ข้อสอบภาค กขค ชุด 257 นโยบายและจุดเน้นการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปี2562

9 Questions | Total Attempts: 2578

SettingsSettingsSettings
  257 2562 - Quiz

ข้อสอบภาค กขค ชุด 257 นโยบายและจุดเน้นการศึกษ ของกระทรวงศึกษาธิการปี 2562 โดย อ./ผอ.นิกร ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีสรุปเนื้อหา-ข้อสอ บ-เฉลยครบ ภาค กขค) ใช้สอบราชการและอื่นๆ มากกว่า1,000 ข้อ ที่ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องน้อยที่สุดนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • A. 

   พระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  • B. 

   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

  • C. 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557

  • D. 

   กรอบการปฏิรูปการศึกษาชาติ

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  • A. 

   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิผล

  • B. 

   ยกระดับคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  • D. 

   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่หลักการสำหรับนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • A. 

   พัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานของยุทธศษสตร์ชาติอย่างเป็นระบบ

  • B. 

   ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • C. 

   เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)

  • D. 

   จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

 • 4. 
  จุดเน้นการศึกษาระดับก่อนอนุบาลตรงตามข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการ

  • B. 

   ความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง

  • C. 

   จัดการเรียนรู้แบบองค์รวม

  • D. 

   จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการของสังคม

 • 5. 
  การจัดการศึกษาแบบ บวร ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ก่อนอนุบาล

  • B. 

   อนุบาล

  • C. 

   ประถมศึกษา

  • D. 

   อุดมศึกษา

 • 6. 
  เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลอง เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับใดมากที่สุด
  • A. 

   ก่อนอนุบาล

  • B. 

   อนุบาล

  • C. 

   ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

  • D. 

   อุดมศึกษา

 • 7. 
   เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เกี่ยวข้องกับจุดเน้นการศึกษายกเว้นในระดับใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  • A. 

   อนุบาล

  • B. 

   ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

  • C. 

   อาชีวศึกษา

  • D. 

   อุดมศึกษา

 • 8. 
  Active Learning  เป็นจุดเน้นจัดการศึกษาในระดับใดมากที่สุด
  • A. 

   ก่อนอนุบาล

  • B. 

   ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

  • C. 

   อาชีวศึกษา

  • D. 

   อุดมศึกษา

 • 9. 
  การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเป้าหมาย เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร

  • B. 

   ให้องค์กรหลักนำไปกำหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติขององค์กร

  • C. 

   ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้

  • D. 

   ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) สำหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการบริหาร

Back to Top Back to top