ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 2550

30
ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 2550

สวัสดีครับ ว่าที่ผู้บริหารฯ ทุกท่าน กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ&n bsp;  เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนอย่างดี อบต.ให้การสนับสนุนงบประมาณ ครูในโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นจาก สพท. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านและกีฬา ถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนนี้ จะมีแนวทางพัฒนาอย่างไร ?
                       
  • A. 

   ก. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านอื่นมากขึ้น

  • B. 

   ข. ส่งเสริมเฉพาะด้านที่ดีเด่นอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

  • C. 

   ค. ส่งเสริมเฉพาะด้านที่ดีเด่นและพัฒนาด้านอื่นเพิ่มขึ้น

  • D. 

   ง. รักษาสภาพดีเด่นที่มีอยู่แล้วให้คงสภาพและเผยแพร่ผลงาน

 • 2. 
  ครูกลุ่มหนึ่งรักผู้บริหารคนเก่า อีกกลุ่มหนึ่งเกลียดผู้บริหารคนเก่า ท่านในฐานะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ จะบริหารบนความขัดแย้งนี้อย่างไร                   
  • A. 

   ก. จัดกิจกรรมให้ทั้งสองกลุ่มได้ร่วมกันทำ เพื่อลดความขัดแย้ง

  • B. 

   ข. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์ในองค์กร

  • C. 

   ค. พยายามใช้ความขัดแย้งให้เกิดการแข่งขันทางการวิชาการทั้งสองกลุ่ม

  • D. 

   ง. จัดประชุมสัมมนาให้เกิดความสนุกสนานลดความขัดแย้ง

 • 3. 
  จุดประสงค์หลักของโครงการอาหารกลางวัน คือ                                                                                               
  • A. 

   ก. ให้นักเรียนรับประทานอาหารครบมื้อ

  • B. 

   ข. ให้นักเรียนรับประทานอาหารครบหมู่

  • C. 

   ค. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน

  • D. 

   ง. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง

 • 4. 
  ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรของโรงเรียน                                         
  • A. 

   ก. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ นายทะเบียน

  • B. 

   ข. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ ผอ.ร.ร.

  • C. 

   ค. ผอ.ร.ร. และนายทะเบียน

  • D. 

   ง. ผอ.สพท.และ ผอ.ร.ร.

 • 5. 
  โรงเรียนอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ มีชุมชนค่อนข้างยากจน และเคร่งครัดศาสนา วิธีระดมทรัพยากรเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ คือ
  • A. 

   ก. ขอการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัด

  • B. 

   ข. ขอรับบริจาค

  • C. 

   ค. จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา

  • D. 

   ง. จัดทำโครงการเพื่อรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • 6. 
  การจัดการความรู้ที่ให้ประโยชน์สูงสุดในฐานะท่านเป็นผู้บริหาร                                                  
  • A. 

   ก. การใช้สารสนเทศเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหาร

  • B. 

   ข. การประมวลผลข้อมูลด้วยตนเอง

  • C. 

   ค. การใช้ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

  • D. 

   ง. การรวบรวมข้อมูลเป็นหมวดหมู่

 • 7. 
  ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนจะบริหารให้นักเรียนรักการอ่านโดยจะจัดการบริหารอย่างไร                           
  • A. 

   ก ให้ครูแทรกทุกกลุ่มสาระ

  • B. 

   ข จัดกิจกรรมหมอภาษาและจัดประกวดแข่งขันบ่อยๆ

  • C. 

   ค จัดซื้อหนังสือและพัฒนาห้องสมุดให้น่าเรียนรู้

  • D. 

   ง จัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน วันละ 10 นาที ทั้งโรงเรียน

 • 8. 
  ผู้บริหารมีทักษะข้อใดสำคัญที่สุด                                                         
  • A. 

   ก. การวางแผน

  • B. 

   ข.การตัดสินใจ

  • C. 

   ค.การจัดองค์กร

  • D. 

   ง.การสื่อสาร

 • 9. 
  โรงเรียนบ้านฟากฟ้า มีเงินสนับสนุนมาก ชุมชนให้การสนับสนุนด้วยดี มีความพร้อมทุกด้าน ท่านในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ท่านจะบริหารอย่างไร                         
  • A. 

   ก. ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ให้ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าชม สมกับได้รับการสนับสนุนจากชุมชน

  • B. 

   ข. ปรับปรุงห้องผู้บริหาร ห้องรับรอง ให้เหมาะสม สะอาดน่าดู สวยงาม

  • C. 

   ค. จัดทำห้องปฏิบัติการ ICT จัดซื้อคอมพิวเตอร์ครบพร้อมใช้ เพื่อให้บริการกับชุมชน

  • D. 

   ง. สอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนก่อนลงมือปฏิบัติ

 • 10. 
  ถ้าท่านเป็นผู้บริหาร จะพัฒนาตนเองอย่างไร                                  
  • A. 

   ก.ศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับปรุงโรงเรียน

  • B. 

   ข.ไปอบรมตามที่ได้รับคำสั่งจากเขต ด้วยตนเอง

  • C. 

   ค.ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต จนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการท่องเว็บ

  • D. 

   ง.หาความรู้จากการอ่านอย่างต่อเนื่องและนำมาบอกความรู้กับครู

 • 11. 
  ข้อใดเป็นครุภัณฑ์                                             
  • A. 

   ก. เครื่องตัดหญ้า 4500 บาท

  • B. 

   ข.โทรศัพท์มือถือ 3500 บาท

  • C. 

   ค.โทรสาร 6500 บาท

  • D. 

   ง. โปรแกรมคอม 7500 บาท

 • 12. 
  จากยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ท่านในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ท่านจะจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร                                                  
  • A. 

   ก. จัดหลักสูตรสองภาษาเพื่อให้สื่อภาษากับต่างชาติได้พอประมาณ

  • B. 

   ข. จัดหลักสูตรภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมท้องถิ่น

  • C. 

   ค. จัดหลักสูตรสอนภาษาต่างให้กับชุมชน เพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

  • D. 

   ง. จัดหลักสูตรใช้เงินอย่างไรให้ประหยัด

 • 13. 
  ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน มอบงานให้ครูบรรจุใหม่ทำ ซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นท่านจะทำอย่างไร                                                                
  • A. 

   ก. กำกับ ตรวจสอบ วัด/ประเมินผล

  • B. 

   ข. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล

  • C. 

   ค. ให้คำแนะนำขั้นตอน กำกับ ติดตามผล

  • D. 

   ง. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

 • 14. 
  นักเรียนอยู่ชั้น ม.2 มาขอลาออกไปทำงานกับผู้ปกครอง ถ้าท่านเป็นผู้บริหารจะทำอย่างไร
  • A. 

   อนุญาตให้ลาออกได้

  • B. 

   สอบถามผู้ปกครองก่อนอนุญาต

  • C. 

   ให้ครูที่ปรึกษาไปทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง

  • D. 

   ไม่อนุญาต

 • 15. 
  ผอ.ใช้ครูทำผลงานทางวิชาการให้ตนเอง ไปส่งเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ มีโทษสถานใด
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ปลดออก

 • 16. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งประสบภัยน้ำท่วม ต้องซ่อมแซมเสาอาคารอย่างเร่งด่วน ใช้งบประมาณ 90,000 บาท ใช้การจัดจ้างวิธีใด
  • A. 

   ตกลงราคา

  • B. 

   สอบราคา

  • C. 

   พิเศษ

  • D. 

   กรณีพิเศษ

 • 17. 
  ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านจะมอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อราชการกับโรงเรียน                                                     
  • A. 

   ก. บุคลิกภาพดี สุภาพ พูดจาเรียบร้อย

  • B. 

   ข. บุคลิกภาพดี มีความรู้ทางวิชาการ

  • C. 

   ค. มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้ภาระงานในโรงเรียน

  • D. 

   ง. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

 • 18. 
  .   ครูคนหนึ่งชอบละทิ้งการเรียนการสอน  ท่านเป็นผู้บริหารซึ่งได้ตักเตือนหลายครั้งแล้ว แต่ครูคนนั้นยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม  ท่านจะทำอย่างไรต่อไป                                                                                            
  • A. 

   ก. ตักเตือนในที่ประชุมครู

  • B. 

   ข. แจ้งให้ทำบันทึกชี้แจงข้อเท็จจริง

  • C. 

   ค. แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง

  • D. 

   ง. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัย

 • 19. 
  ท่านเป็นผู้บริหาร  ไปตรวจโรงเรียนเวลากลางคืน  ไม่พบครูเวร  ท่านจะทำอย่างไรเป็นลำดับแรก                                                                       
  • A. 

   ก. ติดต่อสอบถามผู้ตรวจเวร

  • B. 

   ข. ให้ครูเวรบันทึกชี้แจงให้วันรุ่งขึ้น

  • C. 

   ค. แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง

  • D. 

   ง. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัย

 • 20. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  จะปิดโรงเรียนชั่วคราว  ท่านจะดำเนินการอย่างไร                                                                                              
  • A. 

   ก. ทำประกาศปิดโรงเรียน

  • B. 

   ข. ทำคำสั่งปิดโรงเรียน

  • C. 

   ค. ทำหนังสือเวียนปิดโรงเรียน

  • D. 

   ง. แจ้งนักเรียนหน้าเสาธง

 • 21. 
  จงเรียงลำดับอาวุโส
  • A. 

   ก. ระดับ เงินเดือน เครื่องราชฯ อายุราชการ อายุตัว

  • B. 

   ข. ระดับ เงินเดือน อายุราชการ เครื่องราชฯ อายุตัว

  • C. 

   ค. ระดับ เงินเดือน เครื่องราชฯ อายุตัว อายุราชการ

  • D. 

   ง. ระดับ เครื่องราชฯ เงินเดือน อายุราชการ อายุตัว

 • 22. 
  ข้อใดไม่ใช่งานวิชาการ ในกฎกระทรวงการกระจายอำนาจฯ 2550  
  • A. 

   ก. การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ

  • B. 

   ข. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

  • C. 

   ค. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

  • D. 

   ง. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 • 23. 
  ครูชำนาญการพิเศษ ประสงค์จะลาศึกษาต่อภาคปกติ  ขออนุญาตใคร
  • A. 

   ผอ.สพท.

  • B. 

   ผอ.ร.ร.

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • D. 

   เลขาธิการ สพฐ.

 • 24. 
  การจัดการศึกษา Home School ต้องขออนุญาตใคร
  • A. 

   ผอ.ร.ร.

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   อ.ก.ค.ศ.

 • 25. 
  บุคคลใดไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านพัสดุ
  • A. 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

  • B. 

   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • C. 

   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

  • D. 

   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 • 26. 
  ในการประเมินภายนอกสถานศึกษาโดย สมศ. พบว่าภาพรวมส่วนใหญ่ของโรงเรียนท่านอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีหัวข้อหนึ่งคือด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหาร ท่านจะมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร                                     
  • A. 

   ก. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย

  • B. 

   ข. ส่งครูไปอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  • C. 

   ค. จัดทำโครงการยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเร่งด่วน

  • D. 

   ง. ประชุมครูจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • 27. 
  นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ถ้าคุณเป็นผู้บริหารจะ ทำอย่างไร                                      
  • A. 

   ก. ยกย่องหน้าเสาธงในการเข้าแถวตอนเช้า

  • B. 

   ข. ยกย่องในที่ประชุมคณะครู

  • C. 

   ค. ยกย่องในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

  • D. 

   ง.เตรียมส่งโรงเรียนพระราชทาน

 • 28. 
  การตรวจบัญชีเงินคงเหลือของสถานศึกษา ตรวจอย่างไร                          
  • A. 

   ก. ตรวจทุกวัน

  • B. 

   ข. ตรวจทุกเดือน

  • C. 

   ค. ตรวจทุกไตรมาส

  • D. 

   ง. ตรวจทุกสิ้นภาคเรียน

 • 29. 
  โรงเรียนมีเงินงบประมาณงบดำเนินการค้างจ่าย 50,000 บาท ต่อมาได้รับเงินอุดหนุนเมื่อเดือน พ.ย. 120,000 บาท บาท เงินรายได้ จากการระดมทรัพยากร 80,000 บาท เงินบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพัสดุ 120,000 บาท ถ้าโรงเรียนจะซื้อคอมฯ 25,000 บาท ให้ใช้งบประมาณประเภทใด                                                       
  • A. 

   ก. เงินอุดหนุน

  • B. 

   ข. งบดำเนินการ

  • C. 

   ค.เงินรายได้

  • D. 

   ง.เงินบริจาค

 • 30. 
  โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสูงเกินงบประมาณ ท่านเป็นผู้บริหารจะทำอย่างไร                
  • A. 

   ก. จัดทำแผนของบประมาณเพิ่มเติม

  • B. 

   ข. ประชุมครูชี้แจงให้รับทราบปัญหา

  • C. 

   ค. รณรงค์กับนักเรียนให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน

  • D. 

   ง. จัดทำมาตรการประหยัดพลังงาน