รอบรู้ 212 แผน ศธ-สพฐ.2556 + กีฬาเด่น

23 | Total Attempts: 372

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 212 แผน ศธ-สพฐ.2556 + กีฬาเด่น

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ 6 STEP ชุด 212 แผน ศธ - สพฐ.2556 + กีฬาเด่น โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  จัดการศึกษาโดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” มุ่ งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  ทั้งในเมืองและชนบท พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง ของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน  คือส่วนใดของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  • A. 

   วิสัยทัศน์

  • B. 

   พันธกิจ

  • C. 

   เป้าหมาย

  • D. 

   วัตถุประสงค์

 • 2. 
  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มีมาตรฐาน ตรวจสอบได คือส่วนใดของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  • A. 

   วิสัยทัศน์

  • B. 

   พันธกิจ

  • C. 

   ค่านิยม

  • D. 

   เป้าหมาย

 • 3. 
  ยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีกี่ยุทธศาสตร์
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 4. 
  จากข้อ 3 ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยมุ่ งเน้นเป้าหมายคือ นักเรียนเป็น ศูนย์กลาง

  • B. 

   การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

  • C. 

   การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

  • D. 

   การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

 • 5. 
  Tablet เกี่ยวข้องกับนักเรียนชั้ยใดตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาะิการปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  • A. 

   ป.1 และ ม.1

  • B. 

   ป.1 และ ป.2

  • C. 

   ป.1 และ ม.2

  • D. 

   ป.1 และ ม.4

 • 6. 
  จากข้อ 4 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น  คือข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 3

  • B. 

   ร้อยละ 4

  • C. 

   ร้อยละ 5

  • D. 

   ร้อยละ 6

 • 7. 
  จากข้อ 4 สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา
  • A. 

   60 ต่อ 40

  • B. 

   40 ต่อ 60

  • C. 

   46 ต่อ 54

  • D. 

   54 ต่อ 46

 • 8. 
  ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนสามารถผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
  • A. 

   ร้อยละ 60

  • B. 

   ร้อยละ 70

  • C. 

   ร้อยละ 80

  • D. 

   ร้อยละ 85

 • 9. 
  กลยุทธ์ของ ศธ.ตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีกี่กลยุทธ์
  • A. 

   7

  • B. 

   36

  • C. 

   9

  • D. 

   39

 • 10. 
  กลยุทธ์ใดของ ศธ.สำคัญน้อยที่สุด
  • A. 

   เร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทุกระดับและประเภทการศึกษา

  • B. 

   พัฒนาสมรรถนะกําลังแรงงานให้มีความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  • C. 

   พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

  • D. 

   พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

 • 11. 
  กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยึดตามข้อใด
  • A. 

   ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

  • B. 

   ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ

  • C. 

   ยึดนักเรียนสำคัญที่สุด

  • D. 

   ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษา

 • 12. 
  จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของ รมว.ศธ.พงศ์เทพ เทพกาญจนามีกี่ข้อ
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 13. 
  ข้อใด คือ ระยะเวลาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สพฐ.ที่ถูกต้อง
  • A. 

   พ.ศ.2554-2557

  • B. 

   พ.ศ.2554-2558

  • C. 

   พ.ศ.2555-2558

  • D. 

   พ.ศ.2555-2559

 • 14. 
  "สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูง เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563” คือส่วนใดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สพฐ.
  • A. 

   Vision

  • B. 

   Mission

  • C. 

   Goals

  • D. 

   Objective

 • 15. 
  สพฐ.มีสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าในส่วนกลาง 
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   15

  • D. 

   19

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สพฐ.
  • A. 

   1 วิสัยทัศน์ 1 พันธกิจ 1 ค่านิยม 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ 10 จุดเน้น 5 ผลผลิต

  • B. 

   1 วิสัยทัศน์ 1 พันธกิจ 1 ค่านิยม 5 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์ 12 จุดเน้น 6 ผลผลิต

  • C. 

   1 วิสัยทัศน์ 1 พันธกิจ 1 ค่านิยม 5 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์ 10 จุดเน้น 6 ผลผลิต

  • D. 

   1 วิสัยทัศน์ 1 พันธกิจ 1 ค่านิยม 5 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์ 12 จุดเน้น 5 ผลผลิต

 • 17. 
  กลยุทธ์ของ สพฐ.ปี 2556 ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนมีกี่กลยุทธ์
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 18. 
  แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี 2556 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 19. 
  ผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่คือ
  • A. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  • B. 

   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ

  • C. 

   เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 20. 
  กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 พ.ศ.2556 ประเทศใดเป็นเจ้าภาพ
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   กัมพูชา

  • C. 

   พม่า

  • D. 

   สิงคโปร์

 • 21. 
  กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 คศ.2014 ประเทศเจ้าภาพคือ
  • A. 

   เกาหลีเหนือ

  • B. 

   เกาหลีใต้

  • C. 

   จีน

  • D. 

   ญี่ปุ่น

 • 22. 
  กีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 พ.ศ.2559 หรือ คศ.2016 ประเทศเจ้าภาพคือ
  • A. 

   อังกฤษ

  • B. 

   ฝรั่งเศส

  • C. 

   บราซิล

  • D. 

   อาร์เจนตินา

 • 23. 
  ฟุตบอลโลก 2014 (2014 FIFA World Cup) ประเทศเจ้าภาพ คือ
  • A. 

   บราซิล

  • B. 

   สเปน

  • C. 

   อังกฤษ

  • D. 

   ฝรั่งเศส

Back to Top Back to top