รอบรู้ ชุด 237 ทฤษฎีและการจัดการเรียนรู้ เวอร์ชั่น 2

9 | Total Attempts: 780

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 237 ทฤษฎีและการจัดการเรียนรู้ เวอร์ชั่น 2

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 237 ทฤษฎีและการจัดการเรียนร ้ เวอร์ชั่น 2 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  Bloom ได้แบ่งการเรียนรู้เป็นกี่ระดับ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   9

 • 2. 
  การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม 3 ลำดับแรก คือข้อใด
  • A. 

   Knowledge , Comprehension , Application

  • B. 

   Comprehension , Application , knowledge

  • C. 

   Analysis , Synthesis , Evaluation

  • D. 

   Evaluation , Comprehension , knowledge

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์ ( Mayor)
  • A. 

   พฤติกรรม

  • B. 

   เงื่อนไข

  • C. 

   มาตรฐาน

  • D. 

   การเรียนรู้

 • 4. 
  " ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมโดยประสบการณ์ ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความหมายขึ้นมาจากแง่มุมต่างๆ ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ผู้เรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง เนื้อหาควรถูกสร้างในภาพรวม "  เกี่ยวข้องกับใคร
  • A. 

   บรูเนอร์

  • B. 

   ไทเลอร์

  • C. 

   กาเย่

  • D. 

   เมเยอร์

 • 5. 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ ของกาเย่ ( Gagne ) มีกี่ขั้น
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 6. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นการเรียนรู้ตามทฤษฎีของกาเย่ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   จูงใจ-รับรู้-ปรุงแต่ง-จดจำ-ระลึก-ประยุกต์-แสดง-ย้อนกลับ

  • B. 

   รับรู้-จูงใจ-ปรุงแต่ง-จดจำ-ระลึก-ประยุกต์-แสดง-ย้อนกลับ

  • C. 

   รับรู้-จูงใจ-จดจำ-ปรุงแต่ง-ระลึก-ประยุกต์-แสดง-ย้อนกลับ

  • D. 

   รับรู้-จูงใจ-จดจำ-ปรุงแต่ง-ระลึก-ประยุกต์-ย้อนกลับ-แสดง

 • 7. 
  การเรียนรู้ในข้อใดเกิดขึ้นเป็นลำดับแรกตาม  Generative Topic
  • A. 

   Learning By Getting Ready

  • B. 

   Learning From Sources

  • C. 

   Learning By Doing

  • D. 

   Learning By Feedback

 • 8. 
  บันได 5 ขั้น การเรียนการสอนข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  • A. 

   Hypothesis Formulation-Searching for Information-Knowledge Formation-Effective Communication-Public Service

  • B. 

   Searching for Information-Hypothesis Formulation-Knowledge Formation-Effective Communication-Public Service

  • C. 

   Public Service-Hypothesis Formulation-Searching for Information-Knowledge Formation-Effective Communication

  • D. 

   Hypothesis Formulation-Knowledge Formation-Effective Communication-Searching for Information-Public Service

 • 9. 
  การจัดการเรียนรู้ของครูท่านใดที่นักเรียนจะเกิดการสร้างองค์ความรู้ได้ดีที่สุด
  • A. 

   ครูแดงสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วย Tablet 2 คน ต่อ 1 เครื่อง

  • B. 

   ครูดำพานักเรียนไปทัศนศึกษาแห่งโบราณคดีบ้านเชียง

  • C. 

   ครูขาวให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันตามความสนใจ

  • D. 

   ครูส้มให้นักเรียนเขียนเรียงความวันพ่อ

Back to Top Back to top