ข้อสอบออนไลน์ 24 ชม. ชุด พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 โดย อ./ผอ.นิกร ติวสอบดอทคอม

12 Questions | Total Attempts: 22

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 24 . . 3 ..2562 ./.

ข้อสอบออนไลน์ 24 ชม. ชุด พรบ. ระเบียบบริหารกระทรวง ึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2562 โดย อ. /ผอ. นิกร ติวสอบดอทคอม www. Tuewsob. Com


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับตามข้อใด
  • A. 

   1 พฤษภาคม 2562

  • B. 

   2 พฤษภาคม 2562

  • C. 

   1 พฤษภาคม 2563

  • D. 

   2 พฤษภาคม 2563

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายนี้
  • A. 

   ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง

  • B. 

   ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

  • D. 

   ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล

 • 3. 
  การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • C. 

   พระราชกำหนด

  • D. 

   ประกาศกระทรวง

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • C. 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมายนี้
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • D. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

 • 6. 
  สถาบันการศึกษาข้อใดไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   วิทยาลัยการอาชีพระยอง

  • B. 

   วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

  • C. 

   วิทยาลัยประมงติณศูลานนท์

  • D. 

   วิทยาลัยชุมปัตตานี

 • 7. 
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอาจแบ่งส่วนราชการได้ตามข้อใด
  • A. 

   สำนักอำนวยการ

  • B. 

   สำนักบริหาร

  • C. 

   สำนัก....

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 8. 
  "ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสำนักงาน ตลอดจนการจัดทาแผนพัฒนาของหน่วยงานให้เลขาธิการสภาการศึกษา" หมายถึงข้อใด
  • A. 

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   เลขาธิการฯ

  • D. 

   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาาธิการ

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่ผู้กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามกฎหมายนี้
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   เลขาธิการสภาการศึกษา

  • C. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • 10. 
  กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

  • B. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   สถานศึกษา

 • 11. 
  การรับมอบอำนาจในการบริหารปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   ปลัดกระทรวง

  • C. 

   รัฐมนตรีช่วงว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   เลขาธิการ

 • 12. 
  เหตุผลที่สำคัญที่สุดในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือข้อใด
  • A. 

   แก้ไขกฎหมาย

  • B. 

   กำหนดโครงสร้างและตำแหน่งต่าง ๆ

  • C. 

   สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่

  • D. 

   การจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

Back to Top Back to top