ข้อสอบภาค กขค ชุด 257 นโยบายและจุดเน้นการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปี2562

9 Questions

Settings
Please wait...
   257 2562

ข้อสอบภาค กขค ชุด 257 นโยบายและจุดเน้นการศึกษ ของกระทรวงศึกษาธิการปี 2562 โดย อ./ผอ.นิกร ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีสรุปเนื้อหา-ข้อสอ บ-เฉลยครบ ภาค กขค) ใช้สอบราชการและอื่นๆ มากกว่า1,000 ข้อ ที่ www.tuewsob.com


Questions and Answers
  • 1. 
    ข้อใดเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องน้อยที่สุดนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    • A. 

      พระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

    • B. 

      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

    • C. 

      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557

    • D. 

      กรอบการปฏิรูปการศึกษาชาติ

  • 2. 
    ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
    • A. 

      ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิผล

    • B. 

      ยกระดับคุณภาพการศึกษา

    • C. 

      ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

    • D. 

      มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  • 3. 
    ข้อใดไม่ใช่หลักการสำหรับนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    • A. 

      พัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานของยุทธศษสตร์ชาติอย่างเป็นระบบ

    • B. 

      ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

    • C. 

      เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)

    • D. 

      จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

  • 4. 
    จุดเน้นการศึกษาระดับก่อนอนุบาลตรงตามข้อใดมากที่สุด
    • A. 

      ประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการ

    • B. 

      ความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง

    • C. 

      จัดการเรียนรู้แบบองค์รวม

    • D. 

      จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการของสังคม

  • 5. 
    การจัดการศึกษาแบบ บวร ตรงกับข้อใดมากที่สุด
    • A. 

      ก่อนอนุบาล

    • B. 

      อนุบาล

    • C. 

      ประถมศึกษา

    • D. 

      อุดมศึกษา

  • 6. 
    เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลอง เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับใดมากที่สุด
    • A. 

      ก่อนอนุบาล

    • B. 

      อนุบาล

    • C. 

      ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

    • D. 

      อุดมศึกษา

  • 7. 
     เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เกี่ยวข้องกับจุดเน้นการศึกษายกเว้นในระดับใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
    • A. 

      อนุบาล

    • B. 

      ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

    • C. 

      อาชีวศึกษา

    • D. 

      อุดมศึกษา

  • 8. 
    Active Learning  เป็นจุดเน้นจัดการศึกษาในระดับใดมากที่สุด
    • A. 

      ก่อนอนุบาล

    • B. 

      ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

    • C. 

      อาชีวศึกษา

    • D. 

      อุดมศึกษา

  • 9. 
    การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเป้าหมาย เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ ข้อใดสำคัญที่สุด
    • A. 

      สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร

    • B. 

      ให้องค์กรหลักนำไปกำหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติขององค์กร

    • C. 

      ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้

    • D. 

      ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) สำหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการบริหาร