Обобщителен тест 2. Подготовка за семестриален изпит 2.

10 | Total Attempts: 29

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 2.   2.

Тестът съдържа 10 въпроса с избиаем отговор. Попълването на теста ще ви помогне да си припомните основната теория. Опитайте се да отговорите на всички въпроси ПРАВИЛНО, като може да ползвате учебник и обяснението след въпросите. УСПЕХ!


Questions and Answers
 • 1. 
  1. В координатна система е дадена правата g с уравнение y = 2x+2. Уравнението на правата h, която е образ на g при осева сиветрия с ос Оx, е:
  • A. 

   Y = -2x-2

  • B. 

   Y = -x -2

  • C. 

   Y = 2x+2

  • D. 

   Y = -x -2

 • 2. 
  2. Точка А е с координати 3 и 2. Намерете координатите на образа на точка А при ротация с център О и ъгъл +90.
  • A. 

   (-3;2)

  • B. 

   (-2;-3)

  • C. 

   (2;3)

  • D. 

   (-2;3)

 • 3. 
  3. Решете модулното неравенсвото: Ix+1I <2
  • A. 

   -3< x < 1

  • B. 

   - 3 < x < -1

  • C. 

   -2 < x < 2

  • D. 

   - 3 < x < 1

 • 4. 
  4. На чертежа допирателната t към окръжността k е успоредна на хордата MN и ъгъл PAN = 60. ко AN = 6 cm. намерете дължината на MN.
  • A. 

   6 cm

  • B. 

   12 cm

  • C. 

   3 cm

  • D. 

   16 cm

 • 5. 
  5. Хордата АВ дели окръжността на две дъги, едната от които е с 80 градуса по - голяа от другта. Намерете острия ъгъл между допирателната в точка А и хордата АВ.
  • A. 

   70

  • B. 

   65

  • C. 

   50

  • D. 

   40

 • 6. 
  6. През точка М, външна за окръжността к, са построени правите a и b, които пресичат окръжността съответно в точките А, В и С, D. Ако ъгълът ВMD = 40 градуса и дъгата BD, несъдъраща точка А, е с мярка 100 градуса, намерете ъгъл ADC.
  • A. 

   20

  • B. 

   10

  • C. 

   40

  • D. 

   60

 • 7. 
  7. Намерете радиуса на окръжността, вписана в правоъгълен триъгълник със страни 3 см, 4 см и 5 см. .
  • A. 

   1 cm

  • B. 

   0,5 cm

  • C. 

   2 cm

  • D. 

   1.5 cm

 • 8. 
  8. На чертежа окръжостта е външно вписана на триъгълника АВС. Ако допирните точи на окръжността до страната ВС и до продълженията на АВ и АС са M, N и P, кое от твърденията НЕ винаги е вярно?
  • A. 

   BC = BN + CP

  • B. 

   AB = AN - CP

  • C. 

   AC = AN - CM

  • D. 

   отсечката AN е равна на полупериметъра на АВС

 • 9. 
  9. Даден е успоредник АВCD. Около триъгълника ABD е описана окръжност с центръ точка О. Ако четириъгълника OBC е вписан в окръжност, намерете големината на ADC.
  • A. 

   135

  • B. 

   105

  • C. 

   120

  • D. 

   150

 • 10. 
  10. Решете системата:
  • A. 

   (0;2)

  • B. 

   (-sqrt3;-2)

  • C. 

   (-sqrt3;sqrt2)

  • D. 

   (-2; 3)

Back to Top Back to top