รอบรู้ 214 ทรงผม นร ปีใหม่ เงินใหม่ เรื่องใหม่ 2556

22 | Total Attempts: 159

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 214 ทรงผม นร ปีใหม่ เงินใหม่ เรื่องใหม่ 2556

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ 6 STEP ชุด 214 ทรงผม นร ปีใหม่ เงินใหม่  2556  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ปี พ.ศ.2556 ตรงกับปีนักษัตใด
  • A. 

   มะโรง

  • B. 

   มะเส็ง

  • C. 

   มะเมีย

  • D. 

   มะแม

 • 2. 
  ทรงผมนักเรียน ของ ศธ ให้ยึดตามกฎกระทรวงใด
  • A. 

   กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515)

  • B. 

   กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518)

  • C. 

   กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2516)

  • D. 

   กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2517)

 • 3. 
  การปฏิบัติของนักเรียนในข้อใด ไม่ถูกต้อง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2518
  • A. 

   นักเรียนชายตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้าง และด้านหลังยาวเลยตีนผม หรือไว้หนวด ไว้เครา

  • B. 

   นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ

  • C. 

   หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย

  • D. 

   นักเรียนใช้เครื่องสำอาง และสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวยได้

 • 4. 
  ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   3 สาขา 16 คน

  • B. 

   3 สาขา 17 คน

  • C. 

   4 สาขา 16 คน

  • D. 

   4 สาขา 17 คน

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ สาขาของศิลปินแห่งชาติ 2555
  • A. 

   ศิลปะการแสดง

  • B. 

   วรรณศิลป์

  • C. 

   ทัศนศิลป์

  • D. 

   วรรณกรรม

 • 6. 
  ข้อใดจับคู่ไม่ถูกต้องในศิลปินแห่งชาติ
  • A. 

   เพลิน พรหมแดน หรือ สมส่วน พรหมสว่าง สาขาศิลปะการแสดง

  • B. 

   นายดอกดิน กัญญามาลย์ สาขาทัศนศิลป์

  • C. 

   ทมยันตี หรือ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ สาขาวรรณศิลป์

  • D. 

   นางบัวซอน ถนอมบุญ สาขาศิลปะการแสดง

 • 7. 
  ละครช่องสามที่ไม่ออกอากาศตอนจบเพราะเสียดสีการเมืองคือเรื่องใดในปี 2556
  • A. 

   เหนือเมฆ

  • B. 

   เหนือเมฆ 1

  • C. 

   เหนือเมฆ 2

  • D. 

   เหนือเมฆ 3

 • 8. 
  คำขวัญวันเด็ก ปี 2556 อยู่ในส่วนใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  • A. 

   จุดมุ่งหมาย

  • B. 

   หลักการ

  • C. 

   สมรรถนะ

  • D. 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • 9. 
  คำขวัญวันครู ปี 2556 สอนหลักธรรมในข้อใด
  • A. 

   พรหมวิหาร 4

  • B. 

   อริยสัจ 4

  • C. 

   อิทธิบาท 4

  • D. 

   กตัญญูกตเวที

 • 10. 
  นโยบายของรัฐบาลต้องการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ 
  • A. 

   50 ต่อ 50

  • B. 

   60 ต่อ 40

  • C. 

   40 ต่อ 60

  • D. 

   70 ต่อ 30

 • 11. 
  ร่างกฎ กพ.ว่าด้วยการลาของข้าราชการพลเรือนท่านใดมีสิทธิถูกให้ออกจากราชการโดยผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุได้
  • A. 

   ครูเอลาป่วย 60 วันทำการใน 1 ปีงบประมาณ

  • B. 

   ครูบีลาป่วยเกิน 60 วันใน 1 ปีงบประมาณ

  • C. 

   ครูซีลาป่วย 120 วันทำการใน 2 ปีงบประมาณ

  • D. 

   ครูดีลาป่วยเกิน 120 วันทำการใน 2 ปีงบประมาณ

 • 12. 
  วันเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม.ปี 2556
  • A. 

   1 มีนาคม 2556

  • B. 

   2 มีนาคม 2556

  • C. 

   3 มีนาคม 2556

  • D. 

   4 มีนาคม 2556

 • 13. 
  ผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเดือนใหม่ของครู (ทะลุแท่ง) คือข้อใด
  • A. 

   ครูผู้ช่วย

  • B. 

   คศ.1

  • C. 

   คศ.2

  • D. 

   คศ.3

 • 14. 
  ค่าแรง 300 บาทครบทุกจังหวัดในประเทศไทยวันใด
  • A. 

   1 มกราคม 2556

  • B. 

   1 กุมภาพันธ์ 2556

  • C. 

   1 มีนาคม 2556

  • D. 

   1 เมษายน 2556

 • 15. 
  นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น
  • A. 

   โยะชิฮิโกะ โนะดะ

  • B. 

   ชินโซ อะเบะ

  • C. 

   นะโอะโตะ คัง

  • D. 

   ยุกิโอะ ฮะโตะยะมะ

 • 16. 
  อายุใหม่ของ อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

 • 17. 
  ระยะเวลาแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
  • A. 

   พ.ศ.2552-2558

  • B. 

   พ.ศ.2555-2559

  • C. 

   พ.ศ.2552-2560

  • D. 

   พ.ศ.2555-2558

 • 18. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับTablet ปี 2556 
  • A. 

   เกี่ยวข้องกับ ม.1 ทุกคน

  • B. 

   มี 3 แอพพลิเคชั่นใหม่ เสริมการเรียน เสริมการสอน เสริมองค์ความรู้

  • C. 

   จัดซื้อจัดจ้างแบบ e-Aution

  • D. 

   5 สัญญา ใน 5 โซนภูมิภาค

 • 19. 
  นโยบายรัฐมนตรีพงษ์เทพ เทพกาญจนาที่จะขับเคลื่อนมีกี่นโยบาย
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 20. 
  เลขาธิการอาเซียนคนใหม่
  • A. 

   เล ลุง มินห์

  • B. 

   สุรินทร์ พิศสุวรรณ

  • C. 

   Ong Keng Yong

  • D. 

   Rodolfo C. Severino Jr

 • 21. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษี
  • A. 

   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จาก 5 ขั้นเป็น 7 ขั้น

  • B. 

   ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 35

  • C. 

   สามีภรรยาสามารถแยกยื่นภาษีได้

  • D. 

   แบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภงด.90

 • 22. 
  กรมใดที่ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับชาวบ้านคลิตี้ กรณีสารตะกั่วคนละ  17,399.55 บาท
  • A. 

   กรมควบคุมมลพิษ

  • B. 

   กรมน้ำ

  • C. 

   กรมอุทยานแห่งชาตฯ

  • D. 

   กรมป่าไม้

Back to Top Back to top