แบบทดสอบรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

15 Questions | Total Attempts: 414

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สวัสดีครับ นักเรียนทุกคน กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้นคลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่านคะแนน 60 เปอร์เซ็น


Questions and Answers
 • 1. 
  1.สิทธัตถะ มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   ก. ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

  • B. 

   ข.ผู้มีอภินิหาร

  • C. 

   ค.ผู้สำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์

  • D. 

   ง.ผู้เป็นเลิศใน 3 โลก

 • 2. 
  2. เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่ตระกูล ตรัสสอนพระสาวกองค์ใด
  • A. 

   ก.พระสารีบุตร

  • B. 

   ข.พระโมคคัลลานะ

  • C. 

   ค.พระมหากัสปะ

  • D. 

   ง.พระมหากัจจายนะ

 • 3. 
  3.ยุคทองของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน อยู่ในสมัยใด
  • A. 

   ก.รางวงศ์ถัง

  • B. 

   ข.ราชวงศ์ฮั่น

  • C. 

   ค.รางวาศ์หยวน

  • D. 

   ง.ราชวงศ์หมิง

 • 4. 
  4.ความหมายของจริยธรรมข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   ก.หลักในการปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

  • B. 

   ข.หลักการประพฤติปฎิบัติที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ข.หลักการประพฤติปฎิบัติที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ข.หลักการประพฤติปฎิบัติที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

  • C. 

   ค.หลักในการประพฤติปฎิบัติให้กายวาจาใจเป็นคนดี

  • D. 

   ง.หลักในการประพฤติปฎิบัติไม่ทำชั่ว

 • 5. 
  5.ความหมายของสถานภาพข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ก.ตำแหน่งที่สังคมมอบให้

  • B. 

   ข.ตำแหน่งที่สมาชิกครอบครัวมอบให้

  • C. 

   ค.ตำแหน่งที่ได้รับการยอบรับจากสมาชิกของสังคม

  • D. 

   ง.ตำแหน่งที่สมาชิกเห็นดีด้วย ง.ตำแหน่งที่สมาชิกเห็นดีด้วย ง.ตำแหน่งที่สมาชิกเห็นดีด้วย

 • 6. 
  6.กรณีที่มีเด็กเกิดในบ้านต้องทำการแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในกี่วันนับแต่วันที่เกิด
  • A. 

   ก. 7 วัน

  • B. 

   ข.15 วัน

  • C. 

   ค.30 วัน

  • D. 

   ง.45 วัน

 • 7. 
  7.ข้อใดเป็นเศรษฐทรัพย์
  • A. 

   ก.แสงแดด

  • B. 

   ข.น้ำชาเขียว

  • C. 

   ค.สายลม

  • D. 

   ง.น้ำฝน

 • 8. 
  8.ที่ดินในฐานะปัจจัยการผลิต  หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ก.ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง

  • B. 

   ข.ทรัพยากรธรรมชาติ

  • C. 

   ค.ที่ดินรวมถึงผลผลิตจากการเพาะปลูก

  • D. 

   ง.ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐทรัพย์

 • 9. 
  9.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับข้อใด
  • A. 

   ก.มีเหตุผล หลักธรรม พออยู่พอกิน

  • B. 

   ข.หลักธรรม ความสมดุล คุณธรรม จริยธรรม พออยู่พอกิน

  • C. 

   ค.พอประมาณ มีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันที่ดี

  • D. 

   ง.หลักธรรม พอประมาณ มีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันที่ดี

 • 10. 
  10.พุทธศักราชของไทยเริ่มใช้เป็นทางการตั้งแต่เมื่อใด
  • A. 

   ก. รัชกาลที่ 5

  • B. 

   ข.รัชกาลที่ 6

  • C. 

   ค.รัชกาลที่ 4

  • D. 

   ง.รัชกาลที่ 3

 • 11. 
  11.ข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์
  • A. 

   ก.พระพุทธรูป

  • B. 

   ข.เหรียญตรา

  • C. 

   ค.ศิลาจารึก

  • D. 

   ง.พงศาวดาร

 • 12. 
  12.ศิลาดล ที่เป็นคู่แข่งกับเครื่องหยกที่มีชื่อเสียงแต่ก่อนหมายถึงอะไร
  • A. 

   ก.กำแพงเมืองจีน

  • B. 

   ข.เส้นทางสายไหม

  • C. 

   ค.การทำแหมืองเกลือ

  • D. 

   ง.เครื่องถ้วยสีเขียวไข่กา

 • 13. 
  13.แม่น้ำ ปิง วัง ยม น่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดใด
  • A. 

   ก. นครสวรรค์

  • B. 

   ข.ชัยนาท

  • C. 

   ค.พิจิตร

  • D. 

   ง.อุทัยธานี

 • 14. 
  14.ทางหลวงหมายเลข 1 หมายถึงถนนสายใด
  • A. 

   ก.ถนนพหลโยธิน

  • B. 

   ข. ถนนเพชรเกษม

  • C. 

   ค.ถนนมิตรภาพ

  • D. 

   ง.ถนนสุขุมวิท

 • 15. 
  15.โครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ปัญหาในเรื่องใด
  • A. 

   ก.มลพิษทางเสียง

  • B. 

   ข.แก๊สพิษจากการจราจร

  • C. 

   ค.น้ำเค็มท่วมไร่นา

  • D. 

   ง.น้ำท่วมในเขตชุมชน