ข้อสอบออนไลน์ ชุด 300 รอบรู้ ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

28 Questions | Total Attempts: 1671

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 300

ข้อสอบออนไลน์ ชุด 300 รอบรู้ ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง ับการปฏิบัติงาน  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐธรรมนูญ ฉบับ ใหม่ ปี 2558 เป็นฉบับที่เท่าใด
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   20

  • D. 

   21

  • E. 

   22

 • 2. 
  วันครู ปี 2559 เป็นครั้งที่เท่าใด
  • A. 

   58

  • B. 

   59

  • C. 

   60

  • D. 

   61

  • E. 

   62

 • 3. 
  คำขวัญวันครู และ วันเด็ก ปี 2558 เข้ากับค่านิยม 12 ประการข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ความรักชาติ

  • B. 

   ความกตัญญู

  • C. 

   คุณธรรม

  • D. 

   ความเสียสละ

  • E. 

   การใฝ่หาความรุู้

 • 4. 
  นิตยสารที่ล้อเลียนศาสดาอิสลาม ชาร์ลีเอบโด เป็นของชาติใด
  • A. 

   ฝรั่งเศส

  • B. 

   อิตาลี

  • C. 

   อังกฤษ

  • D. 

   สหรัฐฯ

  • E. 

   รัสเซีย

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่ 4 ป. ปราบโกง
  • A. 

   ป้องปราบ

  • B. 

   ปราบปราม

  • C. 

   ปลูกจิตสำนึก

  • D. 

   ประชาสัมพันธ์

  • E. 

   ปกป้อง

 • 6. 
  นางสงกรานต์ ปี 2558 ชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   ทุงษ

  • B. 

   รากษส

  • C. 

   มัณฑา

  • D. 

   กิริณี

  • E. 

   กิมิทา

 • 7. 
  ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ของ ศธ. หมายถึงข้อใด
  • A. 

   2557 - 2558

  • B. 

   2558

  • C. 

   2558-2559

  • D. 

   2552-2561

  • E. 

   2559

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 6 เขตเศณษฐกิจชายแดนไทย
  • A. 

   ตรัง

  • B. 

   ตาก

  • C. 

   ตราด

  • D. 

   สระแก้ว

  • E. 

   สงขลา

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ PISA
  • A. 

   Programme for International Student Assessment

  • B. 

   เกี่ยวข้องกับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

  • C. 

   โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ

  • D. 

   ประเมิน (Reading Literacy) (Mathematical Literacy) (Scientific Literacy)

  • E. 

   นักเรียนอายุ 15 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

 • 10. 
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015 - 2020 โดยนายกรัฐมนตรีตู่ 
  • A. 

   มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • B. 

   ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

  • C. 

   วิกฤต โอกาส และความท้าทาย

  • D. 

   มั่งคัง มั่นคง ยั่งยืน

  • E. 

   ยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง

 • 11. 
  A statement from the article you read, do you think it is right or wrong." Education Policy Plan Administration And the national agenda should be caused by participation." 
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 12. 
  Politics should be the duty of the government. People should be the practice of law.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 13. 
  Administrators should have good management principles and theories that fit the school.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 14. 
  Sufficiency Economy should be implemented to happen to every student and every school.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 15. 
  In some stories do not have to follow any law. 
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 16. 
  The Ministry of Education is at the heart of education of Thailand.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 17. 
  Kurusapa are central to my teacher and educational personnel.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 18. 
  Teacher is the spiritual leader
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 19. 
  Administrative order is in effect for all teachers.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 20. 
  Information of the government to publicly disclose certain matters. But it should not be disclosed.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 21. 
  Education for the disabled should be a form appropriate to the characteristics of each type of disability.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 22. 
  Child is a person under 18 years of age, excluding those with legal age of marriage.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 23. 
  The administration is good, what is important is not corruption.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 24. 
  Administrators should act as a role model to his subordinates.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 25. 
  The Prime Minister is the leader, the leader of the students, teachers, administrators, teachers are the leaders.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 26. 
  Hello friends, teachers and educators, all of you. In considering the discipline of subordinate supervisors and / or. A. A. C. Prof. of Education. Especially guilty of malpractice governmental past is still some areas of consideration by the lost or invalid. A Reminder for determining compliance with the law and the Cabinet. Today I want to talk about it too.Considering the malfeasance of dishonest official duties. Many of you probably know that to consider the legal issues are mandatory elements of the offense of corruption, namely, the offender must 1) have duties 2) to perform or refrain from performing official duties wrongfully 3) to themselves or other people. benefits that should not have, and 4) the intent of fraud. This action requires Etihit or spiritual evil thief as part of the problem, it must be made clear by the evidence. Was as follows, to correct the misconduct is a serious breach of discipline. Base malpractice Government under Section 84 paragraph three of Teachers and Educational Personnel Act 2547 which carries a serious disciplinary offense is two places. Laid off or fired However, the government is guilty of malpractice is very serious. The government is not adverse to the person who behave like this in public. Therefore, the letter from the Cabinet Secretariat, Cabinet adopted 0205/234 dated December 24, 2536 and concluded that the corruption of money, then come back or have any other reason to spare. Not cause a reduction of the penalty to be removed from service. That's gotta dismissed from a single location.I would like to Also found the commander who ordered the appointment of a commission of inquiry number. When examining the expression of the investigation, the Commission dismissed the proposed investigation of dishonest official duties. Supervisors agreed to be guilty of malpractice official investigation by the Commission proposal. Instead, the proposed A. A. C. Prof. of Education. Make a resolution to punish offenders discharged from the service and. A. C. Prof. of Education has voted to punish the offenders were released from service under Article 84, paragraph three of dishonest official duties. Which is not required by the Cabinet said. Cause serious breach of discipline has been gratuities or pensions along with being laid off. Making policy Corruption misconduct may not be fulfilled by it. And I would like to remind that. On the part of supervisors and A. A. C. Prof. of Education. Consider a person to lose self-discipline. Because the government is required to perform official duties according to law. Cabinet Or government policy And no damage to the state, as well as Section 85, paragraph one of the same Act.Therefore, considering the discipline of dishonest official duties must be considered with caution and carefully consider the interests of the government Even if the facts do not appear explicitly testimony. Or incomplete elements guilty of malpractice street. Will not be penalties of dishonest official duties. But the case may be guilty of official duties, eg the willful failure to comply with the law. Regulations of the government, which has been the case to commit gross misconduct that have expressly considered the legal issues and the fact that the guilty be punished malpractice official dismissed from service only. For the benefit of the government and help eliminate corruption, misconduct in the government is gone. I will see you next Monday.    "  The article deals with any matter most.  "
  • A. 

   Kār ŷāy transfer

  • B. 

   disciplinary

  • C. 

   Law

  • D. 

   Power

  • E. 

   Mastery

 • 27. 
  Professor Dr. Charnarong Director of the Office of the glorious blessings. Standards and Quality Assessment (ITD), or eg., Said Rudy. The main role is to reflect the quality of education. The overall quality of the education of the 4 standard as a result of education Ministry of Education. Education by focusing the learners. Management And quality assurance in education has led to the evaluation and recommendation to continue the development of better and provide policy recommendations to the government in order to be taken away. Strategic Plan for Educational Development In the fourth round of external quality assessment. The problem of developing a consistent indicator. The future of the country will have access to the community. Economic aspects and features of the 21st century by framing the assessment to cover seven areas: (1) the quality of graduates (2) the quality of teachers / professors (2) the administration and. Good governance of the school (4) the relationship with the community, (5) the preservation of arts and culture (6) the identity, identity, and (7) the promotion measures together with the activities on education. variations in understanding the operation of the quality assurance system. Attitude on the evaluation. And encourage the development of the evaluation results are expected in four schools. Be alert to run a quality culture. A number of studies that the quality is good - very good increase. To reflect the educational potential of Thailand internationally. And is secured with Thailand Everyone will be educated in the schools of the standards equally across the country.  "The article seems to mean the most."
  • A. 

   Measurement

  • B. 

   Assessment

  • C. 

   Evaluation

  • D. 

   Education

  • E. 

   Management

 • 28. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4