Знанията ми по "Бизнес икономика" към 29 Март 2012

20 | Total Attempts: 42

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Знанията ми по "Бизнес икономика" към 29 Март 2012

Questions and Answers
 • 1. 
  Категорията "Капитал" отразява
  • A. 

   активите на организацията

  • B. 

   имуществото на организацията

  • C. 

   пасивите на организацията

  • D. 

   собствения капитал на организацията

 • 2. 
  Собствения капитал включва
  • A. 

   акционерния капитал

  • B. 

   основния капитал, печалбата и резервите

  • C. 

   резервите

  • D. 

   приходите от продажба за отчетния период

 • 3. 
  Неблагоприятна е капиталовата структура при стойности по-високи от 40%
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Инвестициите могат да бъдат
  • A. 

   Национални и чуждестранни

  • B. 

   Материални и нематериални

 • 5. 
  При всеки инвестиционен процес участват: инвеститори; проектанти; инженери и икономисти; изпълнители; доставчици; финансови институции и банки.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Дълготрайни активи са
  • A. 

   задълженията и вземанията

  • B. 

   машинита, оборудването и кредитите

  • C. 

   ДМА

  • D. 

   материалнита запаси

 • 7. 
  При линейният метод за амортизация, амортизационната норма и квота не са едни и същи за целия период на използване на актива
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Дългосрочни Материални Активи са
  • A. 

   патенти, лицензии, ноухау

  • B. 

   акции, облигации, ценни книжа

  • C. 

   машини, оборудване

  • D. 

   финансови ресурси

 • 9. 
  Методът на сумата на числата, може да бъде само дегресивен метод за амортизация
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  При ННСсе дисконтират
  • A. 

   само прогнозните парични потоци

  • B. 

   приходните и разходните парични потоци, когато инвестицията е дългосрочна

  • C. 

   разходните парични потоци

  • D. 

   не се дисконтират, само се сумират

 • 11. 
  При оценка на инвестиционни проекти
  • A. 

   рискът е правопропорционален на възвръщаемостта

  • B. 

   рисък е обратнопропорционален на възвръщаемостт

 • 12. 
  "Пари в касата" на предприятието е краткотраен актив от група краткосточни вземания
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Материалните запаси са
  • A. 

   текущ и гаранционен

  • B. 

   оперативен и стратегически

 • 14. 
  Капиталовата структура се изразява със съотношението между
  • A. 

   пасиви и собствен капитал

  • B. 

   пасиви и основен капитал

  • C. 

   пасиви и общ капитал

  • D. 

   основен капитал и пасиви

 • 15. 
  Краткосрочните вземания могат да бъдат
  • A. 

   от клиенти, доставчици

  • B. 

   от служители на организацията

  • C. 

   от осигурителни предприятия

  • D. 

   от акционери

 • 16. 
  Амортизационната норма при линейният метод може да се определи нормативно по категории активи според ЗКПО или да се изчисли за всеки актив по отделно
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Оптимална е капиталова структура при стойности около
  • A. 

   45%

  • B. 

   30%

  • C. 

   10%

  • D. 

   60%

 • 18. 
  Сумата на активите на една организация
  • A. 

   не трябва да е равна на сумата на собствения капитал и пасивите

  • B. 

   трябва да е равна на пасивите

  • C. 

   трябва да е равна на сумата на собствения капитал и пасивите

  • D. 

   не трябва да е равна на пасивите

 • 19. 
  На амортизация подлежат всички дълготрайни активи, с изключение на
  • A. 

   ДФА и тези, на които не може да бъде определн срокът на използване

  • B. 

   земите и горите

  • C. 

   ДФА

  • D. 

   паметниците на културата и трайните насаждения

Back to Top Back to top