วมมือของโรงเรียนประชารัฐ
  • A. 

   ยกระดับการจัดการศึกษา

  • B. 

   ธรรมาภิบาล

  • C. 

   ICT

  • D. 

   ภาษาเพื่อนบ้าน

 • 3. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โรงเรียนประชารัฐน้อยที่สุด
  • A. 

   หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

  • B. 

   การผลิตและพัฒนาครู

  • C. 

   ICT เพื่อการศึกษา

  • D. 

   มาตรฐานวิชาชีพครู

 • 4. 
  หากท่านเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนประชารัฐท่านจะเลือกรูปแบบใด
  • A. 

   Active Learning

  • B. 

   Learner-centered

  • C. 

   Teacher Center

  • D. 

   Intigration

 • 5. 
  ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เป็นแผนระยะใด
  • A. 

   ต้น

  • B. 

   สั้น

  • C. 

   กลาง

  • D. 

   ยาว

 • 6. 
  ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574  ยึดสิ่งใดเป็นศูนย์กลาง
  • A. 

   นักเรียน

  • B. 

   ผู้เรียน

  • C. 

   ผู้ศึกษา

  • D. 

   ประชาชน

 • 7. 
  ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 มี 7 ยุทธศาสตร์เรื่องใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   หลักสูตร

  • B. 

   ครู

  • C. 

   คน

  • D. 

   เทคโนโลยี

 • 8. 
  พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 วงเงินเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   2.732 ล้านล้านบาท

  • B. 

   2.733 ล้านล้านบาท

  • C. 

   2,732 ล้านล้านบาท

  • D. 

   2,733 ล้านล้านบาท

 • 9. 
  งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2560 เป็นงบประมาณแบบใด
  • A. 

   สมดุล

  • B. 

   เกินดุล

  • C. 

   ขาดดุล

  • D. 

   สมดุลและขาดดุล

 • 10. 
  ข้อใดไม่ใช่ 5 กระทรวงแรกที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงที่สุดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   กระทรวงมหาดไทย

  • C. 

   กระทรวงการคลัง

  • D. 

   กระทรวงดิจิทัล

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2560
  • A. 

   ขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท

  • B. 

   GPD 4 %

  • C. 

   เงินเฟ้อ 2 %

  • D. 

   งบลงทุนในสัดส่วน 30 %

Back to Top Back to top