รอบรู้ 315 นโยบายการศึกษาในศตวรรษที่ 21

23 Questions | Total Attempts: 1352

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 315 21

รอบรู้ ชุด 315  นโยบายรัฐบาลประยุทธ์ + การศึกษาในศตวรรษที่ 21 + นายกพบเพื่อนครูโดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาที่มี 10 ข้อแถลงต่อ สนช. ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

  • B. 

   ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา

  • C. 

   ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอำนาจ

  • D. 

   พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี

 • 2. 
  คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Super Board) กำหนดนโยบายไว้ 6 ข้อ ข้อใดมีความจำเป็นเร่งด่วนน้อยที่สุด
  • A. 

   การผลิตครู

  • B. 

   ส่งเสริมอาชีพ

  • C. 

   การวิจัย

  • D. 

   ภาษาอังกฤษ

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การปฏืรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

  • B. 

   การผลิตและพัฒนาครู

  • C. 

   การพัฒนาสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้

  • D. 

   การบริหารจัดการ

 • 4. 
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 11 ข้อ ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   พัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา

  • C. 

   ปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา

  • D. 

   มุ่งสร้างพลเมืองดีนำการศึกษาไปแก้ปัญหาสังคม

 • 5. 
  นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เกี่ยวข้อกับ 4H หากท่านเป็นครูผู้สอนสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาท่านจะเลือกเลือกกิจกรรม H ใด
  • A. 

   HEAD

  • B. 

   HEART

  • C. 

   HAND

  • D. 

   HEALTH

 • 6. 
  จากหลัการพลิโฉมโรงเรียนโดยใช้กุญแจ 5 ดอกข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  • A. 

   สนามเด็กเล่น

  • B. 

   ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง

  • C. 

   พลิกกระบวนการเรียนรู้

  • D. 

   สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 7. 
  การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับวิชาใด
  • A. 

   วิทยาศาสตร์

  • B. 

   คอมพิวเตอร์

  • C. 

   วิศวกรรมศาสตร์

  • D. 

   คณิตศาสตร์

 • 8. 
  English Boot Camp เกี่ยวข้องกับทักษะใดน้อยที่สุด
  • A. 

   ฟัง

  • B. 

   คิด

  • C. 

   ถาม

  • D. 

   เขียน

 • 9. 
  แอพพลิเคชั่นใดเกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาได้ทุกที่ทุกเวลา
  • A. 

   G-Chart

  • B. 

   ECHO ENGLISH

  • C. 

   ENGLISH ECHO

  • D. 

   ACHO ENGLISH

 • 10. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(คุรุทายาท)น้อยที่สุด
  • A. 

   คนเก่งไม่นิยมมาเป็นครู

  • B. 

   ขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะ

  • C. 

   ขาดแคลนครูในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ชายขอบทุรกันดาร

  • D. 

   สร้างจิตสำนึกต่ออาชีพครู

 • 11. 
  ครูทิ้งห้องเรียน อบรมครูต้องใช้บประมาณ พัฒนาแล้วไม่ตรงความต้องการของครู หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะเลือกใช้สิ่งใดของ สพฐ.เข้าไปแก้ไข
  • A. 

   Utq-Online

  • B. 

   Obecittrainning

  • C. 

   G-chart

  • D. 

   TEPE online

 • 12. 
  การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายคือระบบใด
  • A. 

   ทวิภาคี

  • B. 

   ทวิศึกษา

  • C. 

   ทวิภาคภาคี

  • D. 

   ทวิภาคศึกษา

 • 13. 
  ข้อใดไม่ใช่จังหวัดในการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย
  • A. 

   ตาก

  • B. 

   นราธิวาส

  • C. 

   นครศรีธรรมราช

  • D. 

   เชียงราย

 • 14. 
  ข้อใดไม่ใช่โครงข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
  • A. 

   MOENet

  • B. 

   UniNet

  • C. 

   NniNet&MOENet

  • D. 

   IPSTAR

 • 15. 
  ข้อใดหมายถึงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   DLTV

  • B. 

   DLIT

  • C. 

   DLTHAILAND

  • D. 

   ETV

 • 16. 
  ข้อใดไม่ใช่เขตการศึกษาพิเศษชายแดนใต้
  • A. 

   ยะลา

  • B. 

   ปัตตานี

  • C. 

   สตูล

  • D. 

   ประจวบคีรีขันธ์

 • 17. 
  หากท่านเป็นคนจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี 2559 ท่านจะเลือกกิจกรรมใด
  • A. 

   4H

  • B. 

   To Be NUMBER ONE

  • C. 

   SMART CLASSROOM

  • D. 

   3D

 • 18. 
  ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   EI

  • B. 

   IEP

  • C. 

   ID-Plane

  • D. 

   Inclusive Education

 • 19. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับโรงเรียนประชารัฐน้อยที่สุด
  • A. 

   ภาครัฐ

  • B. 

   ภาคเอกชน

  • C. 

   ภาคประชาสังคม

  • D. 

   ภาคชุมชน

 • 20. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กควรทำ School Mapping

  • B. 

   ศธภ. มี 18 แห่ง

  • C. 

   ศธจ. มี 77 ที่

  • D. 

   โรงเรียนอยู่ในการบริหารจัดการส่วนภาค

 • 21. 
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการที่ รมว.ศธ.แต่งตั้งฯ ใน กศจ.เกี่ยวข้องทุกด้านยกเว้น
  • A. 

   ด้านกฎหมาย

  • B. 

   ด้านการบริหารงานบุคคล

  • C. 

   ด้านการจัดการศึกษา

  • D. 

   ด้านอื่น ๆ

 • 22. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ระบุปัญหา - รวบรวมข้อมูลและแนวคิด - ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา - วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา - ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา - นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา

  • B. 

   ระบุปัญหา - ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา - รวบรวมข้อมูลและแนวคิด - วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา - ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา - นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา

  • C. 

   ระบุปัญหา - รวบรวมข้อมูลและแนวคิด - ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา - วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา - นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา - ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา

  • D. 

   ระบุปัญหา - ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา - รวบรวมข้อมูลและแนวคิด - ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา - นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา

 • 23. 
  กระทรวงศึกษาธิการขอพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าฯถวายพระราชสมัญญานามในหลวงว่าอย่างไร
  • A. 

   พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน

  • B. 

   พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

  • C. 

   พระผู้ทรงเป็นพ่อและครูของแผ่นดิน

  • D. 

   พระผู้ทรงเป็นพ่อและครูแห่งแผ่นดิน

Back to Top Back to top