สอบทฤษฎี ปลายภาค เทอมต้น ปีการศึกษา 2558 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

20 Questions | Total Attempts: 402

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  2558 .5

         จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน


Questions and Answers
 • 1. 
       ข้อใดกล่าวถึงความหมายของจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail) ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   การส่งข้อความออกจากเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องหนึ่ง ไปยังเทคโนโลยีสารสนเทศอีกเครื่องหนึ่งผ่านโดยผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ

  • B. 

   การส่งข้อความออกจากเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องหนึ่ง ไปยังเทคโนโลยีสารสนเทศอีกเครื่องหนึ่งผ่านโดยผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต ผู้ส่งจะต้องมีที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ

  • C. 

   การส่งข้อความออกจากเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องหนึ่ง ไปยังเทคโนโลยีสารสนเทศอีกเครื่องหนึ่ง ผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ

  • D. 

   การส่งข้อความออกจากเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องหนึ่ง ไปยังเทคโนโลยีสารสนเทศอีกเครื่องหนึ่งผ่านโดยผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งต้องมีที่อยู่ (e-mail address) และรหัสผ่าน (Password)ของผู้รับ

 • 2. 
     ข้อใดคือรูปแบบที่ถูกต้องของจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail)
 • 3. 
    ข้อใดไม่ได้เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
  • A. 

   Hotmail

  • B. 

   Gmail

  • C. 

   Facebook

  • D. 

   Outlook

 • 4. 
    ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail)
  • A. 

   สามารถ forward mail ต่อให้คนอื่นได้

  • B. 

   มีความปลอดภัยสูง

  • C. 

   มีความสะดวกและรวดเร็วในการส่ง

  • D. 

   ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • 5. 
    ข้อใดคือข้อจำกัดของจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail)
  • A. 

   อาจมีไวรัส

  • B. 

   ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน

  • C. 

   มีไฟล์ขยะหรือโฆษณาชวนเชื่อ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 6. 
    มะเหมี่ยวต้องการจะเปลี่ยนพื้นหลังสไลด์จากสีขาวให้เป็นพื้นหลังที่มีรูปภาพจากโฟล์เดอร์ของตัวเองต้องทำตามขั้นใด
  • A. 

   Format Background > Solid fill

  • B. 

   Format Background > Gradient fill

  • C. 

   Format Background > Picture or texture fill

  • D. 

   Format Background > Hide background Graphic

 • 7. 
    ถ้านักเรียนต้องการใช้เครื่องมือ SmartArt   ต้องคลิกเลือกแทบ Ribbon ใด
  • A. 

   Home

  • B. 

   Insert

  • C. 

   Animations

  • D. 

   Format

 • 8. 
    ถ้านักเรียนต้องการนำเสนอกลุ่มข้อมูลที่เป็นลำดับและไม่เป็นลำดับ  ต้องเลือกใช้ SmartArt รูปแบบใด
  • A. 

   แบบรายการ (List)

  • B. 

   แบบกระบวนการ (Process)

  • C. 

   แบบวงกลม (Cycle)

  • D. 

   แบบเมทริกซ์ (Matrix)

 • 9. 
    ถ้านักเรียนต้องการเปลี่ยนสีให้กับ SmartArt ต้องเลือกคำสั่งใด
  • A. 

   Layouts

  • B. 

   Change Colors

  • C. 

   SmartArt Styles

  • D. 

   Reset Graphic

 • 10. 
    การเชื่อมโยงหลายมิติสามารถเชื่อมโยงกับวัตถุใดได้
  • A. 

   WordArt

  • B. 

   Picture

  • C. 

   Shape

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 11. 
    ถ้าต้องการเชื่อมโยงข้อมูลจากสไลด์ที่ 2 ไป สไลด์ที่ 4 ภายในเอกสารเดียวกันต้องเลือกหมายเลขใด
  • A. 

   หมายเลข 1

  • B. 

   หมายเลข 2

  • C. 

   หมายเลข 3

  • D. 

   หมายเลข 4

 • 12. 
    การเชื่อมโยงหลายมิติ นอกจากเลือกใช้คำสั่ง Hyperlink  แล้วยังสามารถเชื่อมโยงโดยใช้คำสั่งใด
  • A. 

   Shape

  • B. 

   Symbol

  • C. 

   Action

  • D. 

   Object

 • 13. 
  ไฟล์เสียงชนิดใดที่ไม่สามารถแทรกในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
  • A. 

   .mp3

  • B. 

   .wav

  • C. 

   .midi

  • D. 

   .mpge

 • 14. 
    ถ้านักเรียนต้องการซ่อนสัญลักษณ์คลิปเสียงระหว่างการนำเสนอต้องเลือกที่คำสั่งใด
  • A. 

   Play Sound

  • B. 

   Hide During Show

  • C. 

   Slide Show Volume

  • D. 

   Play across slides

 • 15. 
    ถ้านักเรียนต้องการตั้งค่าให้คลิปเสียงเล่นตั้งแต่ไสด์ที่ 1 - 7  ต้องไปตั้งค่าที่ใด
  • A. 

   Insert > Sound

  • B. 

   Design > Custom Animation

  • C. 

   Animations > Sound

  • D. 

   Animations > Custom Animation

 • 16. 
  ไฟล์วีดีโอชนิดใดที่สามารถแทรกในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
  • A. 

   .avi

  • B. 

   .mpeg

  • C. 

   .mp4

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 17. 
    ถ้านักเรียนต้องการให้คลิปวีดิโอเล่นเองอัตโนมัติต้องเลือกข้อใด
  • A. 

   Preview

  • B. 

   When Clicked

  • C. 

   Automatically

  • D. 

   Play across Slides

 • 18. 
    ถ้านักเรียนต้องการนำเสนอผลงาน ต้องกดปุ่มใดบนคีย์บอร์ด
  • A. 

   F4

  • B. 

   F5

  • C. 

   F8

  • D. 

   F12

 • 19. 
    เมื่อต้องการออกจากมุมมองการนำเสนอสไลด์ ต้องกดปุ่มใดบนคีย์บอร์ด
  • A. 

   Enter

  • B. 

   Delete

  • C. 

   Esc

  • D. 

   Tab

 • 20. 
    ผลงานใดเหมาะสำหรับสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft  PowerPoint 2007 มากที่สุด
  • A. 

   เกมบันไดงู

  • B. 

   ตารางรายรับรายจ่าย

  • C. 

   ประวัติบุคคลสำคัญ

  • D. 

   ฐานข้อมูลนักเรียน

Back to Top Back to top