ბოლო ცილები(30-დან 100-მდე)

70 | Total Attempts: 198

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბოლო ცილები(30-დან 100-მდე)

Questions and Answers
 • 1. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი აღწერს ყველაზე კარგად პოლიპეპტიდის ალფა– სპირალურ უბანს?  
  • A. 

   მარცხნივ მბრუნავია, 5,4 ამინომჟავაა ხვეულზე

  • B. 

   მარცხნივ მბრუნავია, 6,5 ამინომჟავაა ხვეულზე

  • C. 

   მარჯვნივ მბრუნავია, 3,6 ამინომჟავაა ხვეულზე

  • D. 

   მარჯვნივ მბრუნავია, 7,0 ამინომჟავაა ხვეულზე

 • 2. 
  რომელ რეაქციას აკატალიზებს ფერმენტი არგინინსუქცინატსინთეტაზა?   
  • A. 

   ციტრულინი + ასპარტატი + ATP ---- არგინინსუქცინატი

  • B. 

   არგინინი + H2O ---- შარდოვანა + ორნითინი

  • C. 

   არგინინსუქცინატი ---- არგინინი + ფუმარატი

  • D. 

   CO2 + NH4+ + 2ATP+ H2O ---- კარბამოილფოსფატი + 2ADP+ Pი

 • 3. 
  რომელ რეაქციას აკატალიზებს ფერმენტი არგინისუქცინატლიაზა?   
  • A. 

   ციტრულინი + ასპარტატი ---- არგინინსუქცინატი

  • B. 

   არგინინი + H2O ---- შარდოვანა + ორნითინი

  • C. 

   არგინინსუქცინატი ---- არგინინი + ფუმარატი

  • D. 

   ორნითინი + კარბამოილფოსფატი ---- ციტრულინი + Pი

 • 4. 
  რომელ რეაქციას აკატალიზებს ფერმენტი არგინაზა?  
  • A. 

   არგინინი + H2O ---- შარდოვანა + ორნითინი

  • B. 

   არგინინსუქცინატი ---- არგინინი + ფუმარატი

  • C. 

   ჩO2 + NH4+ + 2AთP+ H2O ---- კარბამოილფოსფატი + 2ADP+ Pი

  • D. 

   ორნითინი + კარბამოილფოსფატი ---- ციტრულინი + Pი

 • 5. 
  კარბამოილფოსფატსინთეტაზა I-ის ალოსტერული აქტივატორია:   
  • A. 

   AMP

  • B. 

   ATP

  • C. 

   N-აცეტილგლუტამატი

  • D. 

   შარდოვანა

 • 6. 
  შარდოვანას ციკლის რომელ ფერმენტს ესაჭიროება AთP-ის ენერგია?   
  • A. 

   არგინაზას

  • B. 

   არგინინსუქცინატლიაზას

  • C. 

   არგინინსუქცინატსინთეტაზას

  • D. 

   ყველა მათგანს

 • 7. 
  რომელ ამინომჟავას არ გააჩნია ასიმეტრიული ნახშირბადატომი?   
  • A. 

   ვალინი

  • B. 

   გლიცინი

  • C. 

   სერინი

  • D. 

   ალანინი

 • 8. 
  რომელი ამინომჟავას სახით ტრანსპორტირდება ამონიუმი კუნთებიდან ღვიძლში?   
  • A. 

   სერინის

  • B. 

   ცისტეინის

  • C. 

   ალანინის

  • D. 

   ტრიფტოფანის

 • 9. 
  შარდოვანას ბიოსინთეზის მარეგულირებელი ფერმენტია:   
  • A. 

   კარბამოილფოსფატსინთეტაზა II (ციტოპლაზმური)

  • B. 

   კარბამოილფოსფატსინთეტაზა I (მიტოქონდრიული)

  • C. 

   HMG CoA-რედუქტაზა

  • D. 

   ციტრატლიაზა

 • 10. 
  ფიბრილური ცილების ფუნქციაა:   
  • A. 

   სატრანსპორტო

  • B. 

   სტრუქტურული

  • C. 

   კატალიზური

  • D. 

   დამცველობითი

 • 11. 
  როგორი ცილაა კოლაგენი?   
  • A. 

   ნერვული ქსოვილის ძირითადი ცილა;

  • B. 

   ფიბრილური ცილა;

  • C. 

   სასიგნალო ფუნქციიის შემსრულებელი ცილა;

  • D. 

   ტრანსპორტერი ცილა;

 • 12. 
  რომელი ამინომჟავას შემცველობა აღწევს 33%-ს კოლაგენის მოლეკულაში?   
  • A. 

   გლიცინის

  • B. 

   ვალინის

  • C. 

   ასპარაგინის

  • D. 

   გლუტამინის

 • 13. 
  რომელი ვიტამინი მონაწილეობს პროლინის ჰიდროქსილირებაში?   
  • A. 

   B2

  • B. 

   D

  • C. 

   K

  • D. 

   C

 • 14. 
  ელასტინით მდიდარი ქსოვილებია:   
  • A. 

   ძვალი

  • B. 

   თვალის ბროლი

  • C. 

   ფილტვის ქსოვილი და კანი

  • D. 

   თმა და ფრჩხილები

 • 15. 
  რამდენი პოლიპეპტიდური ჯაჭვისაგან შედგება ელასტინი?   
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 16. 
  რომელი თანმიმდევრობა შეესაბამება პეპტიდური ჯაჭვის ატომების  თანმიმდევრობას პეპტიდის ჩონჩხში?  
  • A. 

   -N-C-C-N-C-C-N-C-C

  • B. 

   -N-C-O-N-C-O-N-C-O-

  • C. 

   -N-C-C-O-N-C-C-O-N-C-C-O-

  • D. 

   -N-H-C-C-N-H-C-C-N-H-C-C-

 • 17. 
  რომელი განსაკუთრებული ამინომჟავა გვხვდება მხოლოდ ელასტინის  შემადგენლობაში?   
  • A. 

   ჰისტიდინი

  • B. 

   ასპარაგინი

  • C. 

   დესმოზინი

  • D. 

   ვალინი

 • 18. 
  პეპსინის სუბსტრატია:   
  • A. 

   სახამებელი

  • B. 

   ცილა

  • C. 

   ლიპიდები

  • D. 

   გლიკოგენი

 • 19. 
  ტრიპსინის სუბსტრატია:   
  • A. 

   ქოლესტეროლის ეთერები

  • B. 

   ცილები

  • C. 

   სახამებელი

  • D. 

   გლიკოგენი

 • 20. 
  რომელ ამინომჟავას შეუძლია ცილის მოლეკულაში დისულფიდური ხიდაკების  წარმოქმნა?   
  • A. 

   ალანინი

  • B. 

   ცისტეინი

  • C. 

   ვალინი

  • D. 

   ფენილანინი

 • 21. 
  რომელი ცილის მოლეკულა შედგება ერთი პოლიპეპტიდური ჯაჭვისაგან?   
  • A. 

   ჰემოგლობინის

  • B. 

   მიოგლობინის

  • C. 

   ინსულინის

  • D. 

   კოლაგენი

 • 22. 
  ცილების ფოლდინგი გულისხმობს:   
  • A. 

   პეპტიდური ბმების წარმოქმნას;

  • B. 

   ცილის მესამეული სტრუქტურის ფორმირებას;

  • C. 

   ალფა-სპირალის ფორმირებას;

  • D. 

   ბეტა-სტრუქტურის ფორმირება;

 • 23. 
  რომელი ბმები არ მონაწილეობენ ცილის მესამეული სტრუქტურის ფორმირებაში?   
  • A. 

   წყალბადური

  • B. 

   ჰიდროფობური ბმები

  • C. 

   კოვალენტური

  • D. 

   პეპტიდური

 • 24. 
  რომელი განმარტებაა გლობულური ცილებისათვის დამახასიათებელი?  
  • A. 

   ჰიდროფილური ამინომჟავები განთავსებულნი არიან შიგნით;

  • B. 

   ჰიდროფობური ამინომჟავები განთავსებულნი არიან გარეთ;

  • C. 

   მესამეული სტრუქტურა ყალიბდება ამინომჟავებს შორის ჰიდროფობური და ელექტროსტატიკური ურთიერთქმედებებით და წყალბადური ბმების წარმოქმნით;

  • D. 

   ცილების რიგიდული კონფორმაციისთვის საჭირო არ არის კოვალენტური დისულფიდური ბმები

 • 25. 
  ალცჰაიმერით დაავადებული პაციენტების აუტოპსიის მასალა აჩვენებს ცილის  აგრეგატების გროვას ტვინის ქსოვილში. რომელი სტრუქტურული თვისება იქნება  დამახასიათებელი ამ გროვის ცილებისათვის?  
  • A. 

   ნაკეცფენოვანი β-სტრუქტურის მაღალი შემცველობა;

  • B. 

   ალფა-სპირალური სტრუქტურის მაღალი შემცველობა;

  • C. 

   უწესრიგო ხვეულების მაღალი შემცველობა;

  • D. 

   დისულფიდური ბმები პოლიპეპტიდურ ჯაჭვებს შორის;

Back to Top Back to top