รอบรู้ ชุด 242 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.จาตุรนต์

20 | Total Attempts: 1069

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 242 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.จาตุรนต์

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 242 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.จาตุรนต์  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  นโยบายการศึกษา "จาตุรนต์ ฉายแสง" มีกี่นโยบาย
  • A. 

   7

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 2. 
  โจทย์สำคัญของการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับพัฒนาประเทศ ของรัฐมนตรีจาตุรนต์ คือ
  • A. 

   คน

  • B. 

   นักเรียน

  • C. 

   ประชาชน

  • D. 

   การศึกษา

 • 3. 
  กำหนดให้จากปี 2556 เป็นปี 
  • A. 

   "ปีแห่งการปฎิรูป รวมพลังคุณภาพการศึกษา"

  • B. 

   "ปีแห่งการปฎิรูป รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา"

  • C. 

   "ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา"

  • D. 

   "ปีแห่งการรวมพลังคุณภาพการศึกษา"

 • 4. 
  เป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นในปีใด
  • A. 

   พ.ศ.2557

  • B. 

   พ.ศ.2558

  • C. 

   ปีการศึกษา 2557

  • D. 

   ปีการศึกษา 2558

 • 5. 
  ผล PISA  2009 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่เท่าไรจาก 60 ประเทศ
  • A. 

   50

  • B. 

   51

  • C. 

   52

  • D. 

   56

 • 6. 
  นโยบายสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเพิ่มขึ้นเป็น
  • A. 

   70 ต่อ 30

  • B. 

   50 ต่อ 50

  • C. 

   60 ต่อ 40

  • D. 

   65 ต่อ 35

 • 7. 
  นโยบายการศึกษาข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

  • B. 

   ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู

  • C. 

   เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้

  • D. 

   พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • 8. 
  "ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน" มีกี่เรื่องทั้งระบบ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 9. 
  จากข้อ 8 ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   ปฏิรูปหลักสูตร

  • B. 

   ปฏิรูปการเรียนการสอน

  • C. 

   การทดสอบ/วัดและประเมินผลผู้เรียน

  • D. 

   การรับบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งทางการศึกษา

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายการศึกษา
  • A. 

   IMD

  • B. 

   PISA

  • C. 

   O-NET

  • D. 

   NT

 • 11. 
  การประเมินวิทยฐานะครูต้องเชื่อมโยงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

  • B. 

   สมรรถนะผู้เรียน

  • C. 

   คุณลักษณะผู้เรียน

  • D. 

   การพัฒนาผู้เรียน

 • 12. 
  ข้อใดสำคัญที่สุดในการ สร้างมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)
  • A. 

   ความรู้

  • B. 

   กระบวนการ

  • C. 

   คุณลักษณะ

  • D. 

   การนำไปใช้

 • 13. 
  World Class University  อยู่ในนโยบายข้อใด
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 14. 
  Public Private Partnership  มีลักษณะเหมือนข้อใด
  • A. 

   โรงเรียน

  • B. 

   บริษัท

  • C. 

   หจก.

  • D. 

   ร้านค้า

 • 15. 
  กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL)  เกี่ยวข้องกับนโยบายข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น

  • B. 

   ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู

  • C. 

   เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  • D. 

   เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

 • 16. 
  กลไกลในการขับเคลื่อนการศึกษามีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 17. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลไกลในการขับเคลื่อนการศึกษา
  • A. 

   ตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องสำคัญต่างๆ

  • B. 

   เร่งรัดจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  • C. 

   สร้างความเข็มแข็งของกลไกการวัดผล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

  • D. 

   เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษา

 • 18. 
  แนวทางการบริหารตามนโยบายการศึกษามีกี่ข้อ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 19. 
  workshop  อยูในส่วนใดมากที่สุด
  • A. 

   นโยบาย

  • B. 

   กลไกล

  • C. 

   แนวทาง

  • D. 

   การปฏิบัติ

 • 20. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา รมว.ศธ.จาตุรนต์  ฉายแสง
  • A. 

   6 เรื่อง 8 นโยบาย 5 กลไกล 2 แนวทาง

  • B. 

   7 เรื่อง 8 นโยบาย 5 กลไกล 2 แนวทาง

  • C. 

   8 เรื่อง 8 นโยบาย 5 กลไกล 2 แนวทาง

  • D. 

   8 เรื่อง 6 นโยบาย 2 กลไกล 5 แนวทาง

Back to Top Back to top