รอบรู้ ชุด 240 นโยบายเด่น ศธ. ก่อนสอบครูผู้ช่วย ปี 56

17 | Total Attempts: 1538

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 240 นโยบายเด่น ศธ. ก่อนสอบครูผู้ช่วย ปี 56

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 240 นโยบายเด่น ศธ. ก่อนสอบครูผู้ช่วย ปี 56  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  โครงการสถานศึกษาสีขาว ของ  ศธ.เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   การศึกษา

  • B. 

   กีฬา

  • C. 

   ยาเสพติด

  • D. 

   วัยรุ่น

 • 2. 
  ข้อใดคือกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว
  • A. 

   4 ต้อง 2 ไม่

  • B. 

   2 ไม่ 4 ต้อง

  • C. 

   4 ต้อง 4 ไม่

  • D. 

   4 ไม่ 2 ต้อง

 • 3. 
  จากข้อ 2 ข้อใด ไม่ใช่ 4 ต้อง
  • A. 

   ต้องมียุทธศาสตร์

  • B. 

   ต้องมีแผนงาน

  • C. 

   ต้องมีระบบงาน

  • D. 

   ต้องมีชุมชน

 • 4. 
  2 ไม่ ในสถานศึกษาสีขาว คือข้อใด
  • A. 

   ไม่ปกปิด ไม่ผลักดันปัญหา

  • B. 

   ไม่เปิดเผย ไม่กีดกัน

  • C. 

   ไม่ปกปิด ไม่ซ้ำเติม

  • D. 

   ไม่ปกป้อง ไม่ซ้ำเติม

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 5 มาตรการสถานศึกษาสีขาว
  • A. 

   ป้องกัน

  • B. 

   ช่วยเหลือ

  • C. 

   ค้นหา

  • D. 

   รักษา

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 4 ระบบยุทธศาสตร์สถานศึกษาสีขาว
  • A. 

   ระบบป้องกัน

  • B. 

   ระบบดูแลช่วยเหลือ

  • C. 

   ระบบเฝ้าระวัง

  • D. 

   ระบบศูนย์ช่วยเหลือ

 • 7. 
  เขตตรวจราชการทางการศึกษาของ ศธ.มีกี่เขต
  • A. 

   17

  • B. 

   18

  • C. 

   19

  • D. 

   20

 • 8. 
  บทบาทใหม่ของครูตามแนวทางการปฏิรูหลักสูตร
  • A. 

   ร่วมคิด/ชี้แนะ

  • B. 

   ร่วมคิด ร่วมทำ

  • C. 

   ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับปรุง

  • D. 

   ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา

 • 9. 
  ระบบใดช่วยพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
  • A. 

   EIS

  • B. 

   ISE

  • C. 

   SIE

  • D. 

   IES

 • 10. 
  2 ภาษมาตรฐานเซ็บไซต์ภาครัฐคือข้อใด
  • A. 

   ไทย - อังกฤษ

  • B. 

   ไทย - จีน

  • C. 

   อังกฤษ - จีน

  • D. 

   ไทย - อื่น ๆ

 • 11. 
  ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของ สพฐ.หมายถึงปีใด
  • A. 

   2555

  • B. 

   2556

  • C. 

   2557

  • D. 

   2558

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการสอนครูระดับประถมศึกษา ของครูจังหวัดชายแดนใต้
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   อังกฤษ

  • C. 

   มลายู

  • D. 

   สังคมศึกษา

 • 13. 
  นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่ออาชีวของรัฐบาลคือข้อใด
  • A. 

   50 ต่อ 50

  • B. 

   60 ต่อ 40

  • C. 

   40 ต่อ 60

  • D. 

   70 ต่อ 30

 • 14. 
  นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
  • A. 

   นายลาจิบ ราซัค

  • B. 

   นางลาจิบ ราซัค

  • C. 

   นายนาจิบ ราซัค

  • D. 

   นายราจิบ ราซัค

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   5 พฤษภาคม วันพืชมงคล

  • B. 

   29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

  • C. 

   26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

  • D. 

   21 พฤษภาคม วันแรกนาขวัญ

 • 16. 
  ข้อใดไม่ใช่วันหยุดเดือนมิถุนายน 2556
  • A. 

   วันอานันทมหิดล

  • B. 

   วันต่อต้านการทารุนเด็กและสตรี

  • C. 

   วันสิ่งแวดล้อมโลก

  • D. 

   วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 • 17. 
  ครม.มีมติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2555
  • A. 

   “พระผู้ทรงเป็นครูและแม่แห่งแผ่นดิน”

  • B. 

   “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

  • C. 

   “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูของแผ่นดิน”

  • D. 

   “พระผู้ทรงเป็นครูและแม่ของแผ่นดิน”

Back to Top Back to top